Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 30 december 1879

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 30 december 1879

Anmärkning

Protocoll hållet vid Ordinarie Kommu-
nalstämma med Klosters Socken i Sockenstu-
gan den 30. December 1879.

{§:1.}
På framställning förklarades stämman vara Lagligen pålyst. -

{§:2}
De af Kommunalnämnden upprättade Fyrktals, Debiterings och
Uppbördslängder företeddes granskades och godkändes utan An-
märkning. -

{§:3.}
{Till gode män vid Landtmäteriförrättningar} Valdes Herr C, Carlsson
i Röksta och G, Olsson i Eckersta. -

{§:4.}
{Till gode män för tillsyn öfver} förmynderskap återvaldes Herr J, E,
Olsson i Gårdskäl och L. P. Åkerman i Eskilstuna. -

{§:5.}
{Till BrandstodsKomitée återvaldes:} Herr I, E, Olsson i Gårdskäl
Ordförande, Ledamöter Herr O. Olsson i Skiftinge, L. E. Olsson
i Ånsöga och N. J, Jansson i Ärna samt Supleanter P. Olsson
i Gärtre och C, Carlsson i Röksta. -

{§:6.}
{Till Brandrotemästare återvaldes} Herr L. E. Olsson i Ånsöga hvilken
af Kommunalkassan uppbär i Årligt arfvode 30. Kronor med skyldighet att
sjelf aflöna erforderligt Biträde. -

{§:7.}
{Till Ledamöter i Bevillningsberedningen} valdes Herr L. P. Åker-
man i Eskilstuna och C, Olsson i Glömsta samt supleant
Herr O. Ericsson i Ånsöga. -

{§:8.}
{Till Plogmästare: 1}:sta Ploglaget halfva Kungsladugården
{Till Plogmästare: 2}. Ploglaget 1:sta afdelningen Herr G, Abrahamsson i Hugesta 4.
Ploglaget 2. afdelningen A, Ericsson för Svista N: 1.
{Till Plogmästare: 3} Ploglaget Ol. Ericsson för Balsta N:o 2.
{Till Plogmästare: 4}. Ploglaget A. F. Ålin för Wallby N: 2.
{Till Plogmästare: 5} Ploglaget L. J. Andersson för Gultbrunn -
{Till Plogmästare: 6}. Ploglaget C, Olsson för Glömsta - N: 2.
{Till Plogmästare: 7}. Ploglaget Halfva Kungs Ladugården
{Till Plogmästare: 8}. Ploglaget A. Larsson för Skensta N: 1. -
{Till Plogmästare: 9}. Ploglaget J, Ericsson Sahl -
{Till Plogmästare: 10}. Ploglaget Stolt i Odensala, -

{§:9.}
{Till Revisorer för} Kommunalräkenskaper och förvaltning för innevarande
år waldes Herr Capitainen Indebetou i Bryggartorp och Herr L. F. Österwall
i Stensborg samt Supleant Herr J, E, Olsson i Gårdskäl. -

{§:10.}
{Till Directionsledamöter i} Socknens Barnhem med tjenstgöringstid till 1882.
Års utgång Återvaldes Herr L. P. Åkerman och Fru Krestina Carlsson
i Röksta. -

{§:11.}
{Till ledamot i 1880 Års} Priskurant och Markegångsättning valdes
för Klosters Socken Herr C, Olsson i Glömsta. -

{§:12.}
{Att justera dagens proto}coll utsågos - Herr J, E, Olsson i Gårdskäl
och O. Olsson i Skiftinge. -

{§:13.}
Stämman beslutade enhälligt, lika med föregående Är, att Plogmästare
egde jemväl påbjuda, att der snö fattas på vägen men finnes i diken
derintill, snö skall på vägen uppskottas till förets upphjelpande. -

In Fidem
/L; P; Åkerman/

Justeradt
/J: E: Olsson/
/O, Olsson/

Uppläst från predikstolen i Klosters kyrka Söndagen
den 8 Februari 1880 af
/Er, Gotth; Åbergh/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 30 december 1879,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 februari 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106282.

Personrelationer