Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 30 december 1893

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 30 december 1893

Anmärkning

Protokoll hållet vid ordinarie kom-
munalstämma med Kloster Socken
i Sockenstugan den 30 December
1893.

§1.
Att justera detta protokoll valdes Herrar C.
Carlsson Röksta och P. G. Andersson. Måsta.

De af ordföranden å Kommunalnämdes vägnar
upprättade fyrktals, samt debiterings och upp-
bördslängderna företeddes granskades och god-
kändes.
Reservation anmäldes af C. A. Larsson
Kumla på de skäl att han öfver sin taxering
anfördt klagomål till Kammarrätten.

§3.
Till revisorer å de Kommunala räkenskaper-
na valdes Godsegare P. Clevander på Djursta
och J. E. Olsson Skiftinge, samt till supple-
ant arrendatoren Sven Löfgren Hugelsta.

§4.
Till ledamöter i nästkommande års bevillnings
beredning valdes Herr J. E. Olsson Skiftinge,
och Aug. Olsson Qvinnersta, samt till supp-
leant nämdemannen C. Carlsson Röksta.

§5.
Till elektorer för landstingsmäns väljande
valdes nämdemannen C. Carlsson Röksta och
landtbruukaren Aug. Olsson Qvinnersta, samt
till suppleanter arrendatorn P. Larsson Årby.
och hemmansegaren O. Andersson Röksta.

§6.
Till ledamöter i Barnhemsdirektionen med tjenst-
göring till 1896 års slut valdes de i tur afgå-
ende J. E. Olsson Skiftinge och enkefru Anna
Eriksson i Sahl.

§7.
Till Suppleant i kommunalnämden för år 1894 efter
Joh. Olsson Hagnesta, som afflyttat valdes
arrendatoren Axel Andersson Ånsöga.

§8.
Till ledamot i nämden, som har att upprät-
ta priskurant till Markegångstaxan för näst-
kommande år valdes Herr C. Olsson Glömsta.

§9.
Till brandrotemästare för nästa år, med lika
aflöning, som föregående år valdes arrenda-
torn E. W. Zakrisson Skensta.

§10.
Till Sockenombud för intressenterna uti Hä-
radsallmänningen för nästkommande år val-
des landtbrukaren Aug. Olsson Qvinnersta,
hvilken äfven eger lyfta och utdela
medlen,som tillfalla hemmanen inom
kommunen.

§11.
Till Sockenombud för väg och tingshusbygg-
nadsskyldige inom häradet för nästkom-
mande år valdes arrendatoren Sven Löfgren
Hugelsta.

§12.
Till Snöfogdar valdes de i tur varande neml.
1:sta Ploglaget Snopptorp
2:dra Ploglaget 1:sta Afdelningen Lars Larsson. Eneby N:o2.
2:dra Ploglaget 2:dra Afdelning C. E. Eriksson Svista N:o3
3:dje Ploglaget L Olsson Ånsöga N:o1.
4:dje Ploglaget P. Larsson. Wallby N:o2
5:te Ploglaget Slagsta N:o1.
6:te Ploglaget C. Olsson Glömsta N:o2
7:de Ploglaget halfva Kungsladugården
8:de Ploglaget Ärsta N:o1.
9:de Ploglaget P. Clevander Djursta N:o2.
10:de Ploglaget Jägmäst. Noreus Tunafors.

§13.
Stämman beslöt att snöfogdarna lika som
föregående år skola ega påbjuda att då
snö saknas på vägen men finnes i dikena
snö skall uppskottas på vägen till förets
upphjelhande.

§14.
Stämman beslöt gifva i uppdrag åt landtbruka-
ren Aug. Olsson Qvinnersta och Sven Löfgren
Hugelsta att å stämmans vägnar, samt med
dess magt och befogenhet under nästkomman-
de år hos Konungens Befallningshafvande och
andra vederbörande myndigheter göra framställn-
ningar och yrkanden i fråga om rätt mantal-
skrifning, hvartill de enligt inhemtade upp-
lysningar anse skäl förefinnas, samt i sådana
frågor afgifna infordrade förklaringar, eller
påminnelser, samt äfven hos högre myndig-
heter fullfölja frågor af sådan beskaffenhet.

§15.
Stämman beslöt att en hundskatt af 5 kronor
för hvarje hundkreatur skulle från den 1 Januari
nästkommande år inom Socknen utgå, samt
valdes Gårdsegaren C. A. Larsson Kumla och
Hemmansegaren P. G. Andersson Måsta att under
nästkommande år öfvervaka och tillse att den
bestämda skatten för all hundar kommer att
erläggas.

§16.
Eskilstuna Spritförsäljningsbolag hade i skrif-
velse anhållit om kommunalstämmans framställ-
ning till Konungens Befallningshafvande med
rätt för dem att å utvärdshuset Djurgården
få söka utskänkning å Söckendagen till kl.
11 e.m. samt å Sön och helgdagen mellan kl.1-5
och 6-11 allt e.m. under månaderna Maj-
September nästkommande år. Efter en stunds
öfverläggning hvarunder några talade för afslag
andra låter för bifall, och efter det ordföranden
förklarat frågan för bifall till en framställning
med övervägande " Ja ", besvarad begärdes vote-
ring, hvarvid rösträkning utföll så, att för
förslaget att en framställning skulle afgå
till Konungens Befallningshafvande med rättig-
het för Eskilstuna Spritförsäljningsbolag att
under den tid som i skrifvelsen är om-
nämnd få idka utskänkning, afgåfvos 4658
röster,samt mot detsamma 336 röster.
och uppdrogs åt ordföranden att uppsätta skrifvel-
sen till Konungens Befallningshafvande.

§17.
Stämman beslöt att om samma rabatt som
hittills erhålles, de kommande annonserna skulle
införas i båda platstidningarna.

§18.
Förslag hade väkts om att Reglementet för fattiggår-
den skulle införas i stämmans protokoll, då under
öfverläggningen det upplystes att någon skyldighet
dertill icke fanns, så afslog stämman den
gjorda begäran.

som ofvan
/ August Olsson /
Justeradt
/ Carl Carlsson /
/ P. G. Andersson /
Uppläst i Klosters kyrka Söndagen den 7 Januari 1894
AF / A Mellin /

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 30 december 1893,” Eskilstuna kommun, hämtad 30 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106285.

Personrelationer