Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 9 april 1863

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 9 april 1863

Anmärkning

Protocoll, fördt i Kommunal-
stämma med Kloster Socken den
9 April 1863.

{§.1.}
Till mjöl åt de Socknens fattiga, som erhålla understöd
skulle användas den i fattigmagazinet befintliga säd. -

{§.2.}
Mönstrades församlingens äldre fattiga och bestämdes
understödet till dem för instundande 8 månader, räknadt
från den 1 instundande Maji till årets slut; och skulle
de i hvarje månad erhålla:

1:o inom Fattighuset [Riksmynt] {Rmt}

N:o 1. Förestånderskan Stina Kajsa Hugg med dotter vanlig kost samt - 1 Rd 50.
[Riksdaler]
2. Blinda Maria Ersdotter, vanlig kost - 1:-
N:o 3. Johanna Carlsdotte 1/2 lispund mjöl och - 50.
4. Förra Pigan Lisa Larsdotter vanlig kost och - 1:-
5. Henrik Larssons Enka Kerstin Larsdotter vanlig kost och - 1:-
extra sjukhjelp efter behof.
6. Blinda Catharina Henrikdotter, vanlig kost och - 1:-
7. Anders Nilssons Enka från Balsta vanlig kost och - 1:-
8:o Förre Drängen Lars Gustaf Persson vanlig kost och - 1:-
9. Förre Drängen Olof Andersson från Helgesta vanlig kost och - 1:-
10. Förre Drängen Carl Johan Jansson för bo i fattig-
huset om behofvet det påkallar och
extra understöd efter bestämmande af
kyrkovärden Erik Larsson i Svista.
11. Förre drängen Lars Erik Nilsson får bo i fattighuset,
mot ersättning af Wallby församling.
12. Förre Smeden Carl Fredrik Ramström får bo
i fattighuset.

2.o utom fattighuset.

N:o 13. Olof Ersson på Hagnesta egor får 1 lispund mjöl och 1:-
14. Enkan Bergström på Balsta egor 1 lispund mjöl
{och hyreshjelp till årets slut 2 Rd 50 öre.}
15. Enkan Norgren från Lönnsta, med son, half kost och - :50.
16. Lars Olssons Enka i Stolpstugan, 1 lispund mjöl och - 1:-
17. Enkan Brodin i Höjden - 1 lispund mjöl och - :50.
18. Afskedade Soldaten Gustaf Ljungs hustru - 1:-
19. Erik Erssons Enka Maria Ersdotter, hos Soldaten - Svedin, 1 lispund mjöl - :50.
20. Drängen Sven Svenssons ofärdige son Carl Johan från
Dalkarlstorp, nu i Löppinge, tills han får plats, - 1:-
21. Arbetskarlen Carl Robert Kjellström, som är sjuk och
uppehåller sig i Hällstugan erhåller under rättegången
om hans försörjningsart 1 lispund mjöl i månaden
22. förre Trumslagaren Anders Revelj, som är sjuk,
erhåller extra sjukhjelp efter behof.
23. förre Kusken Anders Ek på Kloster Socken - 1:-

{§.3.}
Understödet af Församlingens Galleenska
medel till dess fattiga barn bestämdes för
instundande 8 månader, räknadt från den
1 nästa Maji till årets slut; och skulle dessa
barn i hvarje månad erhålla:

N:o 1. Aflidne Lars Gustaf Larssons från Gårdskäls egor Son
{Lars Fredrik} hos Torparen 4:-
2. Enkan Stenquists barn; hos modren - 3:-
3. Afl. Enkan Jarls Son {Carl Bernhard} hos Torparen
Erik Perssons Enka i Hälltorp, Kjula Socken - 4:-
4. Aflidne Per Janssons i Ärna son {Anders Oskar} hos
Torparen Erik Jansson i Åsby Sved - 3:-
(ej upvisad)
5:o Afl. Gårdssmeden vid Gärdtre Per Olssons dotter {Anna
Catharina} hos Smedsarbetaren Carl Olof Lindqvist i
Eskilstuna - 4:-
6. Afl. Drängen Fredrik Fredrikssons barn på Hagnesta egor
hos modren - 3:-
7.Afl. Torparen Per Huggs barn, hos modren - 3:50.
8. Afl. Arbetskarlen Anders Qvicks dotter {Christina Lovisa}
hos Soldaten Hast - 4:-
9. Afl. Lars Erik Ersson i Ärna Enkas barn hos henne - 2:-
10. Drängen Nils Larssons från Helgesta Enkas barn i Floda - 1:50.
11. Drängen Carl Gustaf Carlssons i Wallby Enkas barn , hos henne 5:-
12. Afl. Enkan Brita Wahlströms dotter {Cathrina
Wilhelmina} hos Per Olof Olsson i Fröslunda myr - 3:50.
13. Afskedade Soldaten Lars Gustaf Sjögrens dotter {Anna
Charlotta} hos Torparen Anders Persson i Mörkmåssen - 4:-
14. Samme mans son {Lars Wilhelm} hos Hemmanseg.
Nils Fredrik Nilsson i Årsta - 3:50.
15. Afl. Soldaten Carl Erik Falks Enkas 4 barn, hos henne 6:-
16. Afl. Drängen Olof Perssons vid Sahl barn, hos modren 3:-
17. Soldaten Eklunds Enkas son {Anders Gustaf} hos mor-
föräldrarne i Julita S:n - 2.-
18. Arbetskarlen Johan Peter Janssons från Johannis-
lund Son {Per August} hos Gustaf Olsson i Eckersta,
tills han blir confirmerad - 3:-
19. Samme mans son {Fredrik}, 10 år gammal, och
vanvårdad samt nu hos Skräddaren Mellström i
Eskilstuna, skulle utackorderas på annat
ställe till lämpligt pris, hvilket updrogs åt
Hemmanseg. Carl Olsson i Glömsta och Kyr-
kovärden Erik Larsson i Svista att ombesörja.
20. Drängen Olof Anderssons i Grönsta Enkas son
{Carl Erik Johansson} hos Gustaf Olsson i Kohlsta
hvar, för 2:ne första månaderne April och Maji
resten af gossens Sparbanksmedel 11 Rd 98 öre och
från Junii månads början, i hvarje månad - 4:-
21.

{§.4.}
Afgjordes att församlingens nuvarande Kommunal tjenstemän
skulle tjenstgöra till årets slut. -

{§.5.}
Följande räkenskaper för denna församling för
förra året företeddes och godkändes, sedan desamma
blifvit af de utsedde revisorerna granskade och lem-
nade utan anmärkning, neml.

1:o Fattigkassans Special- och Hufvudräkning, som visade en {Rmt}
[Riksmynt] behållning af - 2466:44.
2:o Församlingens Enskilda kassa för tillfälliga behof + som
visade en skuld till Räkenskapsföraren af - 58:61.

{§.6.}
På 1862 års Kommunalutskylder beviljades af-
skrifningar å 4 Rd 28 öre, som antecknades i Upbördslängden, hvar
efter restlängd skulle utskrifvas och lemnas
till Kronofogden för de återstående medlens indrif-
ning. -

{§.7.}
Sedan Fors Socken å Kommunalstämma beslutat
att från den 1 instundande Junii bilda inom
sig en egen från Kloster Socken skiljd Brandstods-
Committée; så tillsattes nu inom Kloster
Socken Brandstods Committée, som följer:

Till Ordförande valdes: Förra Nämndemannen Carl Olsson i Glömsta
Till Suppleant: Possessionaten Erik Tirén på Gärdtre
Till Ledamöter: Hemmansegaren Anders Peter Andersson i Helgesta
Hemmansegaren Per Erik Lundquist i Svista
Hemmansegaren Per Olof Larsson i Slagsta
Till LedamotsSuppleant: Hemmansegaren Erik Eriksson i Ånsöga.

{§.8.}
Till ledamöter i årets Taxerings Kommittée valdes
Herr Comminister Isak Bergholm, Skräddaren Johan
Erik Törnquist, Hemmansegaren Ander Peter
Andersson i Helgesta och Carl Olsson i Glömsta
samt Bruksförvaltaren J. A. Gyllenspetz på
Tunafors; och utsågos Herr Magister Theofron
Munktell och Hemmansegaren Anders Erik Olsson
i Hagnesta till ledamöternas suppleanter. -

{§.9.}
Att föra denna församlings talan i Bolagsstämman
instundande sommar med intressenterna i Rekarne
Härads Lazarett, dertill valdes Bruksförvaltaren
J. A. Gyllenspetz.

{§.10.}
På förra årets upbörd å fattigmedlen beviljades
följande afskrifningar, neml.

för Hugelsta Rote genom orått debitering upförda - 3:-
för Hugelsta grindstuga. afskedade Soldaten Staf - :37.
för Lars Peter Larsson i Gredby för fattigdom - :37.
Ärsta Rote: Arresterade Per Ring - :37.
Rmt Rd 4:11.

{§.11.}
Konungens Befallningshafvande hade infordrat
Kommunal Nämndens yttrande öfver Källarmästaren
Alfred Törnbloms ansökning att å Eskilstuna Stads
sommarnöje Djurgården i Kloster Socken innevarande
år från den 1 Maji till den 1 October från klockan
6 på morgonen till klockan 11 på aftonen, få
idka Utvärdshusrörelse med utskänkning af spiri-
tuösa drycker, detta sistnämnda dock med den
inskränkning att bränvin endast afyttras till
måltider; - vid hvilken ansökning hos Konungens
Befallningshafvande gjord hemställan om bifall
till Herr Törnbloms ansökning.

Kommunal Nämnden, som nu var närvarande,
förklarade sig emot ifrågavarande ansökning icke
hafva något att erinra. -

{§.12.} 1863 års Mantalslängd för Kloster Socken före-
teddes och lemnades utan anmärkning.

{§.13.}
Beslöts att den insamling inom församlingen, som
egt rum för att understödja Finnland af miss-
vext förra året lidande innebyggare, skulle
få användas till de nödlidande i Norrland, sedan
den uplysning bekommits att de förstnämnde
behof skall vara afhjelpt.

/J: A: Gyllenspetz/
Ordförande

Uppläst och justeradt:
/Theofr Munktell/
/Eric, Tirén./

Uppläst i Eskilstuna Kyrka Söndagen den 12 April 1863
af /C. A. Lönroth./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 9 april 1863,” Eskilstuna kommun, hämtad 7 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106386.

Personrelationer