Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 30 oktober 1875

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 30 oktober 1875

Anmärkning

Protokoll, fördt i Kommunalstämma
med Klosters socken, i sockenstugan,
den 30 Oktober 1875.

{§.1}
Stämman förklarades vara lagligen pålyst.

{§.2.}
Kommunalstämman godkände det af Kommunal Nämnden
upprättade utgifts - och inkomstförslaget för år 1876,
samt beslutade, i öfverensstämmelse dermed, uttaxering
af följande Kommunalskatt för år 1875, neml.
1:o Personliga afgifter till fattigvården med 50 öre för man
och 25 öre för qvinna, som erlägger mantalspenningar,
jemte särskilda afgifter: á 1 Krona för Statdrängar
jordtorpare och Backstugusittare samt á 2 Kronor för
handtverkare, hvilka ej debiteras efter fyrkar.
2:o Tillskott efter fyrkar till fattigvården och gemensamma
behof á 45 öre.

Och skulle det antecknas att här för utan kom-
mer att uttaxeras personliga afgifter á 10 öre
för hvar mantalsskrifven person, enligt kyrkostämmas
beslut.

{§.3.}
Herr L.P. Åkerman valdes till Klosters sockens ombud
vid instundande Mantalsskrifning samt att dervid
å Kommunalstyrelsens vägnar, angående personer, hvilka
för fattigdom eller sjuklighet böra från mantalspenningar
befrias, lemna intyg.

{§.4.}
Företogs till behandling Herr A.P. Anderssons i Hugelsta
motion, rörande underhåll af vägen från Wallby
bro till Munktellska området i Eskilstuna stad,
dervid motionären förklarade sig endast afse under-
hållet deraf vintertiden samt öfverenskommelses
träffande för den tid arrendet af Kungsladugårds-
jorden derintill, enligt nuvarande kontrakt, varar,
och hvilken öfverenskommelse skulle utgå derpå, att
om de ploglag, som i öfrigt hafva underhållsskyldig-
het i Thorshällavägen, ville öfvertaga motionärens
del i samma väg efter gällande ploglagsindelningen, så
skulle istället motionären få vinterunderhållet ensam
af vägen från Wallby bro till Munktells.

Efter öfverläggning blef motionen afslagen.

/L;P; Åkerman/

Samma dag uppläst och justeradt
/And,E, Olsson/
/A,G, Carlsson/
Ärsta

Uppläst i Klosters kyrka den 31 Okt. 1875 af
/Gustaf Björkman/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 30 oktober 1875,” Eskilstuna kommun, hämtad 8 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106302.

Personrelationer