Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 31 oktober 1888

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 31 oktober 1888

Anmärkning

Protokoll hållet vid Ordinarie
Kommunalstämma med Kloster
socken i sockenstugan den 31 Ok-
tober 1888.

§1
Stämman förklarades vara lagligen utlyst.

§2,
Följande af Kommunalnämnden föreslagna
Utgift och Inkomst Stat för nästkommande
år beslutades.

Utgifter
Till Fattigvården - 3600 -
Presterskapet Jura Stolae - 75 -
Räntor och Amoteringar - 1072 -38
Tingshus och Häradshäkte - 352 -
Aflöningar - 400 -
Annonsering - 100 -
Wägkassan - 21 -7.5
Oförutsedda behof - 334 -87.
Kronor 5956 -00

Inkomster A som ej behöfver uttaxseras

Behållning från 1888 - 1000 -
af Klosterström - 1017.-25
B. Uttaxsering af 15500 fyrkar å 23 öre -3565 -
B. Uttaxsering af 9500 fastighetsfyrkar till
Tingshus och Häradshäkte å 3-2, - 304 -
B. Uttaxsering af 6000 inkomstbevillningsfyrkar
till Tingshus och Häradshäkte á 0-8. - 48 -
B. Uttaxsering af Hemman till Wägkassan - 21 -7.5
Kronor 5956 -00

§3
Till Sockenombud att bevista mantals
och skattskrifningen valdes J E Olsson
Skiftinge som eger lemna uppgift
på dem som böra befrias för erläggande af perso-
nella utskylder.

§4
Till Ledamot af Djurförsäkringskomitén valdes Herr C
Fröman på Helgesta.

§5
Till Kommunalstämman hade från förre Riksdagamannen
A P Andersson i Stockholm förr vid Helgesta skrifvelse an-
kommit, med hemställan att som Barnhemmet ge-
nom försumlighet eller dödande kommit på ofri
grund, tomten måtte för kommunens räkning
inköpas för att afsöndras och blifva sockens egen-
dom till hvilket köp han vore villig som
gåfva bekosta köpeskillingen om kommunen be-
kostar afsöndringen och utan person att gå i verk-
ställighet med köpet och afsöndringen; och beslöts
vid framställning häraf att Socken skulle med tacksam-
het emottaga detta anbud, och utsågs Herr C Carlsson
på Röksta att å sockens vägnar underskrifva kö-
pehandlingen och gå i verkställighet med afsöndringen
hvilken kostnad skulle utgå ur Kommunalkassan.

§6
Att justera dagens protokoll utsågs C Carlsson Röksta och L Olsson Ånsöga.

Som ofvan
/J, E, Olsson./

Justeradt
/Carl Carlsson/
/Lars Olsson./

Uppläst från predikstolen i Klosters kyrka söndagen
d. 11 Nov 1888 af
/A. Mellin/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 31 oktober 1888,” Eskilstuna kommun, hämtad 13 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106335.

Personrelationer