Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 3 juli 1872

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 3 juli 1872

Anmärkning

Protokoll fördt i Kommunal-
stämma med Klosters Socken den
29 Juni 1872.

{§.1.}
Kyrkovärden Carl Carlsson i Röksta utsågs att vara
Ombud för Klosters Socken vid sammanträde den
3 instundande Juli, kl. 10 f.m., i tingshuset med in-
tressenterne i Rekarne Häraders Lasarett jemte
Häradernes samt Eskilstuna och Thorshälla Städers
Kurhus.

{§.2.}
Herr And. Petter Andersson i Helgesta aflemnade
ett af hemmansegaren J. Munter i Ärsta den 10 i
denne månad upprättadt testamente, hvarigenom han
testamenterade femhundra riksd. rmt. [riksdaler riksmynt] till Klosters sockens
Barnahem, sålunda, att sjelfva Kapitalet blefve orubbadt
men årliga räntan derå användas för Barnahemmets behof;
och skulle denna handling förvaras bland socknens vär-
depapper.

Åt Ordföranden uppdrogs att låta på ed höra
testamentsvittnena för dödsfalls skull.

{§.3.}
Efter det Anders Petter Andersson i Helgesta
förklarat sig vilja till församlingen skänka ett biblio-
thek, omkring 350 band, att begagnas såsom socken-
bibliothek; så beslutade Kommunalstämman att
detta bibliothek skulle förvaras i Socknens Skolhus
och att till detsamma skulle anskaffas ett passande
skåp, som är flyttbart. Om anskaffandet häraf lem-
nades uppdrag åt Herr Andersson.

Samma dag uppläst och justeradt
/L; P; Åkerman/
/Ax; K:son Leijonhufvud/
/A anderson/

Uppl i Eskilstuna Kyrka d 14 Juli 1872
af
/J E Jansson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 3 juli 1872,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106267.

Personrelationer