Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 30 oktober 1872

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 30 oktober 1872

Anmärkning

Protokoll, fördt i Kommunal-
stämma med Klosters Socken
den 30 Oktober 1872.

{§. 1.}
Godkändes det af Kommunal Nämnden upp-
satta Utgifts- och Inkomstförslaget för Klosters
Socken under år 1873, i enlighet hvarmed skulle,
såsom kommunalutskyld för år 1872, uttaxeras:

a.) till amortering af Grafkassans skuld:
1 rd [riksdaler] på hvarje oförmedladt mantal och 10 öre
af hvar skattskrifven person.

b.) serskildt till fattigvården:
personlig afgift, á 50 öre per man och 25 öre för
quinna, samt af Statdränger och jordtorpare
á 1 rd; af handtverkare, inhyseshjon och backstu-
gusittare á 2 rd.

c.) till fattigvården i öfrigt och kommunens gemensamma
behof:
38 öre på hvarje fyrk;
hvarjemte, till fyllande af bristen, ett kassakredi-
tiv skulle upptagas å 2000 rd.

{§. 2.}
Landtbrukaren Carl Olsson i Glömsta valdes att såsom
Ombud för Klosters Socken emottaga och utdela
Socknens Allmänningsmedel.

{§. 3.}
Herr L. P. Åkerman valdes till Ombud för Klosters Socken
vid instundande Mantalskrifning, samt att dervid å
Kommunalstyrelsens vägnar lemna intyg angående
dem, hvilka för fattigdom eller sjuklighet böra
från Mantalspenningar befrias.

{§. 4,}
I anseende till afflyttning från orten utgå Herr
G. Zimmerman med Fru från Barnhemsdirektionen;
och som herr Zimmermans tjenstgöringstid skolat
räcka till 1875 års utgång, så invaldes i hans
ställe till ledamot i Barnhemsdirektionen Herr
L. P. Åkerman, att tjenstgöra till slutet af år 1875.

Som Fru Zimmermans tjenstgöringstid skulle utgå
med detta års slut, skulle val uti December månad
komma att ske till återbesättande af platsen efter
hennes.

{§. 5:}
Herr friherre A. Leijonhufvud valdes till Ombud
för Klosters Socken för granskning af uppsatt regle-
mente om användandet och upphörandet af socknens
andel i Rekarne häraders Lazarettskassa.

{§. 6.}
Kyrkovärden Carl Carlsson i Röksta valdes till Ombud för
Klosters Socken vid sammanträde den 28 nästkommande
December, kl. 12 på dagen, i tingshuset, angående
ett framställdt förslag om det framtida användandet
af socknens del i behållningen utaf allmänningsmedlen.

Samma dag uppläst och justeradt:
/L; P; Åkerman/
/Ax, K:son Leijonhufvud/
/J; E; Olsson/

Uppläst i Kyrkan d. 17/11 1872 af
/Gustaf Björkman./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 30 oktober 1872,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106301.

Personrelationer