Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 30 december 1881

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 30 december 1881

Anmärkning

Protokoll, hållet vid ordinarie
Kommunalstämma med Kloster
Socken i Sockenstugan den 30
December 1881.


§ 1.
Fyrktals- samt Debiterings- och Uppbörds-längderna
företeddes, granskades samt blevo utan anmärk
ning godkända.

§ 2
Inom Kommunen tillsattes följande personer till
nedannämnda befattningar, som vid årets slut
blifna lediga, nemligen
till ledamöter i Diretionen i Barnhemmet till
1884 års Utgång: Herr J. E. Olsson i Gårdskäl och
Fru Anna Olsson i Skiftinge.

Till Snöfogdar för år 1882.
1:a Ploglaget, Herr Baron A. Leijonhufvud för Snopptorp
2:a Ploglaget, 1:a Afdelningen; Lars Ersson för Enby N:o 2
2:a Ploglaget, 2:a Afdelningen; Blomqvist för Svista N:o 3
3:dje Ploglaget:Olof Eriksson för Ånsöga N:o 1.
4:de Ploglaget: Herr C: Fröman för Esta
5:te Ploglaget: P. E. Pettersson för Ärna N:o 2
6:te Ploglaget: Per Olsson i Gärtre
7:de Ploglaget, Herr L. P. Åkerman för Kungsladugården
8:de Ploglaget N. J Malmberg i Ärsta
9:de Ploglaget, Herr J Carlsson för Djursta N:o 2
10, Ploglaget, Herr Kihlström för Odensalagärdet.

Till Gode män vid landtmäteriförrättningar:
Carl Carlsson i Röksta och
Gustaf Olsson i Eckersta.

Till Gode män för tillsyn öfver Förmynderskap:
Herr L. P Åkerman och
J. E. Olsson i Gårdskäl

Till ledamöter i Brandstod i Kommittén
Herr J. E. Olsson i Gårdskäl
O. Olsson i Skiftinge
L. E. Olsson i Ånsöga
N. J. Jansson i Ärna
samt suppleanter: O. Olsson i Gärtre och
C. Carlsson i Röksta

Till Brandrotemästare
L. E. Olsson i Ånsöga, hvilken i årligt arvode
erhåller af KommunalKassan 30 Kronor, med skyl-
dighet att hålla erforderligt biträde.

Till ledamöter i Bevillnings Beredningen för 1882
Herr L. P. Åkerman och
Carl Olsson i Glömsta med
Olof Ersson i Ånsöga som suppleant

Till ledamot i den nämnd, som har att uppgöra
priskurant för markegångssättningen:
Herr Carl Olsson i Glömsta och

Till valmän för landstingsmäns väljande:
Herr Carl Olsson i Glömsta och
J: Ersson i Sahl

Till ledamöter i Kommunens Djurförsäkrings Komité
Herrar L. P. Åkerman,
J, E. Olsson i Gårsdkäl,
O. Olsson i Skiftinge,
Gustaf Abrahamsson å Hugelsta och
Carl Carlsson i Röksta.

§.3
Till Revisorer för granskning af 1881 års
Kommunala räkenskaper samt Kommunal
Nämndens förvaltning valdes
Herrar: Ingeniör Wilhelm Carlsson i Grönsta och
L. F. Östervall å Stensborg med
Herr J. E. Olsson i Gårdskäl som suppleant.

§ 4
Stämman beslutade enhälligt lika med föregåen-
de år, att plogmästare egde jemväl påbjuda,
att der snö fattas på vägen men finns i
dikena derintill, snö skall på vägen uppskot-
tas till förets upphjelpande

Samma dag uppläst och godkändt
/L; P; Åkerman/
/Carl Carlsson/
/J, E, Olsson/

Förestående ProtoColl är denna dag uppläst i
Klosters Sockens Kyrka betygas af
Eskilstuna den 15:de Januarii 1882
/Axel Waetter/
Comminister i
Kloster.

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 30 december 1881,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106283.

Personrelationer