Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 18 december 1901

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 18 december 1901

Anmärkning

Protokoll fördt vid Muni-
cipalnämndens sammanträde
den 18 Dec. 1901.

Närvarande voro Nämndens samtlige ordinarie
ledamöter.

§ 1.
Att justera protokollet utsågos herrar C. A. Johans-
son och P. V. Lindqvist.

§ 2.
Ordföranden meddelade att Nämnden för sam-
hällets behof vore nödsakad tillsvidare upptaga ett
lån å 10:000 kronor att därmed likvidera Samhäl-
lets inom detta år till betalning förfallna skulder.

Då Nämnden på allmänt sam-
manträde med Nyfors röstberättigade medlemmar,
enligt protokoll af den Oktober d. å. erhöll Stämmans
bemyndigade att vid behof genom tillfälligt lån anskaffa me-
del till nödvändiga utgifter för Samhället, beslöts
bifalla Ordförandens äskande och skulle mot
af Nämnden eller dess befullmäktige utställd
revers å 10.000 kronor behöfliga medel anskaf-
fas.

§ 3.
Att å Nämndens vägnar underskrifva ofvan nämn-
da revers samt utkvittera i § 2 angifna summa
, 10.000 kronor,utsågos Herrar August Nord-
ström och C. A. Johansson.

§ 4.
Beslöts ingå till Allmänna Stämman med begäran
om densammas godkännande för Nämnden, att istäl-
let för anläggande af kassahvalf, må för samhällets
räkning få inköpas ett lämpligt kassaskåp, samt
att stämman måtte bevilja härför nödiga medel ut-
öfver de förut till kassahvalf anslagna 150 kronor.

§ 5.
Uppdrogs åt Ordföranden att infordra anbud å ett
för Samhällets räkning praktiskt kassaskåp samt se-
dan Allmän Stämma beviljat Nämndens i ofvanskrifna
§ 4 gjorda hemställan, så fort sig göra låter
inköpa ett dylikt till ett pris ej öfverstigande 300 kro-
nor.

Nyfors som ofvan
/August, Nordström/

Justeradt
/C. A. Johansson/
/P, W, Lindqvist/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 18 december 1901,” Eskilstuna kommun, hämtad 26 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106433.

Personrelationer