Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 18 april 1901

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 18 april 1901

Anmärkning

Protokoll hållet hos Munici-
palnämnden i Nyfors den 18 April
1901.

§1.
Närvarande voro: Ordföranden Herr C.
Ax. Borgström. Aug. Nordström. A. Karlsson. C. A.
Johansson och P. W. Lindqvist

§2.
Att justera dagens protokoll valdes Herrar
A. Karlsson och Aug. Nordström.

§3.
Komiterade, för utredning af frågan
rörande inköp af materialgård för Samhället, med-
delade att det visserligen funnes att hyra tomt
på ett par ställen å vestermarken som möjligen
kunde användas för ifrågavarande ändamål, men
som dessa tomter ej låge särdeles centralt, och
dertill kräfde dryga omkostnader i planering och
iordningstälande för öfrigt, ville komiterade icke
föreslå Nämnden att förorda någon af dessa
tomter, helst som de af myndigheter i Es-
kilstuna Stad inhemtat, att något förord om
eventuelt köp af berörde tomter icke kunde er-
hållas.

Efter öfverläggning af frågan, hvarunder
Herr Borgström erbjöd Samhället att inköpa
tomten N:o 59 innehållande enligt tomtkarta
991.8 qvadratmeter, för ett pris af 5 kr för qva-
dratmetern samt det omkring tomten varande
planket med skiul under plåttak för ett pris
af 500 kr eller tillsammans Kr. 5.459- af hvil-
ken summa en inteckning i tomten á 3000 kr
belånt för samma belopp finnes att öfvertaga-
- beslöt Nämnden att hos Stämman för-
orda inköp af dels ofvannämnda tomt, att an-
vändas till materialgård för Samhället, för
ett pris af 5 kr. pr qvadratmeter och dels det
omkring tomten befintliga planket med skjul
för ett pris af 500 kronor.

§4.
T.f. vice länsman C. A. Thorild hade i
skrifvelse till Nämnden begärt att i likhet med
föregående år 6 personer måtte förordnas som
extra polismän den 30 dennes för ordningens
upprätthållande och skydd för eldar med tjenst-
göring från kl. 6. e.m.

Nämnden beslöt att bifalla hans begä-
ran

§5.
Ordföranden meddelade att Rörnätsför-
mannen C. W. Granberg å Aktiebolaget Lux´s
verkstad i Stockholm genomgått en kurs i Lux-
lampans skötsel. enligt Nämndens beslut den
20 nästlidne Mars.

§6.
Från Aktiebolaget Lux i Stockholm hade an-
kommit kostnadsförslag å gatubelysning upptagan-
de 2 alternativ till följande priser:

{"Alternativ I.}
50 st 70/80 normalljus Gaslyktor monterade på Jernstol-
par till ett pris af Kr. 165- pr. st. Kr. 8.250-
Uppsättning och justering af 50 st. Gasverk 400-

Uppsättning och nedgräfning af 50 st Jernstolpar torde va-
ra fördelaktigast för kommunen att sjelf ombesörja.

Underhåll för dessa lyktor under 1200 ljustimmar
ställer sig på följande sätt:
Materialer Kr. 750-
Lykttändare Kr. 750-
Kr. 1.500.-

{Alternativ II}
50 st. 120 normalljus Gaslyktor, monterade på Jernstolpar
till ett pris af Kr. 170.- pr. st. Kr. 8.500:-
Uppsättning och justering af 50 st Gasverk 400:-

Uppsättning och nedgräfning af 50 st Jernstolpar
torde vara fördelaktigast för kommunen att sjelf om-
besörja.

Underhåll för dessa lampor under 1200 ljustim-
mar ställer sig på följande säll:
Materialer Kr 1.000:-
Lykttändare Kr 750:-
Kr. 1.750:-

Ett års garanti lemnas.

Betalningen sker pr. kontant efter verkställd afsy-
ning, eller pr 3 eller 6 mån. revers löpande med 5% ränta.

Priserna utan förbindelse." -

Ehuru de flesta af Nämndens ledamöter för
Sin del ansågo att berörda lampor fungerat på ett
tillfredställande Sätt den tid de exponerats här-
städes, kunde Nämnden dock icke för närvarande
besluta i frågan då det måste tagas i beräkning
huruvida Samhället kunde bära omkostnaderna
för sådan belysnings införande.

Priset syntes också Nämnden vara något
för högt tilltaget i anledning hvaraf beslöts att
till bolaget aflåta en skrifvelse med förfrågan
huruvida icke priset kunde nedsättas något i
händelse affär komme till stånd.

På grund af sådana omständigheter be-
slöts att bordlägga frågan till nästa Sammanträde

Nyfors som ofvan
/C. Ax. Borgström/

Justeradt och godkändt:
/A, Karlsson./
/August, Nordström/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 18 april 1901,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106431.

Personrelationer