Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 11 juni 1903

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 11 juni 1903

Anmärkning

Protokoll hållet vid Nyfors
Municipalnämnds samman-
träde å sessionsrummet den
11 juni 1903.

Närvarande voro Herrar Aug. Nordström, P, V. Lind-
qvist, Karl Andersson och A; Karlsson.

I Herr C. A. Johanssons ställe var suppleanten
Herr C. L. Carlsson tillstädes.

§1.
Att justera protokollet utsågos Herrar P. V. Lind-
qvist och Karl Andersson.

§2.
Hälsovårdsnämnden hade inlämnat förljande hem-
ställan:

"Utdrag af protokoll hållet hos
Hälsovårdsnämnden i Nyfors den
7 Maj 1903.
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
§4.
Som numera ingen gård använder den i diket
förbi Skoltomten gående gamla afloppledningen,
förelades Municipalnämnden att gå i författning
om att fortast möjligt, fullständigt igenfylla be-
rörde ledning med ändamålsenligt fyllnadsäm-
ne, så att icke under den varma årstiden stang-
nerande vattensamlingar, genom osunda dun-
ster blifva till men får närliggande gårdar,
och genom däri befintliga gropar anledning
gifves att i dem utkasta sopor och afskräden.

Nyfors som ofvan
/Bror Bergman/
Ordf."

Innan Nämnden fattade beslut i detta ärende,
önskade densamma utredt, hvad som kunde vara
att vidtaga med berörde dike, hvilket på samma
gång ock är utlopp för dagvattnet från Björktorps-
området, samt äfven hafva utredt hvilken eller
hvilka, som kunna anses skyldiga verkställa
arbetet och uppdrogs åt ledamoten A. Karlsson
att i förening med rörnätsförmannen verkställa
och till Nämnden inkomma med en sådan utredning.

§3.
Från Eskilstunas stadsingeniör hade följande fram-
ställning ingått:

"Till Municipalnämnden i Nyfors!
Anhåller härmed vördsamt att för Eskilstuna
stads räkning få å Nyforsgatans vattenlednings-
rör anbringa en provisorisk servisledning för att
under en tid af någon vecka taga vatten till en
lokomobil.

Eskilstuna Stadsingeniörkontor 11/6 1903.
/O. Sjöling./"

Nämnden beslöt bevilja den gjorda framställ-
ningen med villkor att mätare å servisen an-
bringas och att vattnet af staden betalas.

§4.
Från Herr C. Lindeberg i Eskilstuna, hvilken åtagit
sig anlägga trottoir vid Samhällets material-
gård, hade inlämnats kostnadsförslag å arbe-
tet slutande å ett belopp af 90:- Kronor, hvilket
skulle i protokollet antecknas.

§5
Från gårdsägaren i N:o 33, Herr C. F. Eriksson,
hade inlämnats följande skrifvelse:

"Till Nyfors Municipalnämnd!
Undertecknad får härmed vördsamt an-
hålla, att Samhället inlöser vatten- och af-
loppsservisen till gården N:o 33 i Nyfors med
en enligt härhas i afskrift antecknade räk-
ningar af mig utgifven summa 314:63 öre samt
att servisen blir flyttad till tomtlinien.

Min anhållan grundar sig på §3 och §27 i Reg-
lementet för Nyfors Vatten- och Afloppsledning.

Nyfors N:o 33 den 2 Juni 1903
/C. F. Eriksson./"

{Afskrift & Utdrag}

Räkning Nyfors den 10 Aug. 1898 till Herr
{C. F. Eriksson från Nyfors Vattenledning.}

An. Körning af - - - - - - - - - - - - -
An. 1/2 Kg. Dynamit, 10 Knallhattar och
ringar stubin Sum. Kronor 16:65
Arbete m.m. för C. F. Eriksson 20/8 98 Kronor 18:71
Arbete m.m. för C. F. Eriksson 10/8 98 Kronor 126:17

Räkning, Eskilstuna den 17 Sept. 1898
till Gårdsägaren C. F. Eriksson från
Åke Carlsson
1898
An. Aug. 10 Jordledning Kronor 137:85
Utom ofvanstående utgiftsposter
tillkommer för undertecknads
deltagande uti rörledningsarbetet
med 55 timmars arbetstid á 25 öre Kronor 13:75
och för ett lass grus Kronor 1:50
Summa Kronor 314:63


På grund af 27§ i rörledningsstadgan för
Nyfors samhälle yrkar jag att återfå ofvan
af mig - erlagda 314 Kr. 63 öre jämte 51/2% pro-
cents ränta därå till dess fullbetalning
sker.

Att ofvanswtående summor 16:65, 18:71. 126:17 och
137:85 Kr. äro lika med de i originalräkningarna
kvitterade, betygar C. L. Carlsson.

Nyfors N:o 33 den 2 Juni 1903."

Vid pröfningen af ofvan framställda krafs riktighet
hade Nämnden till ledning en från Herr C. F. Eriks-
son den 25 Juli 1898 till dåvarande Vattenlednings-
kommitté inlämnad skrifvelse så lydande:

"Till Watten Komiterade i Nyfors

Härmed får jag anhålla, att få servisen å Nyfors
gatan i ordning så snart som möjligt, så att jag
kan få börja med gräfningen å Sommarrogatan,
till min gård N:o 33, för nedläggande af vatten
och kloakrör.

Nyfors den 5 Juli 1898.
/C, F, Eriksson./"

Af denna skrifvelse synes framgå, att Herr Eriksson
själf begärt få vatten från Nyforsgatan och icke ,- af
hvad skäl är Nämnden obekant,- från Bergsgatan,
hvilket senare ju varit naturligast, då sist nämnda
gata stryker intill tomten N:o 33.

Från Bergsgatan eller, om Samhället i Sommarro-
gatan hade hufvudledningar, hvilket nu ej är fallet,
är Samhället skyldigt, i enlighet med §§ 3 & 27 å
påpekande reglemente, framdraga servisrör till tomt-
gränsen vid N:o 33 men från Nyforsgatan icke.

Denna uppfattning synes ock Herr Eriksson själf
haft, då han i sin skrifvelse till Kommitterade
säger sig själf skola verkställa gräfningen i Som-
marrogatan, blott att han fär servis anlagd å led-
ningen i Nyforsgatan, hviket senare kommittera-
de, enligt beslut, beviljat.

På grund af hvad här påpekats, beslöt Nämnden
för sin del afslå krafvet på ersättning för nedlägg-
ning af servisens fortsättning från Nyforsgatans
gräns, till egendomen N:o 33, men förklarade sig
Nämnden samtidigt villig från Samhällets i Bergs-
gatan varande hufvudledningar nedlägga servis
med rör fram till gränsen af tomten N:o 33 med
villkor dock, att Herr Eriksson förbinder sig er-
sätta den kostnad, Samhället haft för anlägg-
ning af servis och rör i Nyforsgatan för fastigheten
N:o 33.
[MARG:{Exp}]

§6.
Beslöts uppdraga åt Ordföranden, Herr Aug. Nordström,
att taga reda på hvilka de gårdsägare äro som i sina
köpekontrakt förbundit sig till Samhället kostnads-
fritt afstå från sina tomter mark till gator. Sedan kän-
dom härom vunnits hade Ordförande att föran-
stalta om Sammanträde med sådana gårdsägare
och Nämnden för att söka få gatufrågan i detta
afseende om möjligt löst.

§7
Nämnden beslöt, att på sådana platser i Sam-
hället, där gatubelysning är nödvändig, men Sam-
hället för närvarande ej kan få gasbelysning,
anbringa fotogénlampor i så riklig mängd,
att belysningen blir nöjaktig.

Nyfors den 11 Juli 1903.
/August, Nordström/

Justeradt:
/Karl Andersson/
/P, W, Lindqvist/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 11 juni 1903,” Eskilstuna kommun, hämtad 23 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106406.

Personrelationer