Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 10 maj 1904

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 10 maj 1904

Anmärkning

Protokoll fördt vid extra sam-
manträde med Nyfors Munici-
palnämnd i Nyfors sessionsrum,
tisdagen den 10 Maj 1904:

Närvarande voro Herrar C. A. Thorild, C. A. Johansson,
Karl Andersson och P. V. Lindqvist.
I ledamotens A. Karlssons ställe, som var förhin-
drad närvara, hade inkallats suppleanten
Herr C. D. Östmark.

§1.
Att justera dagens protokoll utsågos Herrar
P. V. Lindqvist och Karl Andersson.

§2.
Beslöts att brandsyn skall hållas i Nyfors inom tiden
1:sta till 15:de nästkommande juni månad och utsåg
Nämnden för sin del härtill såsom synemän, Murare-
mästaren C. A. Forsberg och sotaremästaren E.
Blad; och hade ordföranden att å Nämndens vägnar
anmoda nämnda Herrar att verkställa uppdraget.

Då Nämnden ansåg att i brandsyneförrättningen
ett ombud från Byggnadsnämnden borde deltaga be-
slöts remmitera det fattade beslutet till sistnäm-
de myndighet med hemställan, att Byggnads-
nämnden för sin del ville utse ett sådant ombud.

§3.
Från Byggnadsnämnden hade inkommit förnyad
framställning om åtgärders vidtagande snarast för
afhjälpande af de i protokoll af den 15:de sistl. April,
§4 beskrifna svårigheterna med de stora vattenmäng-
der, som, kommande från Kronskogen, öfversväm-
ma en del gårdar i kvarteren N:o 21 och 22.

Innan afgörande beslut fattades i ärendet ville Nämnden
å ort och ställe personligen bilda sig ett omdöme, om
hvad som närmast vore att göra åt saken.

Efter verkställd undersökning å platsen fann
Nämnden sitt i åberopade protokoll antydda för-
slag, att genom jordledning, bestående af 9 till 12"tum
gjutna cementrör, leda vattnet förbi kvarteren
N:o 21 och 22 ned till gärdet å kronans mark vara
att föredraga framför en öppen afloppsgraf, hvilken
säkerligen skulle ställa sig dyrare och kosta
samhället mera i underhåll, hvarför Nämnden
beslöt att hos Municipalstämmans ordförande be-
gära extra stämma fortast möjligt och inför denna
framlägga följande förslag:

att Municipalstämman måtte besluta att Nämnden
på samhällets bekostnad, måtte få i
uppdrag anlägga en afloppsledning för afledande
af det vatten, som rinner ned från Kronskogen
midt för gården N:o 23 i kvarteret N:o 21, sträckande sig förbi kvar-
teren N:o 21 & 22, ned till afloppsdike i gärdet
midt för Epidemiska sjukhuset till en längd
af cirka 150 meter, allt i enlighet med af Nämn
den, anskaffadt kostnadsförslag och däri angif-
na materiel och démensioner, samt

att medel till arbetets utförande må få utgå
af befintligt anslag till utvidgande af vatten-
och afloppsledningar inom Nyfors.

§4.
Då det ingår allt flera anmälningar om stopp-
ningar i serviskranarna, och det t.o.m. händer
att snar hjälp är af nöden, beslöts nu, att ordföran-
den i samråd med Rörnätsförmannen har att
låta afhjälpa felen med det första. Anmälan skall
dock såsom hittills skriftligen inlämnas till
Nämndens ordförande, då det visar sig vara
fel i serviserna, och skola dessa anmälningar
föredragas inför Nämnden vid först blifvande
sammanträde.

§5
Gårdsägarens Herr C. G. Johansson i N:o 38 anhållan att
Nämnden måtte låta afhjälpa uppkommet fel i vattenser-
visen i hans gård, beslöt Nämnden villfara.

Nyfors den 10 Maj 1904.

Justeradt:
/Karl. Andersson./
/P. W, Lindqvist/
/C. A. Thorild/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 10 maj 1904,” Eskilstuna kommun, hämtad 3 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106401.

Personrelationer