Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 30 december 1871

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 30 december 1871

Anmärkning

Protokoll, fördt i Kommunal-
stämma med Klosters Socken
den 30 December 1871.

{§.1.}
Fyrktals- och debiteringslängderne för år 1871
företeddes, granskades och godkändes. -

{§.2.}
Sedan ledamoten i Kommunal Nämnden Herr
A. F. Kohlström från socknen afflyttat, före-
togs val af ny ledamot; och invaldes dervid
till ledamot i Nämnden Lars Larsson i Grönsta
med tjenstgöringstid till 1874 års utgång. -

{§.3.}
Istället för ofvannämnde Lars Larsson, hvilken
varit suppleant i Kommunal Nämnden men
nu valts till ordinaarie ledamot, utsågs hemmans-
egaren Anders Larsson i Grönsta till Suppleant
i Nämnden med tjenstgöringstid till 1874 års
utgång.

{§.4.}
Af Direktionsledamöterna för Socknens Barn-
hem utlottades Herr Carl Olsson i Glömsta
och Fru Anna Andersson på Helgesta, hvarefter
dessa återvaldes med tjenstgöringstid till 1874
års utgång.

{§.5.}
Det beslöts att de Kommunala tjensterne som tillsättas
och utgöras i tur skulle beräknas efter hemmanens nummer,
med ej efter antalet åboer, så att endast en tjensteman utta-
ges för samma nummer. -

§.6
Följande tjenstemän tillsattes att inom kommunen
tjenstgöra år 1872.

1:o {Sexmän}: för Kungsladugårds rote: Egaren till Snopptorp.
Hugelsta rote, Egaren till Hugelsta N:o 1.
Hagnesta rote, Egaren till Bahlsta N:o 1.
Ärsta rote, Egaren till Sahl
Ärna rote, Egaren till Ärna N:o 2, Per Jonsson.

2:o {Fattigföreståndare}: Jonas Larsson i Slagsta

3:o {Plogmästare}:
1:sta ploglaget: Egaren till Tunafors
2:dra ploglaget, 1:sta afdelningen: Egaren till Hugelsta N:o 3.
2:ra afdelningen: Egaren till Grönsta N:o 2.
3:dje ploglaget, 1:sta afdeln: Egaren till Hagnesta N:o 1.
3:dje ploglaget, 2:dra afdeln: Egaren till Gredby N:o 1.
4:de ploglaget: Egaren till Måsta N:o 1.
5:te och 6:te ploglagen: Egaren till Slagsta N:o 1 och
ansvarar Jonas Larsson för tjenstens
uppehållande.
7:de ploglaget: Kungsladugårdens arrendator
8:de ploglaget: Egaren till Skensta N:o 1
9:de ploglaget: Egaren till Sahl
10:de ploglaget: Egarne af Odensalagärdet, och ansvarar
Herr A. V. Noréus för tjenstens uppe-
hållande.

4:o {Revisorer å de Kommunala räkenskaperna}:
Herr Per Olsson i Gärdtre
Herr Joh. Er Olsson i Gårdskäl
Suppleant: Lars Olsson i Ånsöga

5:o {Gode Män vid landtmäteri förrättningar}:
Kyrkovärden Carl Carlsson i Röksta
och hemmanseg. Gustaf Olsson i Eckersta.

6:o {Gode män för tillsyn å förmynderskap}:
Herr L. P. Åkerman och
Herr A. V. Noréus.

7:o {Ombud vid Markegångssättningen}:
herr Carl Olsson i Glömsta.

8:o {Brandstods Nämnd}:
Ordförande: Fjerdingsmannen J. E. Olsson i Gårdskäl
Ledamoter: Gustaf Olsson i Eckersta
Lars Erik Olsson i Ånsöga
Nils Jacob Jansson i Ärna
Ordförande: Suppleant: Carl Carlsson i Röksta
Suppleanter: Olof Eriksson i Ånsöga
Olof Olsson å Skiftinge
Brandrotemästare: Lars Erik Olsson i Ånsöga,
som för befattningen åtnjuter arfvode med 25 rd [riksdaler],

9:o {Bevillnings Beredningen för år 1872.}
Herr L. P. Åkerman
Herr Carl Olsson i Glömsta
Suppleant: Olof Eriksson i Ånsöga.

10:o {Ombud vid bolagsstämma med Rekarne
häraders Lasarettsintressenter.}
herr L. P. Åkerman.

{§.7.}
Byggmästaren Lundströms räkning å
25 rd [riksdaler] för ritningar till Skolhus- och
Barnhemsbyggnader skulle liquideras.

Samma dag uppläst och justeradt.
/L; P; Åkerman/
/Ax; K:son Leijonhufvud:/
/A, V, Noréus/

Enligt begäran upplästes förestående protokolls första
paragraf i kyrkan d. 7. apr. 1872 af
/Gustaf Björkman./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 30 december 1871,” Eskilstuna kommun, hämtad 16 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106279.

Personrelationer