Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 31 oktober 1863

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 31 oktober 1863

Anmärkning

Protocoll, fördt i Kommunal-
stämma med Kloster Socken
den 31. October 1863.

{§.1.}
Granskades och godkändes KommunalNämndens
förslag öfver utgifter och inkomster, till grund
för uttaxeringen af Kommunal utskylderna
i socken för innevarande år, i enlighet hvar
med utgifterna beräknats till - Rd 1150:- [Riksdaler]
samt följande uttaxering skulle ega rum.

Af personer, á 50 öre för man - och 25 öre
för qvinnkön, beräknadt att utgöra - 236.
Af Statdrängar á 1 Rd, af handtver-
kare, Inhysesmän och backstugu-
sittare á 2 Rd, samt för jordtorpare
á 50 öre, beräknadt till - 170.

Af 1400 fyrkar för Klosterström á 1 öre - 14.
Af 8300 fyrkar utaf öfrige församlings-
bor á 2 öre - 166.
Af 9700 fyrkar till öfrige behof á 4 öre - 388.
hvarjemte af befintlig behållning skulle
användas förslagsvis - {176.} 1150:-
och skulle härvid iakttagas att å handtverkare
som betala 2 Rd, skulle ej fyrkdebitering före-
komma.

Julkosten, bestående af mjöl, Ärtor, kött
och bröd skulle utgöras i likhet med föregående
år.

{§.2.}
Lars Olssons Enka i Stolpstugan, som blifvit
husvill, skulle i fattigstugan intagas, äfvenså
76 - årige Enkan Brodin i Höjden.

{§.3.}
Till hyreshjälp åt Enkan Brita Stina Slag från
Måsta anslogs En Rmt i månaden. [Riksdaler, Riksmynt]

{§.4.}
Hemmansegaren Anders Erik Olsson i Hagnesta
valdes att såsom Ombud för Kloster Socken
bevista instundande Mantalsskrifvning och
dervid å Kommunalstyrelsens vägnar lemna
intyg angående sådane personer, som för
sjuklighet eller fattigdom böra från Man-
talspenningar befrias.

{§.5.}
Sedan Stadskassören C. Jernbergh förklarat sig
beredvillig att vid Kommunalstämmorna föra
protocollet samt tillhandagå socken med så-
dana angelägenheter, deri hans biträde kunde
vara af nöden, så antogs Stadskassören Jern-
bergh till nämnde befattning, och bestämdes
hans aflöning till 50 Rd Rmt om året

/J:A: Gyllenspetz/

samma dag uppläst och justeradt

/P.E. Blomqvist/
/P.O. Larsson/

Uppläst i Eskilstuna kyrka d. 1 Nov. 1863 af /C.A. Lönroth/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 31 oktober 1863,” Eskilstuna kommun, hämtad 1 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106328.

Personrelationer