Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 12 februari 1901

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 12 februari 1901

Anmärkning

Protokoll hållet hos Municipalnämn-
den i Nyfors den 12 Febr. 1901.

§1.
Närvarande voro: Ordf. Herr C. Ax. Borg-
ström, C. A. Johansson, P. W. Lindqvist och för Aug.
Nordström Supleanten Sv. C. Dahlberg. Herr A. Karlsson
var frånvarande med okändt förfall.

§2.
Jemlikt beslut vid Municipalstämma den
28 Jan. 1901 att till Herr John Olsson i Eskilstuna för-
sälja Samhället tillhöriga delen af tomten N:o 95B i
Nyfors för ett pris af 5 kr. pr qvadratmeter -

beslöts att med berörda John Olsson upprät-
ta köpekontrakt på följande vilkor

1.) Köpesumman efter 5 kr. pr. qvadratmeter bestäm-
mes af det ytinnehåll blifvande karta öfver tomten
utvisar, hvilken af samhället anskaffas, och betalas på
följande sätt.

a). I handpenning erlägges 300 kr. vid kontraktets un-
derskrifvande

b). Återstoden af köpeskillingen gäldes så, att köparen,
vid tiden då kartan blir tillgänglig, utfärdar en re-
vers å beloppet försatt med borgen af Joh. Olsson
i Karlsro att inlösas utan ränta den 1 nästkomman-
de oktober. Skulle icke berörde revers inlösas på
förfallodagen skall densamma löpa med 7% årlig rän-
ta från den 1 Okt 1901.

2). Alla omkostnader i och för köpet gäldas af
köparen äfvenså å tomten utgående utskylder från till-
trädesdagen.

och bemyndigades Herr C. Ax. Borgström
att å Nämndens vägnar upprätta kontrakt och köpebref.

§3.
Föredrogs följande "Utdrag af protokoll
hållet hos Drätselkammaren i Eskilstuna den
30 Januari 1901. S. D. §28. På framställning af
Stadsingeniören beslöt Drätselkammaren tillskrifva
municipalstyrelsen i Nyfors med anhållan om
uppgift å de vattenabonenter derstädes, hvilka
använda vatten för industriella ändamål eller
till klappbassänger och dylikt, i och för in-
rättande af vattenmätare. Som ofvan. På
Drätselkammarens vägnar.
/Aug. Ståhlberg./
/Ernst Modig."/

Med anledning hvaraf Nämnden beslöt
tillskrifva Drätselkammaren med upplysning
derom att inga vattenabonenter härstädes
som använda vatten till industriella än-
damål begagna sig af Samhällets vattenled-
ning utan hafva egna ledningar från brun-
nar. Samt att en klappbassäng finnes nem-
ligen i Gården N:o 43 hvilken egas af före-
ningen Egna hem.

§4.
Herr Sv. C. Dahlberg inlemnade en
motion deri han föreslog nämnden besluta

{dels} att borttaga det större af de gamla bo-
ningshusen jemte bodräckan på tomten N:o
76. tillhörande samhället, i och för reglering
af Bro- och Nyforsgatorna.

{dels} att inköpa Herr C. Ax. Borgström till-
höriga tomten N:o 59 att användas till materi-
algård för samhället och dit förflytta ofvan-
nämnda bodräcka och deri inrymma verk-
stad för de rörarbeten m.m. som erfordras
för samhällets rörnät.

Som berörde hus icke tillförde
samhället afsevärd inkomst, och dess-
utom från skönhetssynpunkt vore allt annat
än tillfredsställande

beslöt Nämnden hos stämman
anhålla att de måtte borttagas i och för reg-
lering af Bro- och Nyforsgatorna samt i
så fall att hyresgästerna må uppsägas till af-
flyttning den 1 nästa oktober.

Hvad åter anginge inköp af tomten N:o 59. hvars
pris vore cirka 6.000 kr. ansåg sig nämnden förhindrad att
för närvarande besluta i frågan, utan tillsatte en-
komite bestående af Herrar C. A. Johansson och
P. W. Lindqvist för att höra sig före huruvida icke
billigare tomt för ifrågavarande ändamål kun-
de anskaffas.

Nyfors som ofvan
/C. Ax. Borgström/

Justeradt:
/C. A. Johansson/
/Sv. C, Dahlberg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 12 februari 1901,” Eskilstuna kommun, hämtad 23 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106410.

Personrelationer