Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 30 december 1878

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 30 december 1878

Anmärkning

Protokoll, hållet vid ordinarie Kom-
munalstämma med Kloster Socken
i sockenstugan den 30 December 1878.

{§1.}
Uppå tillfrågan förklarades Stämman vara lagligen utlyst.

{§2}
De af Kommunal-nämnden upprättade fyrktals- samt
debiterings- och uppbördslängderna företeddes och
granskades, samt blefvo utan anmärkning godkända.

{§3}
Till ledamöter i Kommunalnämnden med tjenstgörings-
tid intill 1882 års slut invaldes:
Herr Patron L. P. Åkerman
Herr Baron A. Leijonhufvud.
Herr C. Olsson i Glömsta
Herr P. Olsson i Gärdtre
Herr O. Olsson i Skiftinge
Herr L. E. Olsson i Ånsöga.

{§4}
Till ordförande i Kommunalstämman återvaldes
Herr patron L. P. Åkerman samt till vice ord-
förande Herr Brukspatron Noreus.

{§5}
Till ordförande i Kommunal-nämnden återval-
des Herr L. P. Åkerman samt till vice ordföran-
de i nämnden Herr Brukspatron Noreus.

{§6.}
{Till Gode män vid landtmäteriförrättningar:}
återvaldes Carl Carlsson i Röksta och Gustaf
Olsson i Eckersta.

{Till Godemän för tillsyn öfver förmynderskap åter}
valdes Herr L. E. Olsson i
Gårdskäl.

{I BrandstodsKommittén invaldes:}
Orförande: J. E. Olsson i Gårdskäl
Ledamöter: Lars Erik Olsson i Ånsöga
Ledamöter: Nils Jacob Jansson i Ärna
Ledamöter: O. Olsson i Skiftinge
Suppleanter; Carl Carlsson i Röksta och
Suppleanter; Per Olsson i Gärdtre.

Brandrotemästare: Lars Erik Olsson i Ånsöga, hvilken
för befattningen uppbär 30 Kronor per år, med skyldig-
het att sjelf aflöna erforderligt biträde.

{§7}
Till ledamöter i Bevillningsberedningen valdes Herrar
L. P. Åkerman och Carl Olsson i Glömsta samt till
suppleant Olof Eriksson i Ånsöga.

{§8.}
{Till Plogmästare·} 1:a ploglaget Ulrik Carlsson från Upsalahaldsen
2:a ploglaget 1:a afdeln. Herr Abrahamson, Hugelsta 3.
2:a ploglaget 2:a afdeln,: Herr Carlsson, Grönsta 3.
3:dje ploglaget: Olof Eriksson i Bahlsta.
4:de ploglaget Herr Handl. Björk i Wallby.
5:te ploglaget Olof Eriksson i Slagsta N:o 2.
6:te ploglaget Carl Olsson i Glömsta
7:de ploglaget Kungsladugårdsarrendatorn
8:de ploglaget Olof Olsson för Duftorp.
9:de ploglaget Rättaren för Djursta N:o 3.
10:de ploglaget Trädgårdsmästaren E. Kihlström.

{§9.}
Till revisorer för granskning af Kommunal-
nämndens räkenskaper och förvaltning för
innevarande år valdes Herr Kapten Indebetou och
Herr L. F. Östervall samt till suppleant J. E.
Olsson i Gårdskäl

{§10}
Till ledamöter i direktionen för socknens barnhem vid tjenst-
göringstid intill 1881 års slut valdes:
Fru Anna Olsson på Skiftinge samt
Herr J. E. Olsson i Gårdskäl.

{§11}
Kommittén för insamlande af primäruppgifter för
jordbruksstatistiken återvaldes Herr L. P. Åkerman
och J. E. Olsson i Gårdskäl.

Samma dag uppläst och godkändt.
/L; P; Åkerman/

Justeradt och riktigt befunnet
/Per Olsson/
/Carl Carlsson/

Uppläst i Klosters kyrka den 12 Januari 1879 af
/Er; Gotth; Åbergh./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 30 december 1878,” Eskilstuna kommun, hämtad 20 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106281.

Personrelationer