Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 30 december 1885

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 30 december 1885

Anmärkning

Protokoll, hållet vid ordinarie Kom-
munalStämma med Kloster Socken
i Sockenstugan den 30 December 1885.

§. 1.
Stämman förklarades, uppå framstäld förfrågan
vara lagligen utlyst.

§ 2.
Till revisorer af innevarande års Kommunala räken-
skaper valdes Herr J. W. Carlsson å Grönsta och Herr J,
Carlsson å Djursta samt till Suppleant Kapten
J, D, W. Indebetou.

§ 3.
Till elektorer för landstingsmäns väljande utsågos
Herrar J; Ersson i Sahl och J; Carlsson å Djursta

§ 4.
Till ledamöter i nästkommande års Bevillnings Be-
redning valdes Herrar C; O. Olsson i Gredby och
C; Olsson i Glömsta samt
till suppleant Herr J. Carlsson å Djursta

§ 5.
Till ledamöter i Kommunal Nämnden efter Herrar
O. Olsson i Skiftinge, P. Olsson i Gertre och Werkmä-
staren C; D, Hellström, hvilka afflyttat från orten
valdes Carl Wallin i Skensta, P. J. Söderquist
och O, Andersson i Röksta med tjenstgöringsskyldig-
het för Wallin och O. Andersson till 1886 års och för
Herr Söderquist till 1888 års slut, samt till suppleanter
efter O. Andersson J. Jansson i Qvinnersta och efter
Herr Söderquist Hofslagaren E. G. Engström vid
Gustafslund.

§ 6.
Till Snöfogdar för nästkommande år utsågos för
1:a) Ploglaget, Herr O. Olsson för Kungsladugården
2:a) Ploglaget, 1:a Afdeln. Herr G. Abrahamsson för Hugelsta N:o 4
Ploglaget, 2:a Afdeln. Aug. Eriksson för Svista N:o 1
3) Ploglaget, Herr J; W. Carlsson å Grönsta för Hagnesta N:o 3
4.) Ploglaget, C; J; Andersson i Wallby N:o 1
5.) Ploglaget, Alfred Larsson för Slagsta N:o 1
6) Ploglaget, Carl Olsson för Glömsta N:o 1
7.) Ploglaget, Herr O, Olsson för Kungsladugården
8) Ploglaget, Carl Wallin för Skensta N:o 1
9) Ploglaget, Herr J: Carlsson för Djursta N:o 2
10.) Ploglaget, Herr Emil Kihlström för Odensalagärdet

§ 7.
Till ledamot å den nämnd som har att upprätta prisku-
rant å de varor och persedlar som skola upptagas i
nästkommande års markegångstaxa Herr C. Olsson i
Glömsta.

§ 8
Till Brandrotemästare utsågs Herr O; Andersson i
Röksta emot arvode af 30 kronor samt med vilkor att
Andersson sjelf anskaffar biträde.

§ 9.
Till ledamöter i Brandstodskomitén valdes Herrar
J; E. Olsson i Gårdskäl, som är ordförande, samt
Carl Carlsson i Röksta och O, Olsson och Lars Olsson
i Ånsöga samt till suppleanter Alfred Larsson i
Slagsta och P. Larsson i Årby

§ 10.
Till ledamöter i Barnhemsdirektionen valdes Herrar
N. Werner och fru Werner med tjenstgöringstid
till 1888 års slut.

§ 11.
för upprättande af och insamlande af uppgif-
ter för jordbruksstatistiken valdes Herrar J: E, Olsson i
Gårdskäl och Herr N. Werner i Skiftinge.

§ 12.
I anledning af Kommunal Nämndens hemställan om upp-
tagande af tillfälligt lån å 3000 Kronor för bestridande
af Kommunalkassans utgifter intill dess uppbörd
af utskylder hunnit ega rum, beslöt Stämman bifalla
nämndens hemställan samt att lånet skall inbetalas
så snart uppbördsstämman skett och utsågos Herrar
N. Werner å Skiftinge och C: E. Olsson i Glömsta
att jemte ardföranden J; E. Olsson i Gårdskäl
underskrifva Skuldeförbindelsen.

§ 13.
Föredrogs afkortningslängd öfver Kommunalutskyl-
der för 1884 å sammanlagdt belopp af 32 kronor
60 öre och beslöts, att detta belopp skall ur räken-
skapen för innevarande år afföras.

§ 14
I anledning af Kronofogdens Skrifvelse beslöt Stämman
till sockenombud att till närvara vid sammanträde med
de tingshusbyggnadsskyldige dem nästkommande
januari kl. 11,30 fm samt bevaka de tingshusbygg-
nadsskyldiges rätt vid sammanträden i och för nytt
tingshus att utse Herr C; Olsson i Glömsta.

§ 15.
Den af kommunal Nämnden upprättade fyrktalsläng-
den företeddes, granskades och godkändes.

§ 16
Stämman beslöt att annonseringen om Kommu-
nala sammanträden m. m. skall ske i Stadens båda
tidningar, såvida samma rabatt som hittills be-
viljas samt att ordföranden skall ega för år
1886 prenumerera på Södermanlands Läns all-
männa kungörelser.

§ 17.
Stämman beslöt att det skall åligga väglotts-
egare, att vid den tid då Slädföre finnes på
dessa ställen, men andra ställen åro bara, så
skall om tillgång dertill finnes, snö uppskottas
från dikena på vägen.

Samma dag uppläst och justeradt
/J, E, Olsson/
J. Carlsson/
/C, O, Olsson/

Uppläst i Klosters Kyrka Söndagen den
3:dje Januarii 1886 af
/Axel Waetter/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 30 december 1885,” Eskilstuna kommun, hämtad 8 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106284.

Personrelationer