Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 8 augusti 1905

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 8 augusti 1905

Anmärkning

Protokoll hållet vid Kom-
munalstämma med Klosters
socken i Sockenstugan den
8 Augusti 1905.

§1.
Att tillsammans med ordf. justera protokol-
let valdes Herrar S. Asplund och Hilmer Engström.

§2.
I anledning af Eskilstuna stads hos Konungen
gjorda underdåniga framställnig om öfver-
flyttning i judicielt, administrativt och
kommunalt hänseende från Klosters socken
till Eskilstuna stad af hela det område som
staden inköpt från Eskilstuna Kungsladu-
gård samt den af staden likaledes inköpta
lägenheten Bryggartorp med tillhörande
stadsjord får kommunalstämman härmed
i underdånighet afgifva infordrat yttrande.

Det inköpta området af Eskilstuna Kungsla-
dugård har ett taxeringsvärde af Kr. 110.000.
På detta område är uppfördt ett
större mejeri, taxeradt till Kr. 100.000.
Djurgården med sina åbyggnader
är taxeradt till Kr. 22.500.
Den af staden inköpta lägenheten
Bryggartorp har jordbrukstaxering af Kr. 12.000.
och uthyrda lägenheter, taxerade till Kr. 36.000.
Summa fastighetsvärde Kr. 280.500.

I de vid Bryggartorp uthyrda lägenheterna
äro personer inneboende som för innevarande
år betala skatt till socken med tillsammans
765 kronor. Vid ofvan nämnda mejeri är
disponent, mejerist och öfrig personal taxerad
för inkomst till rätt afsevärda belopp.
Dessa personer blifva skyldiga, att till
kommunen för nästa år inbetala en skatt
af cirka 300 kr. Ofvan nämnda uppgifter
äro hämtade ur årets taxeringslängder.

För närvarande erhåller Klosters kommun
en inkomst af ofvan nämnda fastighets-
och inkomsttaxering af cirka 2.000 kr. pr. år, och
är det stora utsikter för att dessa inkomster
till kommun från berörda områden med
tiden kommer att betydligt förökas.

Socknen har för sin fattiggård och skolväsende
stora skulder, som sockens alla beskattnings-
föremål är ansvarig för betalningsskyldigheten
till såväl kapitalet som ränta. Skulle den ifråga-
varande öfverflyttningen ske, utan att någon
som helst ersättning lämnas, sker en orättvisa
mot de kvarvarande i kommun, som då får på-
taga sig de öfverflyttades andel af dessa skulder.

Skulle ansökningen bifallas, utan att socken
erhåller ersättning därför under den tid tills
socknen i sin helhet blir införlifvad med
staden, kommer de kvarvarande i socken att
blifva betungade med betydligt högre kom-
munalskatt än om socknen får förblifva
som den är tills införlifningen i sin hel-
het fösiggår.

På framställd proposition beslöt
kommunalstämman på anförda skäl i under-
dånighet hemställa om afslag på framställ-
ningen, eller i motsatt fall, att socknen af
staden erhåller kontant årligt vederlag för
hvad som från densamma borttages enligt följande.

Eskilstuna stad erlägger till Klosters kommun
från och med det år då ifrågavarande om-
råden blifver till staden öfverflyttadt, en sum-
ma af 2,000 kronor. Därefter ökas afgiften
med 1,000 kr. förhöjning för året så att andra året
erlägger staden 3.000 kr. tredje året 4.000 kr. o.s.v. till
och med tionde året då summan uppgår till
11.000 kronor. Skulle införlifningsfrågan
ännu ej vara löst höjes afgiften med 2,000 kr
pr. år sålunda att elfte året erlägger staden
13,000 kronor tolfte året 15,000 kr. o.s.v. tills in-
förlifningsfrågan i sin helhet blifver löst,
och uttalade stämman den önskan, att frå-
gan om hela socknens införlifning med staden
måtte ske så snart som möjligt.

Som ofvan
/A, Ahlborg./
ordf. i Kom.stämman.

Justeras
/Joh, H, Engström/
/S. Asplund./

Uppläst i klosters kyrka Söndagen den 13 Augusti 1905 af
/E. Malmborg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 8 augusti 1905,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106371.

Personrelationer