Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 11 december 1902

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 11 december 1902

Anmärkning

Protokoll fördt vid Munici-
palnämndens i Nyfors' Sam-
manträde å sessionsrummet
den 11 December 1902.

Närvarande voro Herrar C. A. Johansson, P. V. Lind-
qvist, Karl Andersson och A. Karlsson samt
i Herr Aug. Nordströms ställe, suppleanten Herr
E W. Eriksson

§1.
Att justera protokollet utsågos Herrar C. A. Johans-
son och P. V. Lindqvist.

§2.
Från rörnätsförmannen E. A. Söderlund hade
inlämnats följande skrifvelse:

"Till Municipalnämnden i Nyfors.

Får härmed vördsamt hos Nämn-
den anhålla om 200 kr. tillökning af min ordina-
rie lön jämte fri bostad räknadt från och med
den 1 Jan. 1903.

Som motiv för min anhållan ber att få påpeka
de höga pris som för närvarande är på alla de
nödvändiga förbrukningsartiklar såsom matva-
ror, ved m.m.

Och som jag af bindande kontrakt ej är i tillfälle
att skaffa mig någon som helst extra inkomst,
så måste jag för undvikande af skuldsättning
m.m. och för erhållandet af drägliga existens-
vilkor hos Nämnden anhålla att godhetsfullt
taga saken i öfvervägande och om min anhållan
synes berättigad densamma tillstyrka.
Nyfors den 9 Dec. 1902.
/E. A. Söderlund"/

Nämnden, som för sin del funnit bemälde Söder-
lunds framställning behjärtansvärd, beslöt rem-
mitera ärendet till Stämman samt därvid för
sin del tillstyrka att en löneförhöjning
måtte beviljas Herr Söderlund att utgå från och med
den 1:sta April 1903.

[MARG: Exp. till Stämman d. 20/12 02]

§3.
Då af de från Gaturegleringskommittén inkomna
handlingarne öfver densammas nu afslutade arbete
framgår att en Herr C. O. Jonsson i Norrköping, för bo-
satt i Samhället och då ägare till numera skiftad och
försåld mark intill Åsgatan, ännu lär vara ägare till
mark å Åsgatan m. fl. gator och i likhet med Herrar
Kajerdt och Larsson gör anspråk på ersättning för den-
na men därvid till sitt ombud muntligt uttryckt att
han önskar göra sina anspråk gällande endast och
så vidt sistnämnde Herrar tillerkännas löses för sina
gatudelar, hvarförutan han, om Herrar Kajerdt och
Larsson såsom gåfva öfverlämnade till Samhället sina
äganderätter till berörde gatudelar, vore villig göra
sammaledes, så beslöt Nämnden sätta sig i förbin-
delse med Herr Jonsson för att om möjligt af honom
söka för Samhället utverka äganderätten till hans
gatudelar på så sätt, att Herr Jonsson med varm
hand öfverlämnade den i form af gåfva.

Att såsom ombud för Nämnden uppsöka Herr Jonsson
och framföra ärendet utsågos v. Ordföranden A. Karlsson
och Herr C. A. Johansson. Ressersättning och traktamen-
te för nämnda ombud skulle, enligt särskildt beslut, utgå
af för Samhället anslagna medel till oförutsedda utgifter.

§4
Beslöts låta putsa och smörja maskinerna, hvilka
stå kvar vid vattenreservoiren och fingo Herrar Karl
Andersson och E. W. Eriksson i uppdrag att anskaffa
lämplig maskinarbetare, som kunde åtaga sig arbetet

Företeddes Syslomannens i C. Ax. Borgströms konkurs,
Bankdirektörens L. Löwings, till Nämnden lämnade upp-
gift å i samma konkursbo erhållen utdelning på
Samhällets fordran. Den skriftliga redogörelsen har
följande lydelse:

Att Nyfors Municipalsamhälle å sin i f. Gårdsägaren
C. Ax. Borgströms konkurs bevakade fordran 19018 kro-
nor 32 öre, därför förmånsrätt erhållits, i enda utdel-
ning erhållit:

Genom köp av kunkursboet tillhöriga tomten N:o 59 i
Nyfors Kronor 887:16
Genom köp af från konkursboet
försåld gatudel Kronor 1510:-
samt kontant Kronor 2274:07
eller tillsammans Kronor 4671:23
intygas.

Eskilstuna den 5 December 1902
/L. Löwing/
Syssloman i konkursen"

I anledning af att C. Ax. Borgströms konkurs nu är af-
slutad och upplysning vunnits om storleken af det
belopp Samhället å sin fodran hos Borgström kan
erhålla, och, då det visar sig att denna fordran
ej på långt när täckes, Samhället kan anses haf-
va fullt fog af försäkringsbolaget Tre Kronor utfå
det försäkringsbelopp, 8000 kronor, för hvilket Borg-
ström var försäkrad, ansåg Nämnden att tiden vore
inne, att hos Bolaget söka utfå beloppet och beslöts
att hos Stämman begära bemyndigande för Nämn-
den att låta utföra talan mot nämnde bolag i hän-
delse detsamma ej godvilligt uppfyller sin åtag-
na förbindelse.

[MARG: Exp. till Stämman de. 20/12 1902.]

Nyfors den 11 December 1902
/A, Karlsson./
Nämndens v. Ordf.

Justeras
/P, W, Lindqvist/
/C, A, Johansson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 11 december 1902,” Eskilstuna kommun, hämtad 24 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106403.

Personrelationer