Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 9 februari 1867

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 9 februari 1867

Anmärkning

Protocoll, fördt i Kommunalstämma
med Kloster Socken den
9 februari 1867.

{§.1.}
Possesionaten L.P. Åkerman på Hugelsta valdes
att såsom Ombud för Kloster Socken bevista
sammanträde å Hamra Gästgifvaregård thors-
dagen den 14 dennes, kl 11 f.m. för utse-
ende af arbetsdirektion och besluts fattande
i andra frågor, rörande vägförbättring mellan
Malmköpings och Sparreholms jernvägs-
station.

{§.2.}
Arbetskarlen Erik Westman, nu boende på
Wallby egor, förekom och begärde fattigun-
derstöd för sjukdom och oförmåga att arbeta;
men då denna sjukdom icke var med läkare-
betyg eller annorledes styrkt, kunde Kommu-
nalstämman ej för det närvarande bifalla
Westmans ansökning.

{§.3.}
Från aflidne Orgelnisten och Skolläraren Lundgren
Enka Marie Louise Lundgren inlemnades en
ansökning om understöd för sig och tre små barn,
deraf hon vore i stort behof.

Stämman anslog åt Enkan Lundgren i ett
för allt ett understöd af Kommunalkassan, stort
Femtio riksdaler riksmynt; anseende stäm-
man att, emedan hennes man i lifstiden såsom
Orgelnist utöfvat tjenstebefattning jemväl för Eskils-
tuna och Fors Kommuner, desse sistnämnde
rättvisliga ej borde undandraga sig att lemna
Enkan Lundgren lämpligt och behöfligt understöd.

{§.4.}
Åt Arbetskarlen Lars Erssons Enkas son August,
inackorderad hos Skomakaren Malmgren i Ärna,
anslogs 2 Rd Rmt [Riksdaler Riksmynt] i månaden från den 1:sta
sistlidne November.

{§.5.}
Landtbrukaren Carl Olsson i Glömsta valdes att
emottaga den Klosters Socken för innevarande år
från Öster Rekarne Härads Allmänning tillfallande
utsyning af ved samt stör, som utlemnas tis-
dagen den 12 februari.

{§.6.}
För Arbetskarlen Johan Petter Janssons från Johan-
neslund son {Fredrik}, nu inackorderad hos fa-
brikören Carl Spångberg i Eskilstuna, anslogs
4 Rd i månaden, räknadt från den 1 sistl. januari.

{§.7.}
Herr pastor Bergholm och Herr Baronen Posse
åtogs sig att biträda vid uppbördsstämman
på Kommunalutskylderna den 23 dennes.

/L;P; Åkerman/

Samma dag uppläst och justerat.
/Mauritz Posse/
/A:anderson/

Uppläst i Eskilstuna, Kloster och Fors kyrka Söndagen
den 10 Feb. 1867 af
/Erik, Eriksson./
Adj.Past.

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 9 februari 1867,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106387.

Personrelationer