Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 8 september 1881

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 8 september 1881

Anmärkning

Protokoll vid det val, som den 8
September 1881 uti Sockenstugan
inför undertecknad, ordförande i
Klosters Sockens Kommunal Stäm-
ma, blifvit hållet med de vid
riksdagsmannaval röstberättigade
inom nämnda socken för utseen-
de af riksdagsman i Riksdagens
andra kammare under de tre år
som börja med den 1 nästkomman
de januari månad.

§1.
Sedan Riksdags Ordningens föreskrifter angående
valrätt och valbarhet till Riksdagens andra kam-
mare blifvit uppläste, skedde upprop efter den juste-
rade och godkända röstlängden för Kommunen
hvarvid röstsedlar aflemnades af nedannämn-
da valberättigade medlemmar, nemligen:

Djursta, Patron J Carlsson,
Heljesta, Patron C. Fröman,
Eckersta, Herr G. Olsson,
Eneby, Arrend Aug Eriksson,
Svista, egaren C. Eriksson,
Gärtre, egaren P. Olsson,
[Hem], Arrendatorn Erik Ersson,
Skiftinge, egaren Herr O. Olsson,
Gultbrunn, egaren A.G. Andersson,
Gårdskäl, egaren J E. Olsson,
Glömsta, egaren C. Olsson,
Hugelsta, Arrendatorn Herr G. Abrahamsson,
Grönsta, Herr Ingeniör I.W. Carlsson,
Måsta, egaren E.W. Carlsson,
Röksta, egaren O. Andersson,
Röksta, Herr C. Carlsson
Sahl, egaren Jonas Ersson
Slagsta, egaren Alfr. Larsson
[Hem], egaren O Eriksson
Ånsöga, egaren L.E. Olsson
[Hem], egaren Olof Eriksson
Qvinnersta, egaren Jan Jonas Jonsson
[Hem], egaren Anders Ersson
Ärna, P.E. Pettersson
[Hem] N. J Jansson
Ärsta, A. C Carlsson
Stensborg, Herr L.F. Östervall
Hvilsta, Herr Baron A. K:son Leijonhufvud
Bryggartorp, Werkmäst Herr C.A. Stenman
[Hem] Kapten W. Indebetou samt
Eskilstuna Kungsladugård, Arrendatorn Herr L.P.
Åkerman

Efter det valsedlarne öppnats och samman-
räknats befanns, att röster tillfallit nedanskrifna
personer nemligen:
Herr Baron J Nordenfalk på Löfsta 21 röster
Herr Öfverstelöjtnanten R. Nauckhoff
på Näsbyholm 5 röster
fjerdingsmannen Carl Andersson i Hamra 3 röster
hvarjemte 2 valsedlar såsom innefattande tre-
tydighet om hvilken som i valsedeln afses, blefvo
kasserade.

Antal röstberättigade inom kommunen äro 62 per-
soner.

Som ofvan.

/L;P; Åkerman/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 8 september 1881,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106384.

Personrelationer