Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 30 oktober 1901

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 30 oktober 1901

Anmärkning

Protokoll hållet ordenarie
komunalstämma med Kloste
Socken i Sockenstugan
den 30 Oktober 1901

§.1
Att Justera detta protokoll valdes Herrar
J Engström Tunafors och C Carlson Röksta

§2
Följande af komunalnämden upprättade och
föreslagna utgifts och inkomststat för ko-
munen för nästkommande år blef af stäm-
man godkänd

{Utgifter}
Räntor och amorteringar
till järnvägslånet 926 00
Folkskolelärarnes pensionsinrättning 1563 08
E Erikson Ånsöga 500 00 2,989 08

{Aflöningar}
Fjärdingsman 500 00
Polisuppsyningsmanen 500 00
Helsovårdstillsyningsman 200 00
Tillsyningsmannen vid fattiggården 100 00
Uppbördsman till presterskapet 75 00
Lön till tjenstefolket samt kost 2000 00
Legodagsverken 150 00
Sekreterarearvode 500 00
Porto och Skrifmatriel 25 00
Utskylder 300 00
Underhåll af hus och inventarier 500 00
Hyra för arrestlokalen vid Tunafors 100 00
Underhåll af 40 Hjon a 40 öre 5840 00
Understödstagare utom fattiggården 2800 00
Hospitalsafgifter 547 00
50 famnar ved 450 00
Anonsering 100 00
Beräknad afkortning 1500 00 16187 00
Transp 19176 08
Transp 19.176 08
Oförutsedda behof 2,461 13
S:ma Kronor 21637 21

{Inkomster}
af Fattiggården 3200.
Ränta å utlånt kapital 1200.
Barnhemskassans räntemedel 700.
Andel af till Kungl Stadskonto-
ret influtna bränvinsminuthandels
och utskänkningsafgifter 800.
42,533 fyrk á 37 öre 15737 21
S:ma Kronor 21,637 21

§.3
Till ombud att närvara vid mantalsskrif
ningarne innevarande år valdes Herrar
Aug Olsson Qvinnersta och C A Olsson
Hugelsta

§4
På derom gjord framstälnig beslöt stämman
att Socknen skulle indelas i tre rotar för
underhållande af brandsynemannens arbete
och föreslogs följande indelning som af
stämman godkändes nämligen

Första Roten Hvilsta gods och Skjulsta kvarn
med derå byggd lägenheter Kungsladu-
gården Gredby och Qvinnersta

2:dra Roten Hugelsta Eneby Svista Grönsta
Ånsöga Hagnesta Balsta Röksta Skif-
tinge Duftorp Gårdskäl

3:dje Roten Djursta Sahl Ärsta Årby Wallby
Helgesta Edsta Måsta Slagsta Gultbrun
Ärna Eckersta Glömsta Helltorp Skensta
Gerdtre och skulle arvodet till brandrotemä-
starne utgå med 30 Kronor eller 10 Kronor
för hvarje rote

§5
Brandrotemastarens framstälning om 15 Kronors
förhöjning af sitt arvode för innevarande år
blef af stämman afslagen

§6
Herr Aug Petterson Hannelund anhöll att vid nästa
stämma måtte behandlas frågan om förändrade
bestämmelser för belysningen vid Tunafors
och att Stämman ville besluta att ej stolpar
och belysningsledningar öfverlemnades till
komunen utan vore respektifve gårdsegares
egendom

Som ofvan
/C, A, Olsson/

Justeradt
/Carl Carlsson/

Uppläst i klosters kyrka Söndagen den 8 December 1901 af
/Alexis Engdahl./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 30 oktober 1901,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106306.

Personrelationer