Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 18 april 1902

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 18 april 1902

Anmärkning

Protokoll fördt vid Municipal-
nämndens i Nyfors sammanträde å
samhällets sessionsrum den 18 April 1902

Närvarande samtlige Herrar ordinarie ledamöter utom
ordinarie Ordföranden, Herr Aug. Nordström, som på grund af
resa var förhindrad närvara; i hans ställe var supplean-
ter, Herr C.L. Carlsson, närvarande, och leddes förhandling-
arna af v. ordföranden A. Karlsson.

§1.
Att justera dagens protokoll utsågos Herrar C.A. Johans-
son och C.L. Carlsson.

§2
Emedan byggnadsnämnden utan att gifva Municipalnämn-
den föreläggande att iståndsätta till Samhällets egendom
N:o 76 hörande gatudelar å Nyforsgatan och Brogatan
och utan att af sistnämnde myndighet, som väl får anse
sig ålagd plikten vårda Samhällets egendom, blifvit an-
modad verkställa detta arbete, likvist börjat vidtaga
åtgårder för gatudelarnas planering, hade Nämn-
den sammankallats för att yttra sig och fatta beslut i
berörda sak.

I anledning häraf beslöts på Herr C.A. Johanssons
m.fl. förslag hos Byggnadsnämnden göra förfrågan,
hvarför densamma, Municipalnämnden oåtspard,
börjat utföra schaktningsarbeten vid Samhällets fastig-
het N:o 76 samt, att, i enlighet med direktör C.L. Karlssons
förslag, lämna Byggnadsnämnden meddelande, att Muni-
cipalnämnden icke ikläder sig kostnaden för af Bygg-
nadsnämnden vid N:o 76 föranstaltade gatuarbeten.

§3.
Beslöts genast gå i författning om iordningställande
af de gatudelar, som å Nyfors - och Brogatorna höra
till Samhällets fastighet och skulle härför följande åtgär-
der vidtagas:

1:o Hos Byggnadsnämnden göres vördsam framställning,
att densamma om möjligt oförtöfvadt måtte afväga
och utstaka de till Municipalsamhällets fastighet,
N:o 76 Stenbäcken, Nyfors, hörande gatudelarna å
Nyfors - och Brogatorna.

2:o Sedan denna afvägning verkställts, planeras gatumar-
ken, trottoier anläggas såväl mot Nyfors - som Brogatan,
ränstenar anskaffas för trottoirerna och halfva gatan
grusas

3:o Den å gatorna befintliga matjorden upplägges
å tomten N:o 76.

4:o De å gatan stående träden upptagas och omplanteras
å samma tomt.

§4.
Den å tomten N:o 76 varande vedbodlängan skulle
enligt beslut nedrifvas och bortföras. I anledning
häraf uppdrogs åt Ordföranden att i först utkomman-
de tidningar i Eskilstuna stad låta införa annons
om husets försäljning. Hugade spekulanter hade att
inlämna sina anbud senast inom åtta dagar från den 19 April,
och skall huset af blifvande köpare vara bortfördt senast
inom åtta dagar från köpets afslutande.

§5.
Beslöts förse tomten N:o 76. mot Nyfors - och Brogatan
med staket och förse gårdsplanen med nödigt grus.

§6.
Hos Fors' socken Kommunalnämnd skulle göras
hemställan, att densamma snarast måtte låta bortföra
den å samhällets tomt N:o 76 upplaggda makadammen,
då området, där dersamma upplagts, med allra
första skall ordnas till trädgård

Nyfors som ofvan
/A, Karlsson/

Justeradt och godkändt
/C;L; Carlsson/
/C A Johansson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 18 april 1902,” Eskilstuna kommun, hämtad 18 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106432.

Personrelationer