Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 11 februari 1902

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 11 februari 1902

Anmärkning

Protokoll fördt vid Nyfors
Municipalnämnds sammanträde
å sessionsrummet den 11 Februari
1903.

Närvarande voro Herrar August Nordström, A. Karlsson,
P.V. Lindqvist & Karl Andersson. Herr C.A. Johansson
var frånvarande och hade i hans ställe inkallats
suppleanten Herr E.W. Eriksson.

§1.
Att justera detta protokoll utsågos Herrar
Karl Andersson och P.V. Lindqvist.

§2.
Upptogs till behandling den från Stämman för vidare
utredning återremiterade gatufrågan.
Enligt Stämmans beslut hade Nämnden erhållit
bemyndigande att, ifall så erfordrades, anlita juri-
diskt biträde för att vinna klarhet i en hel del
punkter, hvilka i Gatukommiterades utredning
alls icke berörts, men, hvilka för frågans lösning
i sin helhet, fordrade utredning.

Nämnden beslöt ock nu efter en längre diskussion
rådgöra med en jurist i ärendet samt därvid i första
hand söka erhålla utredning i följande under diskus-
sionen anmärkta förhållanden:

1: Kan en person hos Samhället äga rätt utfå ersättning
för gatumark, då han, sedan han styckat hel ägofigur
i gator och tomter, försålt samtliga tomter och
ej inom Samhället skattar för eller äger någon fastighet,
till hvilken gatumarken kan anses höra?

2: Om en köpare af ett ägoområde, öfver hvilket enskilda
och allmänna utfartsvägar äro belägna, styckar sin mark
i tomter och gator, är han då icke skyldig i gatumark
lämna ersättning för den vägmark, han intagit i
tomterna? och

3: Huru bör förfaras i flera förefintliga fall, där köpa-
re af tomter i sina kontrakt förbundit sig af sin jord-
egendom vid behof kostnadsfritt afstå så mycket
jord, som kan anses åtgå till utvidgning af tom-
ten tillstötande gata eller gator?

Nåmnden beslöt i ärendet vända sig till Häradshöf-
ding O. Queckfeldt och uppdrogs åt Ordföranden
sätta sig i förbindelse med honom.

[MARG: Exp. d. 16/2 1903]

§3.
Beslöts hos Stämman hemställa att densamma
måtte besluta hos Kungl. Poststyrelsen begära att
Samhället måtte erhålla ytterligare en brefbärare,
på det hvar och en må få sig post hemburen till sin
bostad.

[MARG: Exp. d. 19/2
{till Stämma}]

Nyfors den 11 Februari 1903.
/August. Nordström/

Justeradt:
/P,W, Lindqvist/
/Karl Andersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 11 februari 1902,” Eskilstuna kommun, hämtad 23 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106404.

Personrelationer