Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 4 juli 1899

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 4 juli 1899

Anmärkning

Protokoll hållet vid kom-
unalstämma med Kloster
socken i sockenstugan
den 4 Juli 1899

§1
I skrifvelse den 20 sistlidne Juli till ordföra-
den i kommunalstämman hade Konungens Be-
fallningshafvande i länet anmodat ordföran-
den att som fråga uppställd om öfverflyttning
till Eskilstuna stad, af en del områden inom
Kloster och Fors socknar, samt stadsfulmäk-
tige i Eskilstuna enligt beslut den 2 maj
1899 dels gjordt underdånig framställning att
med Staden finge i judisielt administratift
och ecklesiastikt hänseende förenas vissa delar
af Eskilstuna Kungsladugård, utmärkt vid
en af vise Komesionslandtmätaren O B Dehn
upprättad karta, dels förklarat sig medgifva
att till staden måtte i förenämde hänseende
öfverflyttas, under vissa vilkor, en del andra
uppräknad områden innom kloster soc-
ken, utlysa kommunalstämma med näm-
de socken till denna dag klockan 10 f. m. för
socknemännens hörande inför Lanshöf-
dingen angående dessa frågor.
Med anledning häraf hade denna komunal-
stämma blifvet utlyst, hvadan kungörelse
varit uppläst i kyrkan den 25 Juni och 2 Juli
innevarande år

Stämman öppnades af undertecknad ordfö-
rande som tillkännagaf andamålet med
stämman och upplöste soväl den derom
utfärdade kungörelsen, som Konungens
Befallningshafvandes skrifvelse hvarefter
ordförandeplatsen intogs af Herr Lanshöfdingen
som derpå öpnade förhandlingarna angående
den föreligande frågan med ett anförande hvari
han redogjorde för densammas uppkomst och utveck-
ling samt betonade nödvändigheten att
komma till någon lösning af densamma
sedan härför de närvarande medgifvit att
Landssekreteraren J Weden som äfven var vid
stämman tillstädes finge deltaga i diskusionen
uppläste den sistnämde på Herr Lanshöfdingens
anmodan utdrag af stadsfullmäktiges i Eskilstuna
protokoll den 2 maj 1899 hvaraf inhämtades bland
annat att de områden hvarom här vore fråga,
vore dels vissa delar af Eskilstuna Kungsladu-
gård hvilka vore belägna inom en gräns-
linje utmärkt med brun färg å en af
Komesionslandtmätaren O B Dehn, upprättad
i ärendet åberopad karta, och dels följande ytter-
ligare områden innom Kloster socken nämligen,
Ärsta bys s.k. bredäng Litt A. B. C D och E Wallby
N:o 1 Litt A. B. C och D med Helgesta äng Kominister-
bostället Wallby N:o 2 Eskilstuna prestgårds äng
en mindre del af Gårdskäl N:o 2. Norra Söder-
manlands järnväg innom gränserna för
stadens blifvande område belägna expropi-
erade mark, lägenheten Stensborg, lägen-
heten Åkerfjellen, Litt A. B., BryggarTorp, med
derifrån afsöndrade lägenheter; Tunafors
qvarnar och fabriker, andel af Snopptorp
och Hvilsta, med derifrån afsöndrade lägen
heter, stadens vattenledningsområde, samt
socknens skolhus och skolärareboställe, allt
sådant det blefvit utmmärkt på förenande
karta, och att stadsfullmaktige härför faststält följan-
de vilkor

1. Socknen behåller med uteslutande af all
rätt för staden sitt för komunala ända-
mål förefintliga nu utlånta kapital
äfvensom sin egande fattiggård

2) Socknen öfvertager vården och under-
hållet af alla dess vid socknens delning varande
fattighjon och understödstagare och bekostar
ensam alla ugifter för desamma

3.) I jengäld derför betalar staden Kloster socken
en årlig summa af 6,800 Kronor under
20 år, skulle vid delningen det befunnos att
flere än 38 understödstadgan ock fattighjon fin-
nas, från de delar af socknen hvilka komma
att med staden införlifvas, ökas denna år-
liga afgift med 150 Kronor för hvarje sådant
hjon eller understödstagen som åtnjuta full
försörjning

4.) De utgifter för fattigvården och öfriga rent komu-
nala behof som efter delningen uppstå bestri
des af socknen och staden, hvarföre till dem
hörande områden

5.) Socknen betalar ensamt sina skulder
för komunala behof

6.) Socknen behåller utan inskränkning sina
räntegifvande fonder äfvensom skolhusen
vid Helltorp och Balsta samt den s. k. Klo-
ster folkskola med alla till desamma hö-
rande inventarier och skolmatriel.

7.) Om socknen vid delningen yrkar att sta-
den skall inlösa den s. k. Kloster folksko-
la, är staden förpliktigad dertill, skolande
dock i sådant fall, priset för marken
icke öfverstiga det pris som af socknen
härför betalts, och priset för byggnaderna
bestämmes af värderingsmän på satt gällan-
de lag om skiljomän stadgar

8.) Socknen afstår till staden utan ersättning
skolhusen vid Wiptorp och Tunafors med
tillhörande inventarier och skolmatriel,
hvilka till fullo blifva stadens egendom

9.) Staden öfvertager betalningsskyldigheten så
till kapital som ränta af den vid delningen
återstående skulden för uppförande af skolhuset
vid Tunafors, samt betalar i köpeskilling för tom-
ten vid samma skolhus samma summa som
socknen harför skall gälda

10.) Så länge skolpliktiga barn hvilka bo innom
socknen närmast stadens sodra gräns, och
och med nuvarande belägenhet af skolhusen
innom socknen, skulle hafva, allt for lång
till detsamma icke öfverstiga ett antal af 20
stycken, är staden pliktig vid det i närheten
af samma gräns liggande skolhuset innom
stadens område lemna dem kostnadsfri under-
visning

11.) I öfrigt bestrida socknen och staden hvar
för sina områden alla kostnader för
skolväsendet efter det delning af Kloster soc-
ken blifvit verkstäld
Under diskusionen uppträdde Herr J Olsson
i Skiftinge mot den föreslagna öfverflyttnin-
gen under framhållande att de af stadsfull-
maktige föreslagna vilkoren icke lemnade
garanti för all den återstående socknen erhöl-
le sådan ersättning för minskning i in-
komster att den kunde för framtiden anses
fullt betryggande. Och yrkade han på grund
deraf, att då såväl drätselkamaren som
stadsfullmäktige icke fästat något afseende
vid hvar komiterade i Kloster socken fram-
stält, i såval vad det rör den föreslagna
införlifningen, i komunalt hänseende,
hvarigenom socknen icke ens närmelsevis
skulle få under öfvergångstiden en ersätt-
ning motsvarande de inkomster socknen
har från de ifrågavarande områden, utan
socknen skulle äfven under den tiden
göra stor förlust, med anledning deraf
yrkade Herr Olsson å den gjorda framstälnin-
gen rent afslag. Deremot yrkade Deriktör
Fahlstedt bifall till stadsfullmäktiges
foreliggande förslag

Sedan efter det diskusionen en stund fortgått
derunder flere yrkat bifall till saväl Herr Olssons
som Herr Fahlstedts förslag samt diskusionen
derpå förklarats afslutad, framstälde Herr Lanshöf-
dingen proposition på bifall till dels Herr Olssons
och dels Herr Fahlsteds förslag, och då denna propo-
sition besvarades med blandade ja och nej
samt votering begärdts, föredrogs foljande
voteringsproposition.

Den som vill bifaller stadsfulmaktiges i Eskilstuna
förevarande framstälning röstar ja den det
ej vill röstar nej vinner nej hafva de
närvarand befallit Herr Olsson i Skiftinge förslag

Wid härefter anstald votering visade sig att
för nejpopositionen afgifvits 9,563 röster af
38 röstande och för japropositionen 6,015 röster
af 63 röstande hvadan stämman uttalat sig
för den mening som Herr Olssons förslag
och yrkande innehölle

§2
Härefter utsågs Herrar J Olsson i Skftinge
och P Clevander Skensta att justera
dagens protokoll hvarefter stämman
upplöstes.

Som ofvan
/C, A, Olsson/

Justerat:
/P. Clevander/
/J, E Olsson,/

Uppläst i Kloster kyrka Söndagen den 9 Juli 1899 af
/A: Mellin/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 4 juli 1899,” Eskilstuna kommun, hämtad 16 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106338.

Personrelationer