Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 1 oktober 1901

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 1 oktober 1901

Anmärkning

Protokoll fördt vid
Nyfors Municipalnämnds samman-
träde å samhällets sessionsrum
den 1 Oktober 1901.

Närvarande ledamöter: herrar August Nordström,
A. Karlsson, C.A. Johansson, P.V. Lindkvist och supplean-
ter Sven Dahlberg

§1.
Att justera protokollet utsågos
herrar C.A. Johansson och P.V. Lindqvist

§2
Föredrogs en så lydande skrif-
velse:

"Till Municipalnämnden i Nyfors.

Undertecknade, boende i gården
N:o 76 Stenbäcken, anhålla härmed vördsamt få
den af Borgström genom egna intressen högt upp-
drifna hyran af prutad till mera rimlig demition.
Dessutom anhålles om reparation af rummen som
i det skick de nu befinna sig äro nästan omöjliga
[MARG:verte]
att bebo.

Stenbäcken Nyfors 07 September 1901
Vördsammast
/C.J. Tjullander/,/ C.A. Jansson,/ /P.W. Fredriksson/
/C.V. Granberg,/ /Helena Österholm,/ /Ernst Karlberg/
/A. Andersson/"

I anledning af förestående
skrifvelse beslöt Nämnden, på grund af att rummen
lär vara kalla och emedan i Nyfors lika goda lä-
genheter som i N:o 76 kunna erhållas till relativt billi-
gare hyra, nedsätta hyran med Tio kronor för rums-
och kökslägenhet och med 2:00 kronor för en rumslä-
genhet; allt på år räknadt och skulle i följd af detta
beslut samtliga kontrakt omskrifvas.

Begärd reparation kunde ej Nämnden beviljas i läng-
re utsträckning än till hvad som behofvet kunde anses
påkalla och uppdroge åt Nämndens ledamöter herrar
C.F. Johansson och P.V. Lindqvist, låta verkställa dylik
reparation.

§3.
För renhållningen af gård och
gator, tillhörande samhällets gård, beslöts anställa
lämplig person, som, mot ersättning af fri brukning
af samhällets å tomten N:o 76 ägande trädgårdsjord,
jämväl har att öfvervaka, att sopor och latrinkärl häm-
tas vid behof.

§4.
Antogs följande förslag till
inkomst - och utgiftstat för Nyfors Samhälle för
år 1902:

{Inkomster af:}
beräknade {84:500 fyrkar} á 14 öre 11830 -
Vattenafgifter af beräknade
{2665 rum} á sex kronor {15990 -}
Transp. 27.820 -
Transp. 27820 -
Hyror från gården N:o 76 {1012 -}
Summa Kronor 28.832 -

{Utgifter:}
{Räntor:}
Ränta och amortering i UppsalaSparbank 9800 -
Ränta å 25:000 kr. lån i Mälarbanken á 7% 1750 -
Ränta å 50:000 kr. lån i sydesv. Kredit AB á 6% 2000 -
Ränta å inteckning i N:o 76, belånad med 7000 kr. á 6% {420 -} 14970 00
Vattenafgifter till Eskilstuna stad 5330 -

{Hälsovården:}
Lön till ex. provinsialläkare 1000 -
Lön till hälsovårdstillsyningsmannen 400 -
Lön till entrepenören 250 -
Arvode för skrifgöromål {100 -} 1750 -

{Polisväsendet:}
Lön till 2 st polismän 300 -
Hyra för arrestlokalen 175 - 475 -
{Gatubelysningen} 900 -

{Rörnätet:}
Lön till rörnätsförman 600 -
Arvode för brunnsrensning 300 -
Underhåll af rörnätet {300 -} 1200 -

{Gator m.m.}
Till underhåll af gator, renhållning m.m. 700 -
Hyra för gångväg öfver Marieberg 50 - 750 -
{Omkostnader för gården N:o 76} 250 -
{För Brandväsendet} 150 -

{Expeditionen:}
Till hyra 240 -
Lyse, ved och städning 200 -
För bokföring, skrifning och materieler {1000 -} 1440 -
{Annonser och trycksaker} 300 -
{Till oförutsedda utgifter} 289 70
Afkortning å {84500} fyrkar {efter 9%} {1027:30}
Summa Kronor 28832 - 28832 -

§5.
Vid sammanträdet väckt fråga, huru-
vida ej tiden vore inne att hos staden göra framställ-
ning om nedsättning af samhällets afgift till samma
förändrandet af vatten uppfordrings verk m.m, då rums-
antalet i Nyfors, för hvilket vattenafgift erlägges, nu
afsevärdt ökats, förklarades bordlagd tillsvidare.

Nyfors som ofvan
/August, Nordström/

justeradt:
/C.A. Johansson/
/P W Lindqvist/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 1 oktober 1901,” Eskilstuna kommun, hämtad 25 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106395.

Personrelationer