Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 19 juni 1902

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 19 juni 1902

Anmärkning

Protokoll fördt hos Municipal-
nämnden i Nyfors vid dess sam-
manträde å sessionsrummet den
19 Juni 1902.

Närvarande Herrar C. A. Johansson, P. V. Lindqvist,
Karl Andersson och A. Karlsson. Ordinarie Ord-
förande Herr Aug. Nordström var på grund af resa
förhindrad närvara.

§1.
Att justera protokollet utsågos Herrar P. V. Lind-
qvist och K. Andersson.

§2.
Upptogs till behandling de från sammanträde den
26 April bordlaggda ansökningarna om erhållande
af vatten- och kloakledningar till tomterna N:oris
215, 217 och 228 samt till Lindtorp och Lindesbärg och,
då båda ledningarna synas tillföra Samhället
fullt skälig ränta å anläggningskostnaden,
beslöts hos Stämman begära medel till arbetets
utförande.

Men, då det är att vänta, att nya ansökningar
om erhållande af vatten i fortsättningen komma att
ingå, och det på alla händer blir rätt besvärligt
för hvarje gång, - icke minst då det endast gäller
mindre belopp till vattenledningsnybyggnader-,
hos Stämman göra framställning om nybyggnads-
medel,

beslöts desslikes hos Stämman begära ett anslag
på en gång å 10;000:- kronor, till vatten- och kloak-
ledningsnybyggnader, att särskildt redovisas och
bokföras, samt att Nämnden måtte bemyndigas
tills vidare upptaga ett lån å motsvarande belopp.
[MARG: Exp till
stämman]

Nyfors som ofvan
/A, Karlsson./
v. Ordförande.

Justeradt:
/P W Lindqvist/
/Karl Andersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 19 juni 1902,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106435.

Personrelationer