Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 16 mars 1905

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 16 mars 1905

Anmärkning

Protokoll hållet hos Nyfors
municipal nämnd vid dess extra
sammanträde i Nyfors den 16
Mars 1905.

Alla nämndens ordinarie ledamöter voro vid sammanträdet
närvarande.

§ 1.
Att justera detta protokoll utsågos herrar Karl Anders-
son och A. Karlsson.

§ 2.
Beslöts att, då nu tomterna N:o ris 98, 99 och 100
utefter Nyforsgatan skola bebyggas och sannolik utsikt
finnes att få denna gatans sydöstra del inom kort iståndsatt, så
att den kan trafikeras, hos Municipalstämman föreslå,
att densamma måtte besluta om gasledningens fram
dragning därstädes samt att från Drakensköldsgatans
korsning med Nyforsgatan till Tegelbruksgatans mynning
finge uppsättas fyra stycken gatulyktor.

Desslikes beslöts anhålla, att Stämman måtte beslu-
ta om gasledningens i Grindstugugatan framdragande
från Åsgatans myning till Norra järnvägsgatan, och
att en lykta uppsättes i hörnet vid tomten N:o 2B.,
Allt i enlighet med anskaffadt kostnadsförslag.

Beslutar Stämman i enlighet med Nämndens förslag,
vill Nämnden föreslå, att de för arbetet nödvändiga
medlen måtte få utgå från ammorteringslånet.

[MARG:Exp. d. 18/3 1905]

Nyfors som ofvan
/C. A. Thorild/

justeradt: /A Karlsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 16 mars 1905,” Eskilstuna kommun, hämtad 22 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106420.

Personrelationer