Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 30 december 1874

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 30 december 1874

Anmärkning

Protokoll, fördt i Kommunalstäm-
ma med Klosters socken den 30
December 1874.

{§.1.}
Stämman medgafs vara lagligen utlyst.

{§.2.}
Årets fyrktalslängd företeddes; men Ordföranden
tillkännagaf att debiteringslängden ännu ej medhunnits
blifva upprättad, i anseende dertill att taxerings-
handlingarne från Häradsskrifvarekontoret icke
erhållits förr än den 20 i denne månad.

Fyrktalslängden godkändes af stämman, som utsåg
Fjerdingsmannen J. E. Olsson i Gårdskäl och Herr Per
Olsson i Gärdtre att å stämmans vägnar, och således
med dess behörighet, sedermera granska den blif-
vande debiteringslängden, som komme att på nu
godkända fyrktalslängden grundas.

{§.3.}
Till Ledamöter i Kommunal nämnden, med tjenstgörings
skyldighet till 1878 års utgång, invaldes:
Landtbrukaren L. P. Åkerman
Herr Friherre A. Leijonhufvud, med befrielse från Ordföran-
deskap.
Herr Carl Olsson i Glömsta
Herr Per Olsson i Gärdtre
Herr Olof Olsson på Skiftinge
Herr Lars Erik Olsson i Ånsöga

{§.4.}
Till Suppleanter i Komunal Nämnden, med tjenstgöringstid
till 1876 års utgång, valdes:
Herr Olof Larsson i Slagsta
Herr Olof Andersson i Röksta
Herr Anders Larsson i Grönsta
Herr Jan Jonas Jansson i Quinnersta
Herr Erik Pettersson i Ärna
Herr Carl Andersson i Röksta.

{§.5.}
Till Ordförande i Kommunalstämman återvaldes
Herr L. P. Åkerman.

{§.6.}
Till Ordförande i Kommunal Nämnden återvaldes
Herr L. P. Åkerman.

{§.7.}
Till vice Ordförande i Kommunalstämman valdes
Herr Brukspatron A. V. Noréus på Tunafors.

{§.8.}
Till vice Ordförande i KommunalNämnden
valdes äfven Herr Brukspatron Noréus.

{§.9.}
Följande tjenstemän tillsattes att i Kommunen tjenstgöra
för år 1875:

1:o {Sexmän}: för Kungsladugårds rote: Kunsladugårds arrendatorn.
för Hugelsta rote: Arrendatorn Abrahamsson för Hugelsta N:o 4.
för Hagnesta rote: Lars Erik Olsson i Ånsöga
för Ärsta rote: Egaren till Djursta N:o 3.
för Ärna rote: Erik Pettersson på Ärna N:o 3.

2:o {Plogmästare}: 1:sta Ploglaget: Arrendatorn af Upsalahalsen.
2:dra Ploglaget, 1:sta afdelningen: Arrendatorn Fredriksson i Svista N:o 1.
2:dra afdelningen: Erik Larsson i Svista N:o 2.
3:dje Ploglaget: Arrendatorn Carl Ersson för Quinnersta N:o 1.
4:de Ploglaget: Anders Petter Andersson i Helgesta N:o 1.
5:te Ploglaget: Lars Fredrik Larsson i Helltorp N:o 1.
6:te Ploglaget: Erik Pettersson i Ärna N:o 3.
7:de Ploglaget: Kungsladugårdsarrendatorn
8:de Ploglaget: Carl W. Olsson i Duftorp N:o 1.
9:de Ploglaget: Rättaren vid Djursta N:o 3.
10:de Ploglaget: Egaren till Odensberg för Odensalagärdesintressenterne.

Stämman beslutade enhälligt att Plogmästare egde
jemväl påbjuda, att, der snö fattas å vägen men
finnes i dikena, snö skall påföras vägen
till förets upphjelpande. -

3:o {Revisorer å de Kommunala räkenskaperna}:
Herr Joh. Erik Olsson i Gårdskäl,
Herr L. F. Österwall på Stensborg
Suppleant: Herr Abrahamsson på Hugelsta.

4:o {Gode män vid landtmäteriförrättning}
Herr Carl Carlsson i Röksta
Herr Gustaf Olsson i Eckersta.

5:o {Gode män för tillsyn å förmynderskap}:
Herr L. P. Åkerman
Herr A. V. Noréus.

6:o {BrandstodsKomité}:
Ordförande: Fjerdingsmannen Joh. Erik Olsson i Gårdskäl
Ledamöter: Lars Erik Olsson i Ånsöga
Nils Jacob Jansson i Ärna
Olof Olsson på Skiftinge
Ordförandesuppleant: Carl Carlsson i Röksta
Per Olsson i Gärdtre
Brandrotemästare: Lars Erik Olsson i Ånsöga, hvilken för befattningen
åtnjuter arfvode med 30 kronor, då han likväl sjelf aflönar erfor-
derligt, af honom tillkalladt, biträde. -

7:o {BevillningsBeredningen för år 1875.}
Herr L. P. Åkerman
Herr Carl Olsson i Glömsta
Suppleant: Olof Eriksson i Ånsöga

{§.10.}
Herr Johan Erik Olsson i Gårdskäl återvaldes
till Fjerdingsman för år 1875; och skulle han erhålla
en från nu utgående 90 kronor till 100 kronor,
förhöjd aflöning från kommunen, i anseende
till ökade tjenstegöromål. -

{§.11.}
Kommunala annonserna skulle införas
i Eskilstuna stads begge tidningar; och hvad
beträffar kallelse till KommunalNämndens
sammanträde, skulle densamma jemväl
uppläsas i kyrkan.

{§.12.}
I Direktionen för socknens Barnhem var Carl
Olsson i Glömsta berättigad att utgå.
I hans ställe invaldes Herr Carl Carlsson i
Röksta.

Fru Anna Andersson på Helgesta återvaldes;
och äro sålunda följande personer ledamöter
i samma direktion:
Herr A. P. Andersson i Helgesta med tjenstgöring till 1875 års slut.
Fru Anna Olsson på Skiftinge med tjenstgöring till 1875 års slut.
Herr L. P. Åkerman med tjenstgöring till 1876 års slut.
hustrun Christina Carlsson i Röksta med tjenstgöring till 1876 års slut.
Herr Carl Carlsson i Röksta med tjenstgöring till 1877 års slut.
Fru Anna Andersson på Helgesta med tjenstgöring till 1877 års slut.

{§.13}
Stämman biföll att Kommunal Nämndens Ordfö-
rande får Länskungörelserna på socknens
kostnad.

{§.14}
Till ledamöter i lokalkomitén för insamlande
af primäruppgifter till jordbruksstatistiken
valdes Fjerdingsmannen Johan Erik Olsson
i Gårdskäl och Riksdagsfullmäktigen A. P.
Andersson i Helgesta. -

/L; P; Åkerman/

Samma dag uppläst och justeradt
/Ax, K:son Leijonhufvud/
/C. Olsson,/

Uppläst i Kyrkan 3/1 1875 af
/Gustaf Björkman/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 30 december 1874,” Eskilstuna kommun, hämtad 26 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106280.

Personrelationer