Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 31 augusti 1867

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 31 augusti 1867

Anmärkning

Protocoll, fördt i Kommu-
nalstämma med Klosters
Socken den 31. Augusti 1867.


{§.1.}
Landtbrukaren Anders Petter Andersson i
Heljesta utsågs till ombud för Klosters Socken
för bevistande af utsatt sammanträde med Öster
Rekarne Härads Allmännings delegare i tingshuset
i Eskilstuna den 24 instundande September.

{§.2.}
Med vilkor att insamling icke annorledes för-
anstaltas inom socknen, anslogs från Kommu-
nalkassan 75 öre till hvardera af följande
tolf församlingars kyrkobyggnader, vemligen;
Stenrum, Björkäng, Byringe med Malma och Lågnum,
Winköl, Wånga, Halna, Åhs, Öxabäck, Weddinge,
Frölunda, Torp och Höggås.

{§.3.}
Till Afsyning af skedde reparationer å Socknens
Skolhus utsågos Carl Carlsson i Rocksta och
Olof Olsson på Skiftinge att vara Sockneombud.

{§.4.}
Aflidne Statdrängen Anders Johan Boms Enka
Christina Catharina Jonsdotter, hvilken, sedan
hon från den 24 October 1865 till den 24 October
1866 haft tjenst å egendomen Solby i Wallby
Socken mot årslön, från sistnämnde dag tjenar
å egendomen Öckna i Stenqvista Socken,
förekom och begärde understöd från denna
församlings Kommunalkassa för ett gossebarn
Carl Leonard, född den 14 Augusti 1864,
till stöd hvarföre hon åberopade att mannen
vid dödsfallet, som skedde den 10 Mars 1865,
innehaft tjenst såsom Staldräng vid Djursta
i Klosters Socken.

Enkan Christina Catharina Jonsdotter
hänvisades att hos Kommunal Nämnden
i Stenqvista Socken, der hon nu har tjenst,
söka det fattigvårdsunderstöd hvaraf hon
för sitt barn må vara i behof; finnande
Kommunalstämman, att, enär Enkan Jons-
dotter efter mannens död haft årstjenst
inom annan församling, hon derstädes
förvärfvat sig försörjningsort, så att
underhållsskyldigheten ej nu åligger Klosters
församling.

/L; P; Åkerman/

Samma dag uppläst och justerat.
/C, Olsson,/
/Olof Ericsson/

Uppläst i Eskilstuna k:ka d 1 Sept 1867 af /I, Bergholm/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 31 augusti 1867,” Eskilstuna kommun, hämtad 4 mars 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106311.

Personrelationer