Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 15 november 1901

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 15 november 1901

Anmärkning

Protokoll, fördt vid sam-
manträdet hos Nyfors
Municipalnämnd den 15 Novem-
ber 1901.

Närvarande jämte Ordförande Herrar K. An-
dersson, C, A Johansson, A. Karlsson och
P. W. Lindkvist.

§1.
Att justera protokollet utsågos
Herrar C. A. Johansson och K. Andersson.

§2.
Från Ordföranden framställdes
en anhållan från Direktör L. Löwing, att
Nämnden måtte besluta om antagande af
Bolagets "Tre Kronor" i Stockholm erbjudande
att å garantiförsäkringsbrefvet N:o 8187 å
C. Ax. Borgström utbetala 4000 kronor eller
50. % å försäkringssumman. Bolagets erbjudande
att utbetala detta belopp och ej den summa,
8,000 kronor, å hvilka brefvet är utställdt
grundar sig därpå, att bolaget med skäl påvisat,
hurusom C. Ax. Borgström redan då försäkringen
togs, var på balans i Samhällets kassa och följakt-
ligen vid försäkringens tagande lämnat falska
uppgifter, hvarför bolaget i enlighet med sina
stadgar ej anser sig vara skyldigt utbetala
något alls. Nämnden ville dock ej fatta beslut
i ärendet, förrän till Nämndens förfogande ställts
dels Bolaget "Tre Kronor" skrifvelser, däri de erbjuda
ofvanstående 4,000 kronor, dels en skriftlig försäkran
från Direktör L. Löwing, däri han uttalar sin
personliga åsikt i berörda fråga jämväl såsom
samhällets ombud, huru Nämnden bör handla.

På grund häraf fick Ordföranden i uppdrag från
vederbörande infordra dessa skrifvelser, och
skulle sammanträdet ajourneras till samma dags
eftermiddag kl. 7.

§3.
Vid förnyad behandling af
i §2 angifven fråga upplyste Ordföranden,
att Bankdirektör L. Löwing ej genast var
beredd att afgifva någon personlig skrifvelse
till Nämnden med tillstyrkan att antaga
Bolagets "Tre Kronor" erbjudan, förr än han
anskaffat därför nödigt utdrag ur Härads-
rättens protokoll angående ransakningen med
C. Ax. Borgström. På grund af att Nämnden
sålunda ej kunde erhålla de för besluts fattande
i frågan nödiga handlingarna, beslöts uppskjuta
ärendet, intill dess nämnda handling till
Nämndens Ordförande inkommit.

§4.
På allmän stämma och på Nämn-
dens begäran hade beslutats för förvarande
af samhällets räkenskaper och handlingar i
samhällets Gård N:o 76 uppföra ett kassahvalf
af murtegel, och uppdrogs åt Nämnden att verk-
ställa beslutet. Nämnden, som sedan tagit
frågan under ompröfning, har dock numera kom-
mit till den slutsatsen, att genom uppförande
af kassahvalf, dels därför skulle åtgå en lä-
genhet om 1 rum och kök, hvars nuvarande ut-
gående hyra skulle blifva en minskning för
samhället dels ock, att ett kassahvalf,
byggdt för 150 kronor och på litet utrymme
ej skulle fylla sitt ändamål. På grund häraf, och
då ett kassaskåp väl kan anses under närmatse
framtiden fylla angifna behof, beslöt Nämnden
att anskaffa ett dylikt.

§5.
Beslöts att den lägenhet,
som närmast innehafts af rörnätsförman Gran-
berg, skulle tillsvidare uthyras, och uppdrogs
åt Ordföranden att låta uthyra nämnda lä-
genhet.

§6.
Då, mot det arvode af gårds-
landen å fastigheten n:o 76, hvilket arvode
förut fastställts af Nämnden för renhållning
af samhällets gård och gata, ej någon sökande
anmält sig, beslöt Nämnden åt sin Ordförande
öfverlämna uppdraget att söka anskaffa be-
höfligt biträde för omskrifna syssla, mot ar-
vode, som kan anses skäligt.

§7.
Nämnden beslöt att låta
flytta telefonen till rörnätsförmannens bo-
stad med anknytningsledning ned till tam-
buren vid cessionsrummet, och öfverlämnades
åt Ordföranden att verkställa beslutet.

§8.
Följande skrifvelse från
Bolaget "Tre Kronor" afgifven såsom svar på
Nämndens genom sin v. Orförande hos bolaget gjorda
hemställan om utfående af den garantisumma,
8,000 kronor för hvilken Nämndens föregående
Ordförande C. Ax. Borgström hos bolaget vore
försäkrad, skulle enligt beslut intagas i proto
kollet:

" Stockholm den 21.9. 1901.
v. Ordföranden i Nyfors Municipalnämnd,
Herr August Nordström, Eskilstuna

Med anledning af Edert ärade
af 16/ds. jämte utdrag ur Munincipalnämndens
protokoll den 9/ds, få vi härmed till svar
meddela, att, som herr Carl Axel Borgström
beviljats försäkring såsom Ordförande och
Kassör i Nyfors Municipalnämnds utredning
om hvad han i denna egenskap må hafva för-
skingrat först måste verkställas, innan "Tre
Kronors" styrelse kan utananordna något belopp.
Wi hänvisa till våra försäkringsvillkor § 4.

Högaktinigsfullt,
Försäkringsaktiebolaget Tre Kronor
/Edvard Wavrinsky."

Nyfors som ofvan
/August, Nordström/

Justeradt
/C, A, Johansson/
/Karl Andersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 15 november 1901,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106417.

Personrelationer