Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 5 oktober 1863

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 5 oktober 1863

Anmärkning

Protocoll, fördt i Kommunal-
stämma med Kloster Socken
den 5 October 1863.

{§.1.}
Herr L.P. Åkerman på Hugelsta valdes att
såsom ombud för Kloster Socken infinna sig å
sammanträde i tingshuset härstädes Onsdagen den
14 i denna månad, kl.12 på dagen, för uprättande
af priskurant å markegångs persedlar; - och
skulle utdrag af detta protocoll tjena honom såsom
fullmakt.

{§.2.}
Sedan innevarande års Landsting anslaget 6000 Rd
Rmt [Riksdaler Riksmynt] årligen af dess medel till vägförbättringar i
Länet, på vissa vilkor; så hade Ordföranden
i Hushållnings Gillet, Herr Kapitenen L. von Post,
gjort framställning derom, att från Kloster
Socken måtte väljas ett eller fler ombud, som,
jemte ombud från de öfrige socknarne Jäder,
Barfva, Kjula, Hammarby och Wallby, skulle
sammanträda i Eskilstuna å tingshuset Lördagen
den 7:de näst November kl. 10 f m., för att
granska kartor och kostnadsförslag öfver de sed-
naste, genom bidrag af samma socknar undersökte
vägar till förbättring, med rättighet för ombuden
att, om så anses nödigt, välja en Committée, hvilken
afgifver yttrande i ämnet samt förslag till det helas
ordnande, som sedan underställes Socknarnes vidare
pröfning och beslut; svarförutan ombuden skulle
pröfva samt till socknarnes vidare beslut fram-
ställa om bidrag af landstingsmedlen jemväl borde
sökas för vägomläggningen mellan Eskilstuna och
Sparreholms jernvägsstation.

Wid föredragning häraf beslöts, att
ett ombud i detta hänseende skulle för
Kloster Socken utväljas; och blef derpå
Herr L.P. Åkerman på Hugelsta till
ombud utvald.

/J:A: Gyllenspetz/

Samma dag uppläst justeradt
/L;P; Åkerman/
/A,anderson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 5 oktober 1863,” Eskilstuna kommun, hämtad 2 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106350.

Personrelationer