Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 11 augusti 1903

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 11 augusti 1903

Anmärkning

Protokoll fördt vid Nyfors
Municipal nämnds samman-
träde i Nyfors den 15 Aug.
1903.

Närvarande Herrar August Nordström, A. Karls-
son, C. A. Johansson, Karl Andersson och P. V.
Lindqvist.

§ 1.
Att justera protokollet utsågos Herrar A.
Karlsson och C. A. Johansson.

§ 2.
Från rörnätsförmannen E. A. Söderlund begärdt
kostnadsförslag och utredning i och för ändring
å gemensamma vattenservisen till gårdarne
N:ors 68, 51 och 36 hade inlämnats upptagande
en kostnad af 89:- Kronor för anläggning särskild
vatten- och afloppservis till gården N:o 51 och
samma belopp för dylik ändring i gården N:o 36,
hvarförutom afkopplingen af gamla ledning-
en vid gården N:o 68 skulle draga en kost-
nad af 7:- Kronor; hela arbetet således
skulle belöpa sig till Kronor 185:-.
Emedan full reda i rörnätsförhållandena
äro önskvärda, beslöt Nämnden att vid nu
angifna gårdar, i likhet med hvad som skett
vid N:o 77A och B. låta anlägga särskilda servis-
ser med kostnad i likhet med af Söderlund
inlämnadt förslag.

Men, då af rörnätsförmannen muntligen
meddelades att äfven servisen vid N:o 31 och
7 är gemensamt för båda fastigheterna,
beslöts jämväl nu samtidigt för gården
N:o 31 insätta särskild afstängningsservis.

§ 3.
Följande skrifvelse hade inkommit till Nämn-
den:
"Till Municipalnämnden i Nyfors.
Undertecknade får härmed hos Nämnden
göra framställning om erhållande af nöjaktigt
belysning å Forsbomska vreten å de vägar som
hit intills hafva varit försedda med fotogénlyk-
tor, men då den belysning vi förut haft ej
på långt när kan anses hafva fylldt behof-
vet, få vi härmed vördsamt anhålla att vi i
höst få någon någon bättre belysning än den
otillfredställande fotogénbelysningen.

Jägersberg den 15 Augusti 1903.
/A. K Andersson,/ Lindesnäs. /J. A. Vikander/
/R. R. Lundqvist,/ Erikslund. /E. V. Skog./ Sofielund
/S. E. Lundqvist./ Erikslund /Anna Lundgren./ Vegersberg
/C. F. Carlsson./ Karlshäll. /Sofia Rundin./ Anderslunda.
/O. V. Ohlsson./ Anderslunda /A. A. W. Gustafsson/ Gustafsberg
/J. A. Ohlsson./ Gröndahl. /Adolf Andersson./ Rosendahl
/C. P. Larsson./ Karlborg. /Alrik Asplund./ Erikslund

I anledning af denna skrif-
velse gjorde Nämnden följande uttalande:
Då ganska troligt är att gasledningen kanske
ganska snart kommer att dragas upp till Fors-
bomska Vreten för erhållande af gasbelysning
såväl i där belägna skolhus, som jämväl,där det
kan låta sig göra, vid allmänna vägar, och då det
med hänsyn härtill skulle falla sig dyrt för Sam-
hället först inköpa t. ex. luxlampor för att
sedan ersätta dem med gas,
beslöts å området uppsätta tills vidare
af Samhällets fotogenlampor.

Men på det platsen måtte komma i åt-
njutande af bättre belysning, än hvad hit-
tills varit fallet, så
beslöts att där så kan anses nödigt
insätta flera lyktor.

Åt herrar Aug. Nordström och A. Karlsson upp-
drogs samtidigt ordna lyseförhållandet å Forsboms-
ska Vreten så fort som möjligt samt för denna
plats anskaffa och antaga lykttändare.

§ 4.
Beslöts att belysningen med Samhällets fotogén-
lyktor skall i år börja den 1:sta nästkommande
Septem och sedan fortgå efter den för Nyfors
gasbelysning fastställda lysetabellen.

§ 5.
Anmäldes af en hyresgäst att reparation i en
lägenhet i Samhällets gård vore nödvändig.
Med anledning häraf uppdrogs åt Herr Aug.
Nordström låta därsammanstädes verkställa nö-
diga reparationer.

Nyfors den 15 Augusti 1903.
/August, Nordström/

Justeradt
/A, Karlsson./
/C, A, Johansson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 11 augusti 1903,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106402.

Personrelationer