Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 14 april 1902

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 14 april 1902

Anmärkning

Protokoll fördt hos Munici-
palnämnden i Nyfors vid dess
sammanträde i sessionsrummet
den 14 April 1902

Närvarande Herrar: C. A. Johansson, P. V. Lindqvist,
K. Andersson och A. Karlsson jämte suppleanten Herr
C. L. Carlsson. Förhandlingarna leddes af v. Ordföranden,
A. Karlsson, då Ordföranden Herr Aug. Nordström
var förhindrad på grund af resa.

§1.
Att justera protokollet utsågos Herrar P. V. Lindqvist
och K. Andersson.

§2
Då "O. F. Västm. Järnväg nu står i beredskap att
anlägga ett nytt järnvägsspår från Tunafors fram
till järnvägsportarne, hade från samme järnvägs
Ingeniör framställts, huruvida Nyfors Samhälle, som
dragit en kloakledning från Lindtorp under gamla
järnvägsspåret mot Lassaretstomten, vore villigt
nu, innan järnvägen fyllde ut nya banken, anlägga
ett järnrör under de båda järnvägsspåren och så-
medelst betrygga utloppet för kloakvattet för
framtiden; i hvilket fall järnvägen vore villig
bidraga till kostnadsbeloppet.

Nämnden beslöt, att, då utlopp för kloakvattnet från
Lindtorp och angränsande områden härstädes för
framtiden vore alldeles nödvändigt och kostnaden ,
sedan järnvägen fullbordat sitt arbete, komme att
ställa sig betydligt högre, om samhället nödgades
vidtaga åtgärder för genomdragande af kloakled-
ning under järnvägen, genast å angifne plats låta
nedlägga ett 12 tum järnrör med kloakbrunnar, om så
erfordrades, å båda sidor om järnvägen och uppdrogs
åt Rörnätsförman att i samråd med Nämndens
ledamot, Herr C. A. Johansson, verkställa arbetet.

§3.
Nämnden beslöt att i §2 nuförmälda åtgärd skulle
hos Municipalstämman anmälas och medel för
arbetets utförande hos densamma begäras.

§4.
Af Herr P. V. Lindqvist väcktes förslag om anordnan-
det af gjutna järnbetäckningar öfver rörledningens
kloakbrunnar.

Ehuru Nämnden ansåg, att en sådan åtgärd sär-
skildt vid några af Rörnätsförmannen anvisade klo-
akbrunnar vore oundgängligen nödvändig, beslöts
dock att ej nu vidtaga åtgärd i förslagets riktning,
utan anmodades Rörnätsförmannen tillse att repa-
ration å de öfver brunnarna liggande träbetäckningarna
verkställes, där så anses nödigt.

§5.
Af ledamoten P. V. Lindqvist väckt fråga om anlägg-
ande af gasbelysning å samhämhällets gator bordlades
till nästa sammanträde.

Nyfors som ofvan
/A, Karlsson./

Justeradt:
/Karl Andersson/
/P W Lindvist/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 14 april 1902,” Eskilstuna kommun, hämtad 18 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106411.

Personrelationer