Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 7 mars 1864

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 7 mars 1864

Anmärkning

Protocoll, fördt i Kommunal-
stämma med Kloster Socken den
7 Mars 1864.

{§.1.}
Sedan Öster Rekarne Häradsinvånare öfverenskom-
mit att anföra besvär emot Landshöfdinge Embetets
i Nyköpings Län utslag den 19 December 1863,
i fråga om vägafgift för den nya vägen emellan
Hållsta Gästgifvaregård och Hellefors Bruk; så
valdes Hemmansegaren Anders Peter Andersson
i Helgesta, att å Kloster Sockens vägnar dessa
besvär underteckna.

{§.2.}
Öfver jägaren C.G. Engeström hade pålyst att
den utsyning å allmänningen, som tillkomme Kloster Socken,
skulle emottagas den 9 dennes kl.8 f m. af
behörigt sockne Ombud; men som utsyningsafgiften
upginge till 2 Rd per famn,[Riksdaler] samt en afgift för
begagnande af vägen till allmänningen blifvit af
Konungens Befallningshafvande bestämdt till ej mindre
än 25 öre för åkdon med en dragare och i förhållande
derefter för flere, hvarigenom allmänningsveden
blefve mycket dyr; hemställde sockne ombudet
Olof Ersson i Ånsöga om det vore skäl
att socknen uttoge den anslagne veden, utgörande
63 1/2 famnar.

På framställning härom, förklarade
alla närvarande socknemän sig afstå från
denna utsynings emottagande.

{§.3.}
Bruksförvaltaren J.A. Gyllenspetz på Tunafors
och Hemmansegaren Anders Peter Andersson i Helgesta
utsågos till valmän för Kloster Socken
med nästblifvande Landstingsmannaval
i Häradet; skolande utdrag af
protocollet tjena dem till fullmakt

{§.4.}
Företeddes Räkenskapen för Kloster
Sockens Kommunalkassa år 1863, hvilken
blifvit granskadt och, enligt påskrift, riktig
befunnen af Revisorerne L.P. Åkerman
på Hugelsta och Carl Olsson i Glömsta.

På framställning, lemnades Kommunal-
Nämnden full decharge för förvaltningen
af Kommunens angelägenheter under år 1863.

I sammanhang härmed granskades och
godkändes Räkningen öfver Kloster Sockens
Spanmålsmagazin.

{§.5.}
Kloster socknemän; för hvad Kloster Socken
angår, beslutade försäljning af Magazins-
huset.

{§.6.}
/J:A: Gyllenspetz/

uppläst o Justeradt
/A;anderson/
/Olof Ericsson/

Uppläst i Eskilstuna kyrka Söndagen den 13 Mars 1864 af
/C.A. Lönroth/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 7 mars 1864,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106367.

Personrelationer