Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 29 oktober 1873

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 29 oktober 1873

Anmärkning

Protokoll, fördt i Kommunalstämma
med Klosters Socken den 29 Okto-
ber 1873.

{§.1.}
Godkändes det af KommunalNämnden uppsatta
Utgifts- och Inkomstförslaget för år 1874; och
skulle, enligt detsamma, följande uttaxering ske:

1:o till Amortering af Grafkassans skuld: á 1 rd [riksdaler]
för hvarje oförmedladt mantal samt 10 öre af
hvarje mantalsskrifven person, som fyllt 18 år;

2:o till fattigvården: personlig afgift á 50 öre för
man och 25 öre för quinna;

3:o likaledes till fattigvården: af Statdrängar och jord-
torpare á 1 rd samt af backstugusittare och handt-
verkare utan fyrkar, á 2 rd;

4:o till fattigvården och Kommunens gemensamma
behof: 55 öre å hvarje fyrk. -

{§.2.}
Herr L. P: Åkerman valdes till Ombud för Klosters
socken vid instundande Mantalsskrifning samt att
dervid å Kommunalstyrelsens vägnar lemna intyg
angående dem, hvilka för fattigdom eller sjuklighet
böra från mantalspenningar befrias. -

/L; P; Åkerman/

Samma dag uppläst och justeradt.
/Ax, K:son Leijonhufvud;/
/J; E; Olsson/
/C, Olsson/

Uppläst i Klosters Kyrka d 2/11 1873 af
/G Björkman./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 29 oktober 1873,” Eskilstuna kommun, hämtad 20 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106260.

Personrelationer