Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 30 mars 1880

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 30 mars 1880

Anmärkning

Protocoll hållet vid Ordinarie Kommunalstäm-
ma med Klosters Socken i Sakristian den 30
Mars 1880.

{§.1.}
På framställning förklarades Stämman vara lagligen pålyst

{§:2.}
Företeddes de af vederbörligen utsedde revisorer utan anmärkning gran-
skade Kommunala Räkenskaper och förvaltning för år 1879, hvarefter uppå
derom framställd fråga Kommunalnämnden bevilljades ansvarsfrihet för
nästlidit års räkenskaper och förvaltning: neml: Kommunal och fattigvårds Kassan,
Lasaretts fonden, och den s. k. A. P. Anderssonska matpolettkassan.

{§:2.}
Likaledes företeddes Räkenskapen öfver Socknens Barnhems Kassa, på lika
sätt granskad utan anmärkning; och bevilljades directionen äfvenledes ansvarsfri-
het för denna Kassas Räkenskaper och förvaltning, hvarjemte beslutades att denna
Kassas skuld till Kassaförvaltaren skall af Kommunalkassan godtgjöras med
413 Kronor och 51. öre.

{§3}
Till walmän för wäljande af Landstingsmän utsågos Herrar C. Olsson
i Glömsta och Jon Ericsson i Sahl.

{§.4.}
Att justera detta Protocoll utsågos Herr L. E. Olsson i Ånsöga och
J. Ericsson i Sahl.

/L; P; Åkerman/

Justeradt.
/J; Ericksson/
Sahl

/Lars, Olsson/
Ånsöga.

Uppläst från predikstolen i Klosters Kyrka Söndagen den 4 April
1880 af
/Er; Gotth; Åbergh./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 30 mars 1880,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106296.

Personrelationer