Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 30 december 1868

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 30 december 1868

Anmärkning

Protokoll, fördt i Kommunal-
stämma med Klosters Socken
den 30 December 1868.

{§.1.}
Fyrktals och Debiteringslängderna för år 1868
företeddes och lemnades utan anmärkning.

{§.2.}
I fråga om Arbetskarlen Sven Larsson med
hustru och barn, anmältes att mannen för
närvarande ligger sjuk på lasarettet och att
hustrun med sina barn förer ett kringstrykande
lefnadssätt; och beslöts i anledning häraf
att hustru Larsson skulle sättas under Herr
L. P. Åkermans på Hugelsta husbonde-
välde, och att Kommunal Nämnden skulle
till barnens understödjande anslå hvad
som i sådant fall blir erforderligt.

{§.3.}
Från Kommunalkassan skulle afl. förre
Soldaten Per Olof Falks Enka vid Löflund
på quinnersta egor med fyra små barn
under vintermånaderne understödjas med
4 Rd [Riksdaler] i månaden, som lemnas till barnens
förmyndare Jan Jonas Jonsson i Quinnersta,
med skyldighet för denne att medlen åter-
betala, i händelse vid realiserngen af
Falks efterlemnade tillgångar, något öfver-
skott skulle uppstå; och skulle i proto-
kollet antecknas att Sterbhuset nu har
2:ne stugubyggnader osålda. -

{§.4.}
Åt Enkan Greta Hugg på Hugelsta egor
beviljades ett understöd af 1/2 lispund mjöl och
50 öre i månaden.

{§.5.}
Med nuvarande Fjerdingsmanen Johan
Erik Olsson i Gårdskäl träffade Kommunal-
stämman det aftal, att han qvarstannar
vid denna bafattning i fyra år mot
årlig lön af Nittio riksdaler riksmynt;
dock om Olsson flyttar från församlin-
gen under tiden, egde han att tjensten
då afträda. -

§.6.
Till vice Ordförande i Kommunal Stämman utsågs
H:r A. Aulin på Grönsta, och valde Kommunal-
Nämnden samme man till vice Ordförande inom sig.

/L; P; Åkerman/

Samma dag uppläst och justeradt
/Ax, K:son Leijonhufvud/
/Adolf Aulin./
/C. Olsson/

Uppläst i Eskilstuna K:ka d.3 Jan 1869
af
/Joh Wahlfisk./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 30 december 1868,” Eskilstuna kommun, hämtad 5 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106278.

Personrelationer