Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 30 december 1899

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 30 december 1899

Anmärkning

Protokoll hållet vid ordena-
rie komunalstämma med
kloster Socken i Sockenstu-
gan den 30 December 1899

§1
Att justera detta protokoll valdes Herrar A
Sahlin och Aug Olsson Qvinnersta

§2
De af ordf å komunalnämdens vägnar upp-
rättade fyrktals samt debeterings och upp-
bördslängderna företeddes granskades och
godkändes

§.3
Till revisorer å de komunala räkenskaperna
valdes Herrar J E Danielsson och J E Ols-
son Skiftinge samt till Sepleant Härads-
skrifvare E Schyts


§4
Till ledamöter i nästkommande ars bevilnings
beredning Waldes Herrar J E Olsson Skiftinge
och A Sahlin kumla samt till Supleant
Aug Olsson Qvinnersta

§.5
Till elektorer för landstingsmäns väljande
valdes landtbrukarne Aug Olsson Qvinnersta
och C A Olsson Hugelsta samt till Supleanter
A Ahlborg Grönsta och E Olsson Glömsta

§.6
Stämman beslöt att den för innevarande år
uppburna hundskatten skulle användas till
beklädnad åt fattiga skolbarn samt till plan-
tering vid komunens fattiggård och skolor
samt att för år 1900 skulle hundskatten bestämmas
till 10 Kronor för hvarje hund och att medlen
skulle äfven för detta år användas till liknan-
de ändamål som den för 1899 uppburna
hundskatten

§7
Till ledamöter i barnhemsdiriktionen med tjenst-
göring till 1902 års slut återvaldes Riksdagsman
J E Olsson Skiftinge och Enkefru Anna Erik-
son Sahl

§.8
Till ledamöter i den nämd som har att upprätta
priskurant å de varor och persedlar som skola
upptagas i nästkommande års markegans-
taxa valdes Aug Olsson Qvinnersta och till
supleant Adolf Olsson Eckersta

§9
Till Sockenombud för intresenterna uti
Häradsalmänningen för nästkommande år
valdes Herr Aug Olsson Qvinnersta hvilken
äfven eger rätt lyfta och utdela medlen som
tillfalla hemman inom komunen

§.10
Till ombud att närvara vid tingshusbyggnadsskyl-
diges sammanträden nästkommande år valdes
Herr J E Olsson Glömsta samt till supleant Adolf
Olsson Eckersta

§.11
Till ombud att närvara vid väghållningsskyldiges
alla sammanträden nästkommande år åter-
valdes Herr C H Bergstedt samt till supleant
Herr C Carlson Röksta

§.12
Till brandrotemästare med en aflöning af
30 Kronor och skyldighet att derför aflöna biträde
valdes Arrendatorn Gust Anderson Ärna

§.13
Stämman beslöt gifva i uppdrag åt C A
Olsson Hugelsta och A Ahlborg Grönsta att
å stämmans vägnar och med dess makt
och befogenhet under nästkommande år
hos Konungens befallningshafvande, och andra
myndigheter, göra framstälning och yrkan-
den on rätt mantalsskrifning, hvaruti de enligt
inhämtade upplysningar anse skäl förefinnas,
samt i sådana frågor afgifva förklaringar och
påminnelser samt äfven hos högre myndig
heter fullfölja frågor af sådan beskaffenhet.

Som ofvan
/C, A, Olsson/

Justeradt.
/Aug, Olsson/
Justerat
/A, Sahlin/

Uppläst i Klosters kyrka Söndagen den 14 Januari 1900 af
/C. Sundström./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 30 december 1899,” Eskilstuna kommun, hämtad 12 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106286.

Personrelationer