Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 31 mars 1900

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 31 mars 1900

Anmärkning

Protokoll hållit vid ordinarie
Komunalstämma med
kloster socken i Socken-
stugan den 31 Mars 1900

§1
Att justera detta protokoll valdes Herrar A
Sahlin och C Zakrison

§.2
Företedes följande af revisorerna granskade
under komunalnämden stälda räkenska-
per nemligen

Komunalkassan
Matpolettkassan
Lasarettsfonden.
Barnhemskassam

Som revisorerna på grund, af felaktiga räkningar
å belopp 58 Kr 60 öre föranledts till anmortering och sedan upplysts att komu-
nalkassan blefvit godtgjord nämde belopp samt
de i 3/ och 4 i revesionsberättlesen omnämda och orätt-
förda 18,75 och 5 Kronor beviljade stämman komu-
nalnämden och kassaforvaltaren samt Barnhems
kassans räkenskapsförare och kassaförvaltare full
ansvarsfrehet för det gångna räkenskapsåret

§3
Stämman beslöt på derom framstäld froga god-
känma de af kassaforvaltaren debiterade 60 Kronor
för fyrktals samt debiterings och uppbörds-
längdernas uppgörande

§4
På af Fabrikör J Engström inom nämden väckt
förslag beslöt stämman att till helsovårdsstillsyns-
man med skyldighet att hafva tillsyn öfver
kötthandel slagterier och korffabriken samt desin
fision af bostäder och äfven utöfva tillsyn i andra
hälsovordsärenden tillsätta nuvarande polismannen
Herr Hamarin med en årlig aflöning af 200
Kronor

§.5
Till stämman hade gjordts framstälning om anskaffan-
de af en arrestlokal vid Tunafors, sedan diskusion
derom en stund pågott och dervid yrkats soväl
bifall som afslag till den gjorda framstälningen.
Vid derefter foretagen omröstning afgafs fwör afslag
4231 och för bifall 3005 röster

§.6
Till stämman hade gjordts framstälning om komu-
nen ville bekosta telefonafgift till polisuppsynings-
manskontoret men blef detta af stämman afslaget

§7
Föredrogs Fru Edla Sandbergs till stämman gjorda
anhållan om rätt till utskänkning vid sommar
luststället Djergården från och med den 1 Maj till
och med den 30 September innevarande år med
tillstånd derjemte att utskänkningen derstädes
för samma tid finge utsträckas under sökne-
dagar intill Kl 11 e. m. samt under sön och helgä-
dagar mellam Kl 1-5 samt 6-11 e. m. Under öfverlagg-
ningen härom yrkades dels afslag och dels bifall till
framstälningen Wid derefter verstäld omröstning
afgafs för afslag till ansökningen 855 röster och för
biföll 1266 röster

§.8
Granskades restlängden å obetalta utskylder till
komunen för år 1899 års första uppbörd uppta-
gande ett belopp af 3,443 Kronor 58 öre och bevil-
jades desa afkortning för flere personer med
tillsammans 113 Kronor 3 öre i öfrigt godkändes
längden och skulle den till laga indrifning
befordras
[MARG: afkort restlängd]
[3443,58-(113,03+1211,50)=2,119,05]

Som ofvan
/C A Olsson/

Justerat Justeradt
/Carl Zachrisson/ /A, Sahlin/

Uppläst i kloster kyrka Söndagen den 8 April 1900 af
/John, Hagström/
p. adj.

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 31 mars 1900,” Eskilstuna kommun, hämtad 13 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106324.

Personrelationer