Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 5 september 1885

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 5 september 1885

Anmärkning

Protokoll, hållet vid Kommunalstämma
med Kloster Socken i Sockenstugan
5 September 1885.

§1.
Stämman förklarades, uppå framstäld förfrågan,
vara lagligen utlyst.

§2.
De af Kommunal Nämnden utsedda komiterade för
uppgörande af förslag och kostnadsberäkning för
fattighusets reparation hade nu fullgjort sitt upp-
drag; och föredrogs deras förslag inför Stämman
slutande detsamma å 823 Kronor, hvari jemväl
ingår kostnaden för inredning af ett gafvelrum
och 2 kontor å vinden; och beslöt nu Stäm-
man uppdraga åt Herrar C.O. Olsson i Gredby
och L.E. Olsson i Ånsöga att på bästa och
billigaste sätt låta utföra de i förslaget upp-
tagna arbeten, af hvilka de som nu medhinnas
skola i höst utföras och resten anstå till nästa
år. Hvad angår medel till nu beslutade ar-
betens utförande beslöts att dessa skola utgå
af Kommunens kassa.

§3.
Till följd af skrifvelse från Kongl. Styrelsen för
PostSparbanken hade Konungens Befallningshaf-
vande genom Länsmannen i Häradet anmodat
KommunalStämmans ordförande utlysa stämma
för inhemtande af Kommunens yttrande, huruvi-
da denna är villig ansvara för det behöriga redo-
visandet till Postsparbanken af de sparmärken,
som kunna blifva såsom förskott, tillstälda
de inom kommunen anstälda småskolelärare
och lärarinnor under förutsättning, att hvart
och ett af dessa förskott ej öfverstiger ett visst, af stämman
medgifvet belopp; och beslöt stämman ikläda sig sådan
ansvarighet som ofvan är nämnd till ett belopp af
fem /5/ Kronor för en hvar af de inom kommunen
anstälda lärare och lärarinnor enligt den uppgift
som kommer att lemnas öfver dem som äro villiga
att utan ersättning åtaga sig försäljning af sparmär-
ken och tillhandahållande af sparkort.

§4
Till sockne ombud att närvara vid sammanträde
med Öster Rekarne Härads allmännings intressen-
ter vid sammanträde i tingshuset den 10 nästkomman-
de oktober valdes Herr C.O. Olsson i Gredby, hvilken
äfven har att lyfta och utdela de medel, som tillfalla
hemmanen inom kommunen.

Samma dag uppläst och godkändt
/J,E, Olsson,/
/Gustaf Abrahamson/
/P,J Söderkvist/

Uppläst i Kloster kyrka den 6 September 1885 af
/E.G. Åbergh/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 5 september 1885,” Eskilstuna kommun, hämtad 29 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106352.

Personrelationer