Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 30 september 1872

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 30 september 1872

Anmärkning

Protokoll, fördt i Kommunalstämma
med Klosters Socken i sockenstugan
den 30 September 1872.

{§.1.}
Ordföranden hade utlyst denna stämma för besluts
fattande, huruvida socknen skulle vilja lemna ett
bidragsbelopp af FemtonTusen (15000) riksdaler
riksmynt till en ifrågasatt jernvägsförbindelse från
Westra stambanan vid Flen, öfver Eskilstuna, till
Westmanland, efter de hufvudgrunder, som bestämmas
i ett af Ingeniören Arvid Henström såsom Ombud för
bankiren Leopold Hadra i Berlin och hans consortium
afgifvet anbud, och under det vilkor, att socknen af-
stode från eganderätt till blifvande jernvägen, så att
bidraget skulle lemnas såsom ersättning för
den fördel Klosters socken tillskyndades genom jern-
vägsförbindelsen och för det jernvägsbyggaren öfvertager
all med företaget förenad närvarande och framtida
risk. -

Wid företagande af detta ärende öfverlades först
om uttaxeringsgrunden för det bidrag, som kunde blifva
beslutadt; och antogs dervid följande grunder:

1:o Tvåtredjedelar af summan utgöres af fastighet i
förhållande till fyrk, der sådan finnes påförd, samt för
fastighet utan fyrktal, i samma proportion,
uträknad efter taxeringsvärdet.

2:o Tvåtredjedelar af återstoden, eller två niondedelar af
det hela, utgöres efter fyrk för handel, fabrik och
rörelse.

3:o Återstående en - niondedel af det hela utgöres efter
fyrk för annan inkomst. -

Uti hufvudsaken fattades följande beslut, efter votering
med 2903 röster mot 2671:

1:o Såvida den i nästföljande punkt ifrågasatta ansökning
om låns upptagande vinner Kongl. Maj:ts bifall, lemnar
Klosters socken ett bidrag af Femtontusen (15000) riksdaler
riksmynt till den person eller det bolag, som anlägger
och underhåller samt ombesörjer person- och godstrafik
å en jernväg från Oxelösund öfver Nyköping, Flen, Eskils-
tuna och Quicksund till station å blifvande Köping- Westerås-
banan och derjemte en bibana från Eskilstuna-trakten
till station å Örebro-Köping-banan, så beskaffad och
under de hufvudgrunder i öfrigt, som bestämmes i punk-
terna 1, 5 och 6 i det af Herr Arvid Henström, för
bankirens i Berlin Leopold Hadra och hans consortium
räkning, i sistlidne Juni månad till "InterimsStyrelsen
för jernväg från Oxelösund öfver Nyköping till Flen" afgifna
anbud. - Detta bidrag lemnas så snart jernvägen
blifvit färdig, afsynad och godkänd. Bidraget lemnas
såsom ersättning för den fördel Klosters Socken genom
jernvägsförbindelsen tillskyndas och såsom ersättning
för det jernvägsbyggaren öfvertager all med företaget
förenad närvarande och framtida risk; och afstår
socknen från eganderätt till någon del i banan med
deraf härledande vinst. Wid detta beslut är ock
fästadt det särskilda vilkor, som i punkten 4 här
nedan omförmäles. -

2:o Åt Kommunal Nämnden uppdrages att, så snart
det blir afgjordt att Klosters sockens bidrag kommer
att utgå, till Kongl. Maj:t afgifva underdånig ansökning
att socknen måtte under gemensam ansvarighet få på
fyratio års amorteringstid upptaga förenämnda an-
slagsbelopp 15000 rd rmt.

3:o Anslagsbeslutet i första punkten gäller äfven i den
möjliga händelsen att olika personer eller olika bolag
komma att utföra de norra och södra bandelarne,
från Flen räknadt, och jemväl om endast den Norra
sträckningen från Westra stambanan vid Flen till West-
manland skulle komma till utförande;

Hvarjemte genom särskild omröstning, med 3487 röster
mot 2087 röster, till beslutet gjordes följande tillägg:

4:o Såvida någon af de kommuner, hvilka omför-
mälas i Herrar D. Hermelin, L. F. Ståhlbergs
m.fl. cirkulärskrifvelse i denna fråga af den
12 September 1872, undandrager sig det ifråga-
satta bidraget till jernvägsanläggningen, skall
äfven Klosters sockens beslut här ofvan anses
upphäfdt, hvadan detsamma icke träder i kraft
förr än visas kan att alla de ifrågavarande
kommunerna utfästat sig till de begärda bidragen. -

{§.2.}
Herr L. P. Åkerman valdes till Ombud för
Klosters Socken vid sammanträde de 21 i denne
månad på Svenssons Källare i Eskilstuna med
Komiterade för vägomläggning mellan Eskils-
tuna och Sparreholms station. -

/L; P; Åkerman/

Samma dag uppläst och justeradt.
/Ax, K:son Leijonhufvud:/
/A; anderson/
/J; E; Olsson/

Uppläst i Kyrkan d 13 Oct 1872
af
/J: E Janson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 30 september 1872,” Eskilstuna kommun, hämtad 22 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106308.

Personrelationer