Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 8 november 1877

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 8 november 1877

Anmärkning

Protokoll, hållet vid Kommunalstäm-
ma med Klosters socken den 8
November 1877.

{§ 1.}
På fråga af Ordföranden medgafs Stämman vara lag-
ligen pålyst.

{§ 2.}
Kommunalstämman godkände den af Kommunal-
Nämden uppgjorda Utgifts- och Inkomststat för år
1878, i enlighet hvarmed skulle uttaxeras såsom ut-
skylder för år 1877:

1) enligt Kyrkostämmans beslut 10 öre för hvarje mantals-
skrifven person, i stället för bäckenpenningar m. m.

2) personlig fattigvårdsafgift med 50 öre för man och 25
öre för qvinna, som erlägga mantalspenningar;

3) afgift till Fattigvården af Statdrängar, och jordtorpare
1 Krona, samt handtverkare
Inhyses och Backstugusittare - 2 Kr.

4) Tillskott till fattigvården och gemensamma behof
efter fyrk 25 öre.

{§3.}
Fjerdingsmannen J. E. Olsson i Gårdskäl valdes att
uppbära och utdela allmänningsmedlen, samt att
såsom sockens ombud närvara vid Allmännings-
intressenternas sammanträde den 14 innevaran-
de November.

{§4.}
Herr L. P. Åkerman utsågs att vid instundande
mantalskrifning, å KommunalStyrelsens vägnar,
lemna intyg angående sådane personer, hvilka för
fattigdom eller sjukdom anses böra från man-
talspenningar befrias.

/L; P; Åkerman/

Samma dag uppläst och justeradt
/Ax; K:son Leijonhufvud/
/J, E, Olsson/

Uppläst å andra sidan stående protcoll i församlingarnas
kyrka d. 18 Nov. 1877 af
/R Ekström/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 8 november 1877,” Eskilstuna kommun, hämtad 15 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106382.

Personrelationer