Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 31 mars 1868

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 31 mars 1868

Anmärkning

Protokoll hållet i Kommunalstämma med
Kloster Socken d 31 Mars 1868

§1.
Företeddes Räkenskapen för Kloster Socken Kommunalkasssa
för år 1867, hvilken räkenskap blifvit af de utsedde revisorer-
ne granskad utan anmärkning; och lemnades här efter Kommunal-
Nämnden full decharge för samma år.

§2.
Landtbrukarne L. P. Åkermån på Hugelsta och C. Olsson
på Glömsta utsågos till walmän vid blifvande Landstings-
mannaval. Till elector för val af ombud till blifvande Kyrko
möte utsågs Herr Baron Leijonhufvud på Hvilsta.

§3.
Angående lefverering af Wed åtog sig Landtbrukaren A. Anders-
son i Helgesta att efter behof lemna minst 7 högst 10
3 al. famnar blandad Tall och Granved á 7 Rd Rmt p:r famn
[Riksdaler Riksmynt]
till 1 nästkommande Januarii månad. Fabrikör S. M Bruce
i Eskilstuna åtog sig att från och med 1 Maji till och med
1 Augusti lefverera Rågmjöl 120 lispund, 30 lispund i månaden,
till pris af 2 R:d:r [Riksdaler]30 öre p:r lispund

§4.
Arbetskarlen Jonas Nilssons enka Brita Stina Gustaf-
dotter från Tunafors anmältes vara sängliggande sjuk och beslöt Stämman
att åt henne skulle lemnas 1 Rd Rmt och 1 lispund mjöl i måna-
den. Förre Wallsarbetaren Petter Persson äfven från Tunafors företräde och anmälte
sig vara i behof af understöd, hvarföre Stämman beviljade
honom 2 Rd Rmt i månaden till hyra, som af hyresvärden
får af Kommunalnämnden uppbäras -
[MARG: 2
{mån}]

§5
Arbetskarlen Johan Fredrik Ericsson beviljas ett tillfälligt under-
stöd af 5 Rd Rmt tills undersökning hunnit anställas hvarest
hans försörjningsort rätteligen är. Åt Arbetskarlen Johannes
Larssons från Måsta ofärdige dotter Maja Stina anslås 1 Rd
i månaden.
[MARG: bet.
Helgesta bet. 2 Rd - 3. bet. -]

§6.
Förre arbetskarlen Olof Olsson på Kungsladugårds egor
tilläts att tillsvidare inflytta i Gustaf Brodins stuga; som tillhör
församlingen, och beslöt Stämman att ingå till {K:ngs B:fde} med
anhållan att Stenqvista Församling måtte förklaras skyldig
att Olof Olsson underhålla, på den grund att han efter
55 års ålder till Kloster Socken inkommit.

§7
På grund af Forss Sockens hos {K:gs B:fde}anförda klagomål
öfver förre Statdrängen Gustaf Gustafssons inflyttning till Forss
uppdrogs åt Ordföranden att med svaromål till {K:gs B:fde}
ingå och borde dervid nämnas att ofvannämnde Gustafsson
enligt egen uppgift är arbetsför.

/L; P; Åkerman/

Samma dag uppläst och justeradt
/Lars Olsson/
/J, E, Olsson/

Uppläst i Eskilstuna K:ka d 5 April 1868 af
/I J, Bergholm/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 31 mars 1868,” Eskilstuna kommun, hämtad 5 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106319.

Personrelationer