Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 11 juli 1905

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 11 juli 1905

Anmärkning

Protokoll hållet vid ordinarie
sammanträde med Nyfors Municipal-
nämnd i Nyfors den 11 Juli 1905.

Samtlige Nämndens ordinarie ledamöter voro vid samman-
trädet närvarande.

§ 1.
Protokollet af den 6 juni upplästes, godkändes och
justerades.

§ 2.
Ordföranden redogjorde för, hvad som åtgjorts i fråga såväl
om landsvägen vid Nyforsgatans sydöstra del förläggan-
de till rätt plats som ock för att få Nyforsgatan på samma
plats försedd med belysning.

Hvad då ärendet om landsvägen beträffar, så hade anmälan
om förhållandet gjorts inför stadens Drätselkammare, hvilken
myndighet, då vägstyrelsen anlade landsvägen, här lämnat
föreskrifter om, huru vägen skulle framdragas i den del
af Västermarksområdet, som är beläget inom Nyfors plan-
lagda område. Drätselkammaren hade lofvat vidtaga
de åtgärder, som ärendet må kunna anses föranleda
I belysningsfrågan hade förnyad framställning om arbetets
utförande inlämnats till Drätselkammaren, som vid för-
nyad pröfning fattat förjande beslut:

"Utdrag af protokollet, hållet
hos Drätselkammaren i Eskilstuna
den 28 Juni 1905.

{§ 8.}
Från Municipalnämnden i Nyfors hade inkommit en den
26 innevarande månad dag tecknad skrifvelse, däruti
Nämnden hemstält, att Drätselkammaren ville godkänna
"Nyfors Municipalstämmas beslut om gasrörs nedläggande
i Nyforsgatan från Drakensköldsgatan fram till Tegelbruks-
gatan samt om fyra stycken gatulyktors uppsättande
därstädes under instundande sommar, allt på Nyfors samhäl-
les bekostnad," ett arbete, "så mycket mera nödvändigt,
som meningen är att under sommarens lopp få
denna del af Nyforsgatan ordnad för trafik;"
och blef denna framställning på nyssnämnda, af
Handlanden Thorild, som för Municipalnämnden nu
tillstädes kommit, bekräftade anledningen af Drätsel-
kammaren bifallen.

Herr Fahlstedt lät till protokollet anteckna, att
han yrkat, det denna framställning icke bort afgö-
ras, innan ritning å profilen för i fråga varande
del af Nyforsgatan blifvit för Drätsel Kammaren
företald.

Som ofvan
På Drätselkammarens vägnar:

/Aug. Ståhlberg/
/Ernst Modigh/

§ 3.
Från gårdsegaren Herr G. Johansson i N:o 71 hade
följande skriftliga framställning inlämnats:

"Till Municipalnämnden i Nyfors.
Som undertecknad blifvit ålagd att iståndsätta och
forma Åsgatan framför gården N:o 71, och då samhället
ännu ej har besittningsrätt till densamma så er-
bjuder den härmed till inköp på följande villkor:

1: Att marken betalas med 2 Kr. kvadratmetern,
2: Att det på nämnda gata utskjutande boningshuset
må ligga orubbat så länge det äger bestånd eller
ägaren till gården anser lämpligt det bort flytta,
3: Att gatudelen på samhällets bekostnad istånd-
sättes, hvilken kostnad kan betraktas såsom
skälig ersättning för det uthus, som nyligen blif-
vit bort flyttat från nämnda gatudel för gatans
framdragande;
4: Att Samhället ensamt betalar lagfarts kostnaderna
för detta köp och utdragning af nämnda gatudel
från egendomen N:o 71 Nyfors.

Nyfors den 20 Juni 1905.
/G. Johansson./"

Vid behandlingen af Herr Johanssons framställning yrka-
des af Herrar C. A. Johansson och P. V. Lindqvist att Nämnden
för sin del måtte godkänna förstnämnde Johanssons begäran
samt besluta tillstyrka köp af gatumarken i Åsgatan
vid N:o 71 på af ägaren uppställda villkor. Ledamoten A. Karls-
son föreslog, att Nämnden visserligen borde tillstyrka omför-
mälda köp mot ett pris af 2 kronor pr. kvadratmeter samt
rätt för ägaren till N:o 71 att få hafva boningshuset vid gatan
kvarstående viss, bestämd tidsperiod men i öfrigt afslå
uppställda villkor. Herr Karl Andersson, som ansåg att
något gatuköp icke nu borde ske, då ägaren, som förut
varit af samhället erbjuder att få öfverlåta gatudelen,
ställt sig afvisande, yrkade afslag å framställningen.
Vid företagen votering mellan de olika förslagen, afslogs
först yrkandet om rent afslag å gårdsägaren Johanssons
framställning med 4 röster mot 1, hvar på, och då Herr Karl
Andersson redan vid afgifvandet af sitt yrkande på
afslag förklarat, att, om detta icke komme att vinna
Nämndens godkännande, han ville rösta för inköp af
gatudelen på villkor, som af Herr Karlsson föreslagits
men med det tillägget, att säljarens begäran att bonings-
huset måtte få kvarstå äfvenledes godkändes, så seg-
rade nu sistnämnda mening vid omröstningen med 3 röster
mot 2, som afgåfvos för Herrar Johanssons och Lindqvist förslag.
Alltså beslöts hos stämman göra framställning att den-
samma för sin del ville besluta om inköp af berörde gatu-
del på de af Nämnden föreslagna villkoren samt, under
förutsättning att säljaren går in på samma villkor, lämna
Nämnden i uppdrag underteckna köpehandlingarna.
Skulle stämman antaga förslaget om köp af gatumarken
vid tomten N:o 71, vill Nämnden förslå att köpeskillingen
får utgå af tillgängliga medel.

§ 4.
Företogs granskning af 2:dra kvartalets räkenskaper och
kontanta Kassa, och befunnos såväl räkenskaper som verifica-
tioner och kassa i behörig ordning hvadan full ansvarsfrihet
lämnades kassören försagda tids förvaltning.

Nyfors som ofvan.
/C. A. Thorild/

justerat
/P W Lindqvist/

/Karl Andersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 11 juli 1905,” Eskilstuna kommun, hämtad 3 mars 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106405.

Personrelationer