Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 11 mars 1902

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 11 mars 1902

Anmärkning

Protokoll fördt vid Munici-
palnämndens sammanträde
i sessionsrummet den 11 Mars
1902.

Närvarande Herrar August Nordström, K. Andersson
P. V. Lindqvist och A. Karlsson. Herr C. A. Johansson
var frånvarande med godkändt förfall.

§1.
Att justera detta protokoll utsågos Herrar P. A.
Lindqvist och K. Andersson.

§2.
Från Hälsovårdsnämnden hade ankommit be-
gärdt yttrande öfver från Djurskyddets Expedition
i Stockholm gjord framställning om inköp af tven-
ne småskrifter "Om småfåglars skydd" och "Kortdfattad
Hälsolära". Hälsovårdsnämndens skrifvelse hade
följande lydelse:

"Utdrag af protokoll hållet hos Hälsovårds Nämnden
i Nyfors den 9 Januari 1902.

Närvarande voro Ordföranden Herr Doktor R. von Post,
W. Westergren och Joh. Modin samt supleanten C. A.
Lindqvist jämte tillsyningsmannen.

-

§5.
Municipalnämnden hade, för erhållandet af utlå-
tande, till Nämnden remitterat en från Djurskyd-
dets Expedition Stockholm, hos Municipalstyrelsen
gjord hemställan om anslag till inköp af skrifter.
från samma Expedition, afhandlande Hälsovård
och djurskydd, lämpade för utdelning bland folket i
samhället.

Nämnden som icke haft tillfälle att taga del af
berörde skrifter beslöt att hos Djurskyddets Exp.
vördsamt anhålla att till påseende få sig tillsändt
något exemplar, för att hos Stämman kunna ytt-
ra sig öfver desamma.

-

Nyfors som ofvan
/Rikardt von Post/

Justeradt och godkändt
/C. A. Lindqvist/
/W. Westergren/

Utdrag af protokoll hållet hos
Hälsovårdsnämnden i Nyfors den 6
Februari 1902

Närvarande voro Ordföranden Herr Doktor R. von Post,
Ingeniören B. A. Bergman, C. E. Nilsson, W. Westergren
och Joh. Modin samt tillsyningsmannen.

§1.
Upptogs till behandling den från föregående sammanträde
bordlagda frågan, rörande af Municipalnämnden begärdt
utlåtande öfver från Djurskyddets Expedition gjord hem-
ställan om inköp af vissa skrifter afhandlande hälsovård
och djurskydd, hvilka skrifter på Nämndens begäran
erhållits till påseende.

Vid behandling af frågan framhölls allmänt att berörde
skrifter vore goda och lämpliga för sitt ändamål samt
att saken från flere synpunkter vore behjärtansvärd.
Ehuruväl uttalanden gjordes att spridning af sådana
skrifter dels icke vore för närvarande af så trängande
behof påkallad, dels att sådan utdelning lämpade
sig bättre vid enskilda positioner än i en kommun
beslöt Nämnden att hos Municipalnämnden förorda in-
köp af 1000 exemplar af skriften "Hälsolära" att spridas
i Samhället, dock icke helt och hållet gratis, utan
heldre, till största möjliga del af partiet, mot en af-
gift af exempelvis 10 öre.

Öfver skriften "Småfagelsskyddet" ansåg Nämnden sig icke
behörig att afgifva utlåtande.

-

Nyfors som ofvan
/Rikardt von Post/

Justeradt och godkändt: /C. E. Nilsson/ .
/W. Westergren/

Rätt utdraget betygar
/R. v. Post./"

Municipalnämnden, som nu med ledning af Hälsovårds-
nämndens utlåtande tog frågan under ompröfning,
beslöt för sin del hos Stämman göra framställning
om anslag för inköp af 1000 exp. ofvan berörde skrif-
ter, 500 exp. af hvardera, att på lämpligt sätt kost-
nadsfritt utdelas inom Nyfors Samhälle.

§3.
Ordföranden delgaf, att han i enlighet med
Nämndens uppdrag i protokoll af den 30 sistl.
December hos Jönköpings Juridiska Byrå
gjort förfrågan, huruvida Samhället skulle
kunna hafva utsikt att af Garantiförsäkrings-
bolaget Tre Kronor utfå hela det belopp eller
8000 kronor, för hvilka Herr C. Ax. Borgström
i egenskap af Nämndens Ordförande och Kas-
sör i samma bolag varit försäkrad.

Från Byrån hade afgifvits det svar, att, enligt
bolagets förbindelser till Nämnden såsom för-
säkringsinnehafvare jämlikt försäkrings-
brefvet N:o 8187 och på grund af att Nämnden
såsom försäkringsinnehafvare från första ögon-
blicket, då densamma fick full kännedom om
Borgströms gjorda förskingring sökt uppfylla de
förpliktelser mot Bolaget, som sagde brefstad-
gar, synes Samhället hafva full rätt att utfå
hela försäkringsbeloppet.

I anledning häraf beslöt Nämnden
att genom Jönköpings Juridiska Byrå hos
Bolaget Tre Kronor göra förnyad framställning
om utfåendet af försäkringsbeloppet 8000 kronor
å försäkringsbrefvet N:o 8187;

att, om Bolaget Tre Kronor vägrar utbetala ofvan-
nämde belopp, Nämnden skall ingå till Municipal-
stämman med begäran om rätt att mot samme bolag
vidtaga lagliga åtgärder för försäkringssummanas utfående .

Nyfors den 11 Mars 1902
/August, Nordström/

Justeradt och godkändt.
/P W. Lindqvist/
/Karl Andersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 11 mars 1902,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106407.

Personrelationer