Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 15 april 1904

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 15 april 1904

Anmärkning

Protokoll fördt vid Munici-
palnämndens i Nyfors extra
sammanträde å vanligt ställe
den 15 April 1904.

Närvarande voro Nämndens samtliga ledamöter.

§1.
Från gårdsägaren i N:o 71, G. Johansson, hade
skriftlig anmälan ingått att vatten tillgången från
Vattenledningen vore mycket knapp, hvarföre
snar undersökning och afhjälpande af felet
påyrkades. Då Nämnden förmenade att i detta
som liknande fall felet berodde på stoppning
i servisen så beslöts låta rörnätsförman under-
söka och undanrödja felet.

§2.
På Municipalstyrelsens och Brandstyrelsens gemen-
samma förslag hade Municipalstämman den 31
sistlidne Mars enligt af Stämmans Ordförande
till Nämnden öfver lämnadt protokollsutdrag be-
slutat, att telefon på samhällets bekostnad och
underhåll skulle indragas till Brandchefens
i samhällets bostad och öfverlämnat åt Nämn-
den verkställigheten häraf.

Nämnden uppdrog nu i sin tur åt sin ordförande
att genast låta utföra arbetet samt å Nämndens
vägnar underteckna nödigt telefonkontrakt.

§3.
Framställdes af Ordföranden i Municipalstyrel-
sen muntlig begäran, att Nämnden måtte utan-
ordna omkring 200:- Kronor till af Stämman
beslutade nya skyddsskjul för en del af sam-
hällets brandkärror. Nämnden beslöt att de
begärda medlen skola utgå af det i 1904 års
stat upptagna beloppet för oförut sedda utgifter.
I samband med denna utgift beslöts, att de medel,
som skola erläggas för telefonens indragande
till Brandchefen, skola utgå af det anslag, som
för brandväsendets räkning är uppfördt i 1904 års
stat.

§4.
Beslöts på framställdt förslag, att samhället
skall ständigt och tills annorledes beslutas
hålla rännstenar och gångbanor i södra vägpor-
tarna i godt skick.

§5.
Från Byggnadsnämnden hade inkommit följan-
de skrifvelse:

"utdrag ur protokoll hållet vid
Byggnadsnämndens i Nyfors
sammanträde den 11 April 1904.

Närvarande voro de ordinarie ledamöterna.

§1.
Till Byggnadsnämnden hade inkommit en så
lydande skrifvelse:
'Till Byggnadsnämnden inom Nyfors Samhälle.
Undertecknade, gårdsegare inom Nyfors Samhälle,
få härmed hos Nämnden framställa vördsam
begäran det sådana åtgärder, i ett eller annat
afseende måtte vidtagas, att de i våra gårdar
så ofta återkommande vattenflöderna på ett
eller annat sätt förekommas. Skulle ofvanbe-
rörda missförhållanden (mot för modan) ej
kunna rättas, blir vår risk allt för stor, ej minst
däraf, att vi få svårt att behålla våra hyres-
gäster.

Nyfors den 11 April 1904.
/C.A. Forsberg,//C.A. Pettersson,//C.A. Falk./
N:o 23. N:o 21 N:o 20
/P.J. Eriksson.//W.A.Pettersson.//C.G. Blomqvist/
N:o 18 N:o 19 N:o 25
/K.K. Ek/
N:o 24.'

Efter besiktigande på platsen beslöt Byggnadsnämnden
remmittera nämnda åren de till Municipal nämn-
den, som skyndsamt bör gå i författning om att
nämnda olägenhet må så fort ske kan afhjäl-
pas.
Byggnadsnämnden uttalande som sin åsikt, att en
hastig och tillfällig hjälp kan ske genom att ut-
byta 6tum rören mot 9tum rör från afloppsbrunnen
till hufvudledningen midt för gården N:o 23.

Nyfors den 11 April 1904.
Å Byggnadsnämndens i Nyfors vägnar

/C.W. Johansson./

Rätt utdraget betygar
/C.W. Johansson./"

För ett rätt bedömande af hvad eller hvilka åt-
gärder, som samhället i berörda svårigheter skulle
kunna vidtaga, hade Ordföranden, innan han före-
drog, även det, uppvaktat Öfverste Löjtnatet Hyll-
tén Kavvallius. Denne hade nämligen vid på hös-
ten 1903 uppkommet vattenstånd på samma
plats blifvit i egenskap af Armeförvaltning-
ens stallföreträdare härstädes till kallad och
vid samma tillfälle, efter att hafva skärskådat
dåvarande från Kronans marker påström-
mande vattenmassor, utlofvat till vederbö-
rande myndighet inrapportera missförhållan-
det samt söka utverka bidrag till reglerandet af
dåvarande vattenutlopp.

Vid nu af ordföranden framställd begäran om benä-
get utlåtande öfver hvilka åtgärder, samhället
hade att vänta från Armeförvaltningens sida
för afhjälpandet af sagde obehag hade Herr Öfver-
ste Löjtnanten afgifvit den förklaringen, att han
icke vågade hoppas annan hjälp än möjligen
den, att Armeförvaltningen befunnes villig be-
kosta afvägning för blifvande utlopp samt kost-
nadsberäkning å arbetet.

Afvägningsskiss och kostnadsberäkning, båda utförda
af Kommissionslandmätaren, Herr B.O. Déhen,
hade nu och ställts till Nämndens disposition.
Enligt den sistnämnde skulle arbete draga
en kostnad af 400:- kronor och skulle enligt
denna beräkning en öppen vattengraf upptagas,
i hvilken vattnet från Kronoskogen skulle ledas
med innevarande vattenaflopp i den odlade marken
fram i riktning mot Epedemiska sjukhuset.

Vid föredragning af dessa handlingar anmärk-
tes genast att kostnadsberäkningen vore för låg,
samt att det vore orimligt begära att Samhället
ensamt skulle utföra detta arbete.

Vid framställda propotioner afslogs såväl Bygg-
nadsnämndens förslag att öka rördemisionen i
Sommarrogatan som jämväl förslaget att hos stäm-
man förorda upptagande af vattengraf å berörde
plats.

Men då någon åtgärd likvisst inom närmaste
framtiden måste vidtagas för att blifva af med vattnet,
som rinner ned från kronskogen och öfverswäm-
mer Kvarteren N:o 21 och 22 och detta lättast och
billigast torde ske genom anläggandet af en sär-
skild jordledning förbi sagde kvarter. så beslöts
uppdraga åt ledamoten Herr C.A. Johansson upp-
rätta och till Nämnden inkomma med kostnads-
förslag å en sådan ledning fortast möjligt.

§5
Hade från Byggnadsnämnden inkommit före-
lägganden att afjämna samhällets torg samt
grusa detta och intilliggande del af Fabriks-
gatan; att uppfylla och grusa halfva gatan
mot tomten N:o 106; att grusa gångbanornor
i Södra vägportarna samt ränsa trottoar,
rännorna därstädes; att grusa gatorna
mot tomten och fastigheten N:o 76 samt att
grusa den del af Nyforsgatan, som hör till
tomten N:o 59 och i öfvrigt fylla och grusa å
de platser inom samhället, där gasledningen
i fjol framdrogs och gatumarken nu satt sig.
Arbetena skola vara utförda till den första
instundande Maj, dock hade på förfrågan
meddelats; att där mera omfattande arbeta före-
låg, vore Byggnadsnämnden villig förlänga fris-
ten.

Nämnden beslöt att de ålagda arbetena skulle
utföras och skulle härvid, hvad torget och intill
stötande Fabriksgatan beträffa, den sist näm-
da så anordnas att vattnet från Körbanan nöjak-
tigt afledes.

Nämnden uppdrog åt ordföranden, Herr C.A.
Thorild att jämte Herrar C.A. Johansson och
Karl Andersson låta utföra beskrifvna arbeten.

Nyfors den 15 April 1904.
/C.A. Thorild/

Justeradt
/PW Lindqvist/
/Karl Andersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 15 april 1904,” Eskilstuna kommun, hämtad 20 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106413.

Personrelationer