Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 16 oktober 1903

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 16 oktober 1903

Anmärkning

Protokoll fördt vid Municipal-
nämndens i Nyfors Sammanträ-
de i sessionsrummet den 16 Oktober
1903.

Närvarande ledamöter voro Herrar Karl Andersson, P. V. Lind-
qvist, C. A. Johansson och A. Karlsson. I Herr August Nord-
ströms ställe var suppleanten Herr Alfred Kåberg inkallad.
Förhandligarne leddes af Nämndens vice Ordförande.

§1.
Att justera protokollet utsågos Herrar C. A. Johansson
och Karl Andersson.

§2.
Beslöts att för blifvande oktoberstämma med Nyfors Munici-
palsamhälle framlägga följande af Nämnden utarbetade för-
slag till inkomst- och utgiftstat för Nyfors för år 1904.

{Inkomster:}
Af beräknade 98.200 fyrkar á 0.17 Kr. 16.694 00
Vattenafgifter af beräknade 2900 st.
rum á 6:- Kronor 17 400 00
Hyror från gården N:o 76 1 020 00

{Utgifter:}
Räntor och ammortering å lån:
Uppsala sparbank å 332:000 Kr. 16400 00

[MARG: Här äro lånen upptagen
till sitt ursprungliga belopp]

{Utgifter för Vattenledningen:}
{a)} {Vattenafgifter till Eskilstuna stad}
efter 2.900 st. rum á 2:- Kr. 5800 00

b) (Rörnätets underhåll:)
Omkostnader 1200 00
Arvode för brunnsrensning 700 00
Lön till rörnätsförmannen 950 00 2850 00

{Hälsovården:}
Lön till extra provinsialläkaren 1000 00

Transp. 35114:00- 1000:00- 25050:00


Transp. 35114 00 1000 00 25050 00

Lön till hälovårdspolisen 400 00
Lön till renhållningsentrepenören 250 00
Lön till skrifbiträde 100 00
Till arvode för desinfektioner m. m. 150 00 1900 00

{Polisväsendet:}
Lön till tvenne polismän 300 00
Årshyra för arrestlokalen 175 00 475 00

{Gatubelysningen:}
Till Eskilstuna stad för belys-
ning, underhåll och skötsel af 42 st,
eventuellt 50 st. gatulyktor 2000 00
Fotogén och underhåll af fotogenlyktor 165 00
Arvode till lykttändare (de sistnämnde) 184 00 2349 00

{Gators & broars underhåll}
Till gatuunderhåll 1000 00
Hyra för gångbanan vid Marieberg 50 00 1050 00

{Omkostnader för gården N:o 76} 250 00

(Brandväsendet:) 150 00

{Expeditionella utgifter:}
Telefonafgift, lyse & Ved m. m. 150 00
Hyra för Expeditionslokal 100 00
Bokförings & skrifarvode 1000 00
Annonser & trycksaker 300 00 1550 00

{Till oförutsedda utgifter} 504 00
{11% afkortning á 16.694: Kronor} 1836 00

Summa Kronor 35114:00 - 35.114:00

Oaktadt fyrktalet under detta år stigit inom Nyfors
med ej mindre än omkring 13.000 fyrkar har likvist
Nämnden funnit sig föranlåten föreslå stämman en
höjning i utdebeteringen pr. fyrk med 1 öre, från 16, till 17.

Detta beror på följande ökade utgifter:
I föregående års stat upptog Nämnden, trots framställ-
ning från Fors på högre afkortning, ej mera än 9% å det
uttaxerade beloppet. Detta har dock visat sig vara allt för
Knappt, hvarför Nämnden för kommande år upptaget 11%
i afkortning. Detta minskar den verkliga inkomsten med 350:-
Kronor. Räntor och ammorteringar hafva stigit med 480:- Kronor,
Rörnätsförmannens lön med 200:- Kr. belysningen med
1.448: Kronor, hvarjämte förslagsvis underhållsbeloppet
för rörnätet höjts med 400:- Kr. underhållet för
gator med med 300:- Kronor. Dessa belopp öka utgifter-
na med i rundt tal 3.150:- Kronor

§3.
Beslöts infordra anbud på borttagandet af det vid tomten
N:o 69 i Åsgatan omförmälda berget. Nämnden uppdrog åt
ledamoten C. A. Johnasson anmoda fackmän att till den 23
innevarande månad sina anbud skriftligen inlämna till
Nämndens vice Ordförande.

§4.
Från Byggnadsnämnden hade lämnats muntlig erinran,
att riktstenarna i gatukorsen dels genom gasledningsar-
betet vid gräfningen på en del ställen, på andra åter af okänd
anledning synas vara rubbade ur sitt bestämda läge och så-
ledes äro missvisande vid afvägningar och mätningar.
Då Nämnden anser, att denna olägenhet snarast bör afhjälpas,
beslöts hos Byggnadsnämnden anhålla, att densamma oför-
töfvadt må på Samhällets bekostnad anmoda landtmätaren
Herr O. B. Dehn verkställa en undersökning och vid fall af behof
justera riktstenarnas läge.

Nyfors den 16 Oktober 1903.
/A, Karlsson./

Justeradt:
/Karl Andersson/
/C, A, Johansson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 16 oktober 1903,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106421.

Personrelationer