Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 16 september 1902

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 16 september 1902

Anmärkning

Protokoll fördt vid Nyfors
Municipalnämndens sammanträde
i Sessions-rummet den 16 Sept 1902.

Närvarande voro Herrar C. A. Johansson,
P. W. Lindqvist, Karl Andersson och A.
Karlsson. I Herr Aug. Nordströms ställe,
som af sjukdom var förhindrad, hade
suppleanten C. L. Karlsson inkallats.

Vid sammaträdet var ock Ingeniören
m. m. Herr Magnus Brunskog på särskild
anmodan närvarande.

§1.
Att justera dagens protkoll utsågos Herr
P. V. Lindqvist och C. A. Johansson.

§2.
På af från Samhället hos Kungl Maj:t.
gjord framställning om medgifvande att få
upptaga ett lån å 150:000 Kronor hade i en
från Länstyrelsen i Södermanlands län till
Municipalstämmans Ordförande Ingeniör
Mag. Brunskog, ställd skrifvelse med-
delats följande tillstånd:

Länstyrelsen
i Södermanlands län.
Till Ordförande i Nyfors munici-
palsamhälles municipalstämma.

Till Eder kännedom och vederbörandes
förständigande meddelas, att Kongl. Maj:t
funnit godt medgifva, det Nyfors
municipalsamhälle må upplägga ett lån
till belopp af etthundrafemtiotusen kronor,
att genom årlig amortering återbetalas
inom en tid af högst fyratio år från
det någon del af lånet utsläppes, med
rätt för municipalsamhället att för större
eller mindre del af lånet utfärda obliga-
tioner eller vanliga skuldförbindelser.

Derjemte har Kungl. Maj:t
funnit godt medgifva att medelst för-
säljning af obligationer eller utfärdande
af andra förbindelser, tillhörande be-
rörda lån, ett sammanlagdt belopp
af åttioåtta tusen kronor må upp-
lånas att användas till inlösen af ett
tillfälligt lån till sammanlagdt belopp
af sjuttiofem tusen kronor, till åtaget
bidrag till ombyggnad af vissa vägportar
tre tusen kronor, till återbetalning af lån
mot inteckning i gården N:o 76 sjutusen
kronor, till gäldande af köpeskilling
för gatudelar från Nybyberg tre tusen
kronor, hvaremot förbindelse för åter-
stående delar af lånet icke må utfärdas
med mindre än att derom i behörig ord-
ning fattadt beslut varder efter under-
ställning af Kongl. Maj:t godkändt.

Nyköping i landskansliet den 25 Augus-
ti 1902.
/F. A. Boström/
/Johan Widén/

[MARG: 3502.]

I anledning af detta Kungl. Maj:t lämnads
tillstånd att mot vissa förpliktelser
upptaga berörda lånesumma beslöt
Nämnden på Ingeniör Magnus Brunskogs,
förslag att för samhällets räkning söka
erhålla ett 40-årigt amorteringslån å hela
den begärda summan; dock så, att sam-
hället genast och på en gång finge upp-
bära af Kungl. Maj:t utan villkor med-
gifna 88:000 kronor och det öfriga be-
loppet eller 62:000 kronor sucsende i den
mån, som Samhället genom fattade beslut
för medlens användande kan styrka sig
hafva erhållit Kungl. Maj:t nådiga
godkännande till medlens utanordnande.

§3.
Beslöts att under hänvisning till
Kungl. Maj:ts åt Nyfors Samhälle lämnade
tillstånd, att upplägga ett lån å
150:000 kronor hos Uppsala Stads
Sparbank, Kungl. flottans pensions Kassa,
Sveriges allmänna Hypotekskassa och
Postsparbanken göra förfrågan, huru-
vida någondera af dessa penningin-
rättningar vore ovillig bisträcka
berörda lånesumma samt på hvilka
villkor och uppdrogs, denna under-
handling åt Ingeniören m. m. Herr
Magnus Brunskog, hvilken välvilligt
lofvade lämna sin medverkan.

§4.
Föredrogs frågan om gatubelysning
i Samhället och meddelade Ord-
föranden, att svar ingått från de
verk och myndigheter, hos hvilka
Nämnden enligt beslut genom sin
Ordförande gjort framställning om
kostnadsförslag och utredning i
ämnet. Från Stadens Drätselkammare
hade följande svar med kostnads-
förslag å gatubelysning ingått:

Utdrag af protokollet,
hållet hos Drätselkammaren
i Eskilstuna den 27 Augusti
1902.

§28.
Enligt erhållet uppdrag aflemnade Herr
Fahlstedt följande förslag till utlåtande
beträffande den af Municipalnämnden i
Nyfors gjorda förfrågan, huruvida Ny-
fors Samhälle skulle kunna erhålla gas
för gatubelysning från stadens, gas-
verk samt huru stora kostnader en sådan
anordning skulle medföra för Samhället:

"Till följd af markens svåra beskaffen-
het inom Nyfors kan någon entreprenad-
summa å de för gatubelysningen nödiga
hufvudrörledningarne ej lemnas, utan
föreslås, att Eskilstuna Stad mut ut-
fående af kostnaden, som kan beräknas
till 8 á 9000 kronor, nedlägger erforder-
liga hufvudrörledningar mot vilkor,
att Staden eger rätt att när som helst,
mot erläggande af anläggningskostnaden
med 5% årligt afdrag inlösa densamma;
dock att Staden är skyldig inlösa dessa
hufvudrörledningar, då gasinträden
för enskilda förbrukare stigit till 50% af
anläggningskostnaden."

Eskilstuna Elektriska Akt-
tiebolag hade inlämnat följande kost-
stnadsberäkning å elektrisk belysning;

Ungefärlig kostnad för
elektrisk belysning i Nyfors.
Enligt uppgift, för 28 sty. 6-amp. Ziemens
låglampor; mätaren jemte Strömbrytaren
för 7 grupp, ledningar placeras i huset
n:o 76 i Nyfors.
Nedläggandet af gasservisledningar, uppsätt-
ning af lyktstolpar, lyktor, brännare m. m.
kan verkställas mot en kostnad af 130 kronor
pr. lykta.

Till nu kommande lysår kunna
dock inga hufvudrörledningar nedläggas,
men deremot kunna 10 á 12 lyktor å förut be-
fintliga rörledningar uppsättas.

Belysningskostnaden inclusive glödkroppar
och lampglas bör beräknas till 2,2 öre pr.
lystimma, tändning och släckning ej in-
beräknadt.

Tändning och släckning samt putsning
af lyktor o. d. beräknas till 75 kronor pr.
månad för ett fyratiotal lyktor, men skulle
nu i år endast ett fåtal lyktor upp-
sättas, kan nog Nyfors municipalsam-
hälle för billigare pris sjelfva verkställa
detta.

Drätselkammaren, som godkände
detta förslag till utlåtande, beslöt
meddela Nyfors municipalnämnd, att
Drätselkammaren vore villig underhandla
i frågan på i hufvudsak de deri fram-
ställda grunder.

Som ofvan
På Drätselkammarens vägnar:
/Aug. Stålberg/
/Ernst Modigh./

Ledningar från verket till Nyfors Kr. 2,200
Ledningar för 7 lampgrupper
inom Nyfors Kr. 3,500
28. st Siemens båglampor
á 6 amp. styck.
jämte Bågrampsarmar,
hissinrättningar 2,100
Kronor 7,800

obs. 28 st. Stolpar för lamporna, cirka
30 bärstolpar jämte uppsättning här ej
inberäknade.

Eskilstuna den 12/9 1902
för
Eskilstuna Elektriska ABt. Bolag

Desslikes hade ock från Allmänna
Svenska Elektriska Aktie bolaget i
Wästerås på hos samma gjord hem-
ställan utarbetad utredning och
kostnadsförslag sammaledes å
elektrisk belysning inkommit,
åtföljd af tvenne blåkartor, an-
gifvande kraftstationer och linjer:

{Allmänna Svenska Elektriska Aktie-}
{bolaget, Västerås.}

{Kostnadsförslag}

Elektrisk belysning för Nyfors Samhälle
Eskilstuna.

{Garantier:} För i nedanstående anbud upptaget
elektriskt maskineri garanterar vi
under en tid af två år.
Endast fullgod och ändamålsenlig materiel
användes, och alla anläggningar utföras
i fullkomlig öfverensstämmelse med af
brandstodsbolagen eller andra myndig-
heter utfärdade föreskrifter.

{Anm:} I anbudet ingår ej anordandet af
grunder eller bäddar för i detsamma
upptaget maskineri, ej heller transmis-
sioner och remmar.
Priserna äro baserade på dagens no-
tering å kuppar.
Der ordet hästkraft förekommer, menas
alltid effektiv sådan, såvida ej annat
härom nämnes.

Westerås den 6 Sept. 1902
För Allmänna Svenska
Elektriska Aktie-bolaget
/G. Wenström/
/K. Bladin/

{Beskrifning.}
I maskinrummet uppställes en dynomo
DMB, alt. DKB, att medels rem drifvas
från befintlig kraftkälla. Sedan
hufvudströmmen, som är likriktad
med 440 volts spänning, passerat
lämpliga mät och säkerhetsin-
strument, ledes den genom 4 afstängare
och säkerhetsapparater ut på 4 alt.
5 grupper med 8 eller 9 båglampor
i hvardera. I hvardera gruppens led-
ning anordnas en revstat, medels
hvilken spänningen hålles vid lämp-
lig höjd. Å instrumenttaflan finnes
en för de särskilda gruppernas
profning afsedd ampéremeter,
hvarmed strömstyrkan kan kontrol-
leras. Båglamporna äro af Körtig &
Mathiesens utmärkta fabrikat,
serielampor á 6 ampére, lämnande
c:a 1,000 mormalljus pr. st. De äro för-
sedda med automatiskt verkande
ersättningsmotstånd, så att om någon
lampa af en eller annan orsak slocknar,
de öfriga dock brinna obehindradt,
hvilket är af en afsevärd fördel.

De yttre ledningarne bestå
af 10 kvadratmillimeter luftisolerad koppartråd.
upplagd på porslinsisolatorer.
Samtilga lampor äro försedda med
hissinrättningar samt uppburna af
järnarmar.

Öfver ledningarne spännas 2. st
trådar af 2,5 mm. galv. järntråd till
skydd mot nedfallande telefontrådar.
Hvad stolparna angår, skulle vi hälst
se, att municipalnämnden själf om-
besörjde dessas anskaffande och upp-
sättning. Det är ej för oss godt att kunna
exakt bedöma kostnaden för dessa,
särskildt deras uppsättning, då man
ej känner markens beskaffenhet,
hvadan vi måste taga till densamma,
så att vi äro under tak. Vi anse det myc-
ket sannolikt, att Nämnden kan an-
skaffa dessa billigare än vi.

Den kostnad, som är förenad
med ledningarnes korsning af järnvägen
vid Tunafors, ingår ej i förslaget,
då vi ej veta, hvilka bestämmelser
O.-F.-V:s järnväg kan komma att ut-
färda härför.

Vi bifoga ritning öfver ledningarnes
sträckning, som vi i allmänhet tänkt
ske längs gatorna.

{Alternativ I: Stationen vid Å.}
Serien I: 1400 m. 6 amp. 8.4 amp m. med 3,6 mm =14,28 volt.
Serien II: 2000 m. 6 amp. 120 amp m. med 3,6 mm =20,5 volt.
Serien III: 2000 m. 6 amp. 120 amp m. med 3,6 mm = 20,5 volt.
Serien IV: 1600 m. 6 amp. 96 amp. m. med 3,6 mm = 16,5 volt.

1st. generator DMB á 16 hkr., 440 volt x amp.,
med spännlinialer 1070 -
Instrumentering med afstängare för
hvarje grupp samt en grupp-amp. meter
jämte shuntmotstånd 300 -
4 st. seriemotstånd för båglampsgrupperna 180 -
Ledningar mellan maskin och tafla samt
4 st. isol. utledningar 85 - 1635
7000 m. luftisol. 3,6 mm. tråd med isol.
och uppläggning 1980 -
28 st båglampsstolpar med uppsättning,
målning etc 420 -
100 st bärstolpar med uppsättning 1000 -
28 st. K. & M:s differential-serie -
bågslampor med automatiska ersätt-
ningsmotstånd 1960 -
28 st hissvindar, båglampsarmar mot-
vikter, böjliga kablar, wirerape mm.
med uppsättning 980 -
125 st. skyddstrådsjärn med uppsättn. 250 -
2 x 4000 m. 2,5 mm. galv. järntråd med
uppläggning 210 - 6800 -
8435 -
10 % rabatt å kr. 1070. - 107 -
8328 -
Emballage, frakter, resor etc. 172 -
Kronor 8500 -

Den föreslagna typen räcker till ännu
en lampa pr. grupp - alltså 4 st. till - och
och kräfver då bortåt 17 eff, hkr.
Tages nästa typ på dynamo DKB á 21 hkr.,
kan man få 5 serier med 9 i hvardera.
Kostnaden ökas härigenom med {kr. 360.-.}

{Alternativ II.}
Serie I: 2800 m.
Serie II: 2800 m.
Serie III: 2500 m.
Serie IV: 3400 m. = 11500 m.
Skyddstråd = 1000 meter 1635 -

Generatorstation som alt. I
115000 m. 3,6 mm. luftisol. tråd med
isolatorer och uppläggning 3,250 -
28 st båglampstolpar som alt. 1 420 -
150 st bär-stolpar som alt. I 1 500 -
28 st båglampor som alt. I 1 960 -
28 st hissvindor m.m. som alt. I 980 -
178 st skyddstrådsjärn som alt. I 356 -
11500m. 2,5 mm. galv. järntråd med uppsättn. 300 - 8766 -
10401

10401
10 % rabatt å maskinen kr. 1070.- 107 -
10294 -
Emballage, frakter, resor etc. 206 -
Kronor 10500 -

Kulspetsar af kvalité T kassa c:a 0,7 öre
pr lampa och timme, alltså för 28 lampor
c:a 20 öre i timmen.

Ärendet föranledde till en billig diskussion,
hvaraf framgick i hufvudsak att alla tre för-
slagen ställa sig dyrt. Vid en något så när
exakt kalkyl framgår nämligen, att gatu-
belysning med gas skulle kräfva en ungefärlig
årlig kostnad af 2,980 kronor, nämligen ränta
och amortering å en anläggningskostnad af
14,200 kronor, 1.500:- kronor samt driftkostnad
till ett belopp af omkring 1480:- kronor,
eller tillsammans 2,980:- kronor. Driftkostnaden
för elektrisk belysning i enlighet med Eskil-
stuna Elektriska Akt. Bolags beräkning
skulle i ett för allt draga en årlig kostnad
af cirka 3,220:- Kronor. Hvad kostnaden skulle
bli, om Nyfors själft skulle antigen
genom förhyrd kraftkälla eller genom
anskaffande af egna maskiner m. m. åstad-
komma den elektriska strömmen, kunde
ej däremot beräknas, då ej utredning
förelåg.

På grund häraf kunde ej Nämnden nu för-
orda något af de inkomna förslagen utan
lämnade åt Ordföranden i uppdrag att hos
såväl Eskilstuna Järnmanufaktur AktB. som
hos fabriksidkaren C. W. Johansson fram-
ställa, huruvida därsammanstädes möjlighet
förefinnes för Nyfors att erhålla tillräcklig
kraft för elektrisk belysning, dels ock uppgift
å kostnaden för densamma m. m.

Desslikes uppdrogs åt Ordföranden att hos
Munktells Mekaniska Verkstad begära ut-
redning och kostnadsförslag å anläggning
å för Nyfors egen ångpanna och maskin,
maskinhus m. m. samt driftkostnad i och
för den elektriska belysningen.

§5.
Från kassaskåpsfabrikanten Hagström i Nyfors
hade inlämnats ritning och kostnadsförslag
å kassaskåp för samhället å ett belopp af
580 kronor. Nämnden beslöt antaga anbudet
men skulle dock hos fabrikören göra för-
frågan huruvida denne befinnes villig sänka
priset till 550:- kronor.

§6.
På förekommen anledning beslöt Nämnden
meddela Änkefru Karlsson, ägarinna af lägen-
heten Lindesborg, förbud mot, att, intill dess hon
i sin egendom intager vattenledning, använda
Samhällets afloppsledning för bortförande
af Slaskvatten från Lindesborg.

Nyfors den 16 Sept. 1902
/A, Karlsson./

Justeras:
/C, A, Johansson/
/P, W, Lindqvist/
emballage

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 16 september 1902,” Eskilstuna kommun, hämtad 25 februari 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106422.

Personrelationer