Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 16 februari 1901

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 16 februari 1901

Anmärkning

Protokoll hållet vid gemen-
samt Sammanträde med Helso-
vårds- och Municipalnämn-
derna i Nyfors den 16 Febr. 1901.

§1.
Närvarande voro:
af Helsovårdsnämnden. Herrar C. Ax. Borgström och
Joh. Modin
af Municipalnämnden. Herrar C. A. Johansson
P. W. Lindqvist och Aug Nordström
Samt Samhällets ordningsman Ingeniören Herr M.
Brunskog

§2.
den i föregående sammanträdes pro-
tokoll omförmälde J. F. Jansson från Stockholm
som för tillfället var i arbete vid Strömsholm
var närvarande och meddelade något om sin
föregående verksamhet.

Som han vid ansökningen fogat ovidimera-
de betygsafskrifter och ej heller nu hade andra
sådana, samt saknade betyg från sin nuva-
rande prinsipal.

och Som nämnderna hos denne sednare
om personen i fråga erhållit samma otill-
fredsställande utlåtande som från Mjölby
angående L. F. Larsson derstädes, nemligen att
han vore onykter.

beslöto Nämnderna enhälligt att till de
förenade befattningarna såsom Rörnätsför-
man och Helsovårdstillsyningsman antaga för-
mannen vid vattenledningsbyggnaden härstä-
des C. W. Granberg.

§3.
Beslöts att ersätta ofvannämnda Janssons
resekostnad och dagtraktamente med 5 kronor.

§4.
I samband med antagandet af rörnäts-
förman beslöts att upphäfva det med Ingeniör
Å. Carlsson gjorda aftalet hvarigenom han
berättigades att förena enskilda tomtegares rör-
ledningar med hufvudledningen, hvilket arbe-
te numera tillkomme rörnätsförmannen

§5.
Beslöts att Rörnätsförmannens närmaste
förman skulle vara Municipalnämndens ord-
förande Herr C. A. Johansson.

§6.
Beslöts att godkänna ett af Her C.
Ax Borgström gjordt medgifvande för enskil-
da gårdsegare att intill den 1 April 1901 få an-
lita förmannen C. W. Granberg vid förekom-
mande behof af reparationsarbeten å resp. rör-
ledningar, och för hvilka arbeten Samhället
skulle uppbära leqviden.

§7.
I sammanhang med föregående §. uppstod frå-
ga huruvida rörnätsförmannen skulle ega skyl-
dighet att verkställa arbete åt enskilda gårdsegare

Nämnden som ansåg att rörnätsförmannen
borde befrias från sådant arbete

beslöt att enskilda gårdsegare icke skulle ega
rättighet att påkålla rörnätsförmannen i andra fall
än 6 mom. i gällande instruktion för rörnätsförman-
nen förskrifver

§8.
Herr Aug. Nordström fick i uppdrag att
inhemta upplysningar om gällande instruktion för
entrepenörerna för Vattenledningsarbeten inom Eskilstuna
Stad i och för begäran hos Municipalstämman
om antagande af 2 st. sådana entrepenörer för
Samhället.

Nyfors som ofvan
/C. Ax. Borgström/

Justeradt:
/C, A, Johansson/
/August, Nordström/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 16 februari 1901,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106418.

Personrelationer